You are here

POLİKLİNİKLERİN PLANLANMASI AMACIYLA GELİŞTİRİLEN YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MODELLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
P l a n n i n g the outpatient clinics i n hospitals deals w i t h m i n i m i z i n g the w a i t i n g time of patients and u t i l i z a t i o n of h e a l t h personnel i n an efficient m an n er. This problem is becoming a v i t a l concern for managers. For smoothing the demand typical 'appointment systems' have been developed and tested by way of simulat i o n modelling and the best one has been seleçted as oper a t i n g policy. I n t h i s paper; to d r a w the a t t e n t i o n of our hospital administrators, the f eatures of some basic model s have been summarized.
Abstract (Original Language): 
Hastanelerde p o l i k l i n i k l e r i n planlaması; hasta beklemelerini azaltma ve sağlık personelinden en e t k i n biçimde yararlanma çalışmalarını kapsar. Bu sorun servis yön e t i c i l e r i için gitgide daha önemli hale gelmektedir. Tal e b i n düzgünleştirilmesi için geliştirilen bazı «randevu sistemleri » simulasyon modelleme y o l u ile denenmiş ve uygun olanı işletme politikası olarak benimsenmiştir. Bu tebliğde ülkemizdeki hastane yöneticilerinin d i k k a t i n i çekebilecek nitelikteki temel modellerin özelliklerine değinilmiştir.
73-88