You are here

Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma

Investigating factors effecting job satisfaction of public hospital employees

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Research in management studies have shown that employees’ skill level and will to work are important elements in organizational performance. Hospitals are labor-intensive organizations employing individuals from a number of professions in order to supply health services the society demands. Hospitals’ labor-intensive structure causes the success of a hospital to depend on the performance of the individuals. It is necessary to determine the expectations of the members of various professions to be able to successfully motivate hospital employees. This study aims to determine the factors affecting the job satisfaction of various profession groups working in hospitals. A survey to this end has been applied to all employees of two public hospitals in Istanbul the 331 usable surveys obtained have been statistically analyzed using SPSS 16 statistical software package. Factors affecting the job satisfaction of hospital employees have been classified using principal components analysis. Multiple linear regression analyses show that factors affecting job satisfaction of doctors, nurses and support staff are significantly different. Another finding suggests that expectations of those working in managerial and in non-managerial positions are significantly different. The findings also indicate that work experience level, education level and gender also play a significant role on job satisfaction.
Abstract (Original Language): 
Örgütlerde etkinlik ve başarının en önemli bileşenlerinden birinin örgütlerde görevli insanların iş görme yetenek ve istekleri olduğu, yönetim biliminde yıllardır yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Hastaneler, toplum tarafından talep edilen sağlık hizmetlerini yerine getirmek için farklı meslek gruplarını bir araya getiren emek-yoğun teknolojiye sahip örgütlerdir. Özellikle bu yapıları dolayısıyla, belirlenen amaca ulaşmada hastanelerin başarısı veya başarısızlığı personeline bağlıdır. Pek çok farklı meslek grubundan gelen hastane çalışanlarının hastane amaçları doğrultusunda motive edilebilmeleri için, öncelikle bu meslek gruplarının beklentilerinin belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmada hastanelerde çalışan farklı meslek gruplarının iş tatminlerini etkileyen unsurlar araştırılmıştır. Araştırma İstanbul’da hizmet vermekte olan iki adet kamu hastanesinin tüm çalışanları üzerinde yapılmıştır. Elde edilen 331 kullanılabilir anket verisi SPSS 16 istatistik programında analiz edilmiştir. Hastane çalışanlarının genel iş doyumuna etki eden değişkenler temel bileşenler faktör analizi ile incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Çoklu regresyon analizlerinde hekim, hemşire ve destek görevlilerinin iş doyumuna etki eden faktörlerin birbirlerinden oldukça farklı olduğu bulunmuştur. Elde edilen bir başka bulgu ise yönetici ve işgören pozisyonlarındaki çalışanların beklentilerinin birbirlerinden anlamlı derecede farklı olmasıdır. Araştırmada yukarıdakilerin yanı sıra çalışanların hizmet süresi, eğitim seviyesi ve cinsiyet gibi değişkenlerin de iş tatmini üzerinde anlamlı etkisi olduğu görülmüştür.
129-141

REFERENCES

References: 

[1] A. Öztürk, Sağlık Sektöründe Özelleştirme. Verimlilik Dergisi, (3), Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, (1993).
[2] H. Özgen, Devlet Hastanelerinde Karşılaşılan Yönetim Sorunları. Verimlilik Dergisi, (1), Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, (1994).
[3] O. Hayran ve S. Aksayan, Pratisyen Hekimlerde İş Doyumu. Toplum ve Hekim 16, 7, (1991).
[4] B. Musal, Ö.Ç. Elçi ve S. Ergin, Uzman Hekimlerde Mesleki Doyum. Toplum ve Hekim, 10, 68, (1995).
[5] T. Oshagbemi, Satisfaction with Co-Workers’ Behaviour. Employee Relations, 22, 1, 88-106, (2000).
[6] J. Greenberg ve R.A. Baron, Behavior in Organizations. Seventh Edition, Prentice Hall, New Jersey, (2000).
[7] D. Bingöl, Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi, (1990).
[8] D.A. Yousef, Satisfaction with Job Security as a Predictor of Organizational Commitment and Job Performance in a Multicultural Environment. International Journal of Manpower, 19, 2, 184–194, (1998).
Ş. Kuzulugil/ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41, 1, (2012) 129-141 © 2012
140
[9] A. Yavuzyılmaz, M. Topbaş, E. Çan, G. Çan ve Ş. Özgün, Trabzon İl Merkezindeki Sağlık Ocakları Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu ile İş Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6, 1, 41–50, (2007).
[10] G. Aksu, A.M.Acuner ve R.S. Tabak, Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin İş Doyumuna Yönelik bir Araştırma (Ankara örneği). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55, 4, 271–282, (2002).
[11] H. Özaltın, S. Kaya, C. Demir ve M. Özer, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Muvazzaf Tabiplerinin İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 44, 4, 423–427, (2002).
[12] A.T. Sünter, S. Canbaz, Ş. Dabak, H. Öz ve Y. Peşken, Pratisyen Hekimlerde Tükenmişlik, İşe Bağlı Gerginlik ve İş Doyumu Düzeyleri. Genel Tıp Dergisi, 16, 1, 9–14, (2006).
[13] C.L. Hulin, M. Roznowski ve D. Hachiya, Alternative Opportunities And Withdrawal Decisions: Empirical And Theoretical Discrepancies & An Integration. Psychological Bulletin, 97, 233-250, (1985).
[14] J. Miller, Individual and Occupational Determinants of Job Satisfaction: A Focus On Gender Differences. Work and Occupations, 7, 337-366, (1980).
[15] A. Sousa-Poza ve A.A. Sousa-Poza, Taking Another Look at the Gender/Job-Satisfaction Paradox. Kyklos, 53, 2, 135-152, (2000).
[16] R. Hodson, Gender Differences In Job Satisfaction. Sociological Quarterly, 30, 385–399, (1989).
[17] A.L. Kalleberg ve K.A. Loscocco, Aging, Values, and Rewards: Explaining Age Differences in Job Satisfaction. American Sociological Review, 48, 1, 78-90, (1983).
[18] A.G. Bedeian, G.R. Ferris ve K.M. Kacmar, Age, Tenure, and Job Satisfaction: A Tale of Two Perspectives. Journal of Vocational Behavior, 40, 1, 33-48, (1992).
[19] R. Lee ve E.R. Wilbur, Age, Education, Job Tenure, Salary, Job Characteristics, and Job Satisfaction: A Multivariate Analysis. Human Relations, 38, 8, 781-791, (1985).
[20] İ. Yüksel, Hemşirelerin İş Doyum Düzeyini Ayırt Edici İş Doyum Öğelerinin Diskriminant Analiziyle Belirlenmesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 1, 67-78, (2002).
[21] Ş.Aslan, The Relation of Charismatic Leadership and Organizational Citizenship Behavior: The Role of 'Tenure' and 'Salary' Variables. International Journal of Human Sciences, 6, 1, 256-275, (2009).
[22] R.A. Baron, The Physical Environment of Work Settings: Effects on Task Performance, Interpersonal Relations, and Job Satisfaction. Research In Organizational Behavior, 16, 1, (1994).
[23] E. Kahya, The Effects of Job Characteristics and Working Conditions on Job Performance. International Journal of Industrial Ergonomics, 37, 515–523, (2007).
[24] E.E. Lawler ve D.T. Hall, Relationship of Job Characteristics to Job Involvement, Satisfaction, and Intrinsic Motivation. Journal of Applied Psychology, 54, 4,305-312, (1970).
[25] M.A. Blegen, Nurses' Job Satisfaction: A Meta-Analysis Of Related Variables. Nursing Research, 42, 1, 36-41, (1993).
Ş. Kuzulugil/ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41, 1, (2012) 129-141 © 2012
141
[26] P.M. Muchinsky, Organizational Communication: Relationships to Organizational Climate and Job Satisfaction. The Academy of Management Journal, 20, 4, 592-607, (1977).
[27] G. İncir, Çalışanların İş Doyumu Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, (1990).
[28] C.E. Fletcher, Hospital RN’s Job Satisfactions and Dissatisfactions. Journal of Nursing Administration, 31, 6, 324-31, (2001).
[29] C.S. Weisman, C.S. Alexander ve G.A. Chase, Job Satisfaction among Hospital Nurses: A Longitudinal Study. Health Services Research, 15, 4, 341–364, (1980).
[30] M.A. Çıtak, Y. Koldere, S. Ünsar ve G. Ergin, İstanbul İlinde Görev Yapan Kamu ve Özel İlköğretim Öğretmenlerinin İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 2, 173-189, (2008).
[31] Z. Öztürk ve H. Dündar, Örgütsel Motivasyon Ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4, 2, 57-67, (2003).
[32] E. Örücü, R. Kılıç ve M. Aksakal, Çalışma Yaşamında İş Doyumu ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Mevzuat Dergisi, 12, 145, (2010). www.mevzuatdergisi.com adresinden 12 Haziran (2010).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com