You are here

KURUM KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARINDA HİZMETKAR LİDERLİK ANLAYIŞI İLE DEĞER YARATMAK

Raising The Value of Organizational Culture Studies With Servant-Leadership Understanding

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The globalization fact that affect the whole world, also made enterprises of any kind to face change phenomena. Today, the most: commonly shared question for all enterprises is that; how human resources can be united under common values shared by the enterprise and how these unique personality types of human resources can contribute to the organization's overall wealth and also how these can be achieved. Hence, in every step of organizational culture, leadership has strategic value and, a new philosophy that values first comes human' and focus on service' understanding of servant-leadership style going far beyond traditional leadership studies. Servant-leaders create futting souls into work' understanding and by this way organizational culture is intensified and preserved according to servant-leadership principles. In this paper, the servant-leadership and organizational culture understanding are studied from pozitivist theory and also servant-leadership's importance on creating organizational culture to constitute competition superiority among enterprises is discussed within the literature research.
Abstract (Original Language): 
Tüm dünyayı etkileyen küreselleşme olgusu, her alanda faaliyet gösteren işletmeleri de değişim fenomeni ile karşı karşıya bırakmıştır. Bugün tüm işletmeler için geçerli olan tek soru, var olan insan kaynağının işletme çatısı altında ortak değerler etrafında nasıl toplanacağı ve her biri birbirinden farklı özelliklere sahip olan insan kaynağının kurumsal verimliliğe hangi yollarla ve nasıl katkıda bulunacağı üzerine şekillenmektedir. Bu nedenle, kurum kültürünün en baştan ya da yeniden inşa edilmesinde ve korunup pekiştirilmesin-de liderler stratejik önem taşımaktadır. Günümüzde, tüm liderlik becerilerini kapsayan ancak standart liderlik anlayışının daha da ötesine geçerek, 'önce insan' ve 'hizmet odaklılık' felsefesini temel alan hizmetkar liderlik ekolü ortaya çıkmıştır. Bu felsefe içinde hizmetkar liderler, sahip oldukları iletişim becerileri ile 'yapılan işe ruhunu koyma' anlayışını kurum kültürü haline getirerek kendi takipçilerini yaratmakta ve böylece kurum kültürünün hizmetkar liderlik ilkeleri doğrultusunda pekiştirilip korunmasını sağlamaktadırlar. Bu çalışmada, hizmetkar liderlik ve kurum kültürü anlayışı pozitivist kuramdan irdelenmekte, güçlü ve rekabet üstünlüğüne sahip kurum kültürlerinin oluşturulması ve korunmasında hizmetkar liderlerin önemi, literatür araştırması dahilinde tartışılmaktadır.
61-72

REFERENCES

References: 

Akat, İ., Budak, G. & Budak G. (1999). İşletme Yönetimi. İzmir: Beta Yayınları.
Akıncı, B. (1998). Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.
Artan, İ. & Çetinkaya J. (1994). Bürokratik Yönetim Geleneğinden Rekabetçi Stratejilere Örgütler. 2. Yönetim Kongresi Kitapçığı, İzmir.
61
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ/Kurum Kültürü Çalışmalarında Hizmetkar Liderlik
Anlayışı ile Değer Yaratmak
Edgar,
H
. S. (1992). Organizational Cultere and Leadership. San Francisco: Josey Bass. Efil, İ. (1987). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Bursa: Örnek Yayınevi.
Eren, E. (1991). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları,
Ergeneli, A. (1991). Örgütsel Etkililik Kriteri Olarak Lider Davranışının Örgütsel İklim ile İlişkisi: Görev Karmaşıklığı Bakımından Farklılaşan İki Örgüte İlişkin Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1-2,187-199.
Kozlu, C M. (1986). Kurumsal Kültür; Amerika, Japonya ve Türkiye; Başarılı Firma Yönetimlerinde Kurumsal Kültürün Rolü. İstanbul: Bilkom Yayınları.
Russell, F. R. (2001). The Role of Values In Servant Leadership. Leadership and Organization Development Journal, 2, 76-84.
Sabuncuoğlu, Z. & Tüz M. (2001). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi Kitapevi.
Spears, L. C (1998). Insights on Leadership: Service, Stewardship, Spirit, and Servant-Leadership. New York: John Wiley & Sons.
Spears, L. C (2004). Practicing Servant-Leadership. Ağustos 9, 2006,
http://leadertoleader.org/leaderbooks/L2L/fall2004/spears.html.
Varol, M. (1991). Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1,195-222.
Yavuz, C A. (2002). Liderlikte Güncel Yaklaşımlar. Mayıs 7, 2006, http://www.humanresourcesfocus.com/makale015.asp.
—,—. (2005).
Akti
f Düşünce ile Yenilenme ve Hizmetkar Liderlik. Ağustos 7, 2006, http://www.ocak.org/ocaksistem.php?name=Yazar&file=article&sid=610.
—,—. (2005). Leadership vs. Management. Ağustos 14, 2006,
http://changingminds.org/disciplines/leadership/styles/servant_leadershi....
—. (2006). Servant Leadership. Ağustos 9, 2006,
http://en.wikipedia.org/wiki/Servant_leadership.
—(2004). Servant Leadership. Ağustos 9, 2006,
http://www.teamchrysalis.com/AC/V2/AC24_Servant_Leaders.htm.
72

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com