You are here

Dorsogluteal Bölge İntramusküler Enjeksiyon Uygulamak Amacıyla Kullanılmamalı Mı?

Should Not The Dorsogluteal Site Be Used for Intramuscular Injection?

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The present review was conducted for the purpose of explaining the reasons why the dorsogluteal site should not use for intramuscular injection based on evidence. Intramuscular injection is the method used in administering medications into a large muscle mass of the body. Muscles have larger and a greater number of blood vessels than does subcutaneous tissue, allowing faster onset of action than with subcutaneous injections. However, intramuscular injections have many risks. Therefore, to avoid complications, the nurse must have a full appreciation of the anatomy of the site and proximate anatomic structures, be able to accurately identify anatomic landmarks and site boundaries, and administer the injection with meticulous technique. Recent literature state that dorsogluteal site should not be preferred for intramuscular injection. Because the dorsogluteal site is close to the sciatic nevre and the superior gluteal nerve and artery and subcutaneous tissue at the dorsogluteal site is thick. In order to avoid complications as a result of intramuscular injection nurses knowledge need to be updated. In addition, nursing curricula should be reviewed in this direction.
Abstract (Original Language): 
Bu derleme, intramusküler enjeksiyon uygulama bölgelerinden biri olan dorsogluteal bölgenin, tercih edilmeme nedenlerini kanıta dayalı olarak açıklamak amacı ile düzenlendi. İntramusküler enjeksiyon, ilaçların büyük kas kitlelerine verilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Kaslarda, daha fazla damarın bulunmasına bağlı olarak; ilaçlar, intramusküler yoldan sübkütan yola göre daha hızlı emilir. Bununla birlikte intramusküler enjeksiyonun birçok riski vardır. Bu nedenle hemşireler, uygulama yapılacak bölgenin anatomik yapısını iyi bilmeli ve bölge seçimini çok iyi yapmalıdırlar. Son literatürde, intramusküler enjeksiyon uygulama bölgelerinden biri olan ve yaygın olarak kullanılan dorsogluteal bölgenin, intramusküler enjeksiyon için tercih edilmemesi gerektiği; damarlardan zengin olması, siyatik sinire yakın olması ve subkütan dokusunun diğerlerine göre kalın olması nedeniyle intramusküler uygulama için en riskli bölge olduğu belirtilmektedir. İntramusküler enjeksiyon sonucu gelişebilecek komplikasyonları önlemek amacıyla hemşirelerin bu konudaki bilgi birikimlerinin güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu doğrultuda hemşirelik müfredatları gözden geçirilmelidir
146-153

REFERENCES

References: 

nöropatisine sebep olan etyolojik faktörlerin değerlendirilmesi.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 44: 32-36.
Altıok, M., Kuyurtar, F., Gökçe, H., Taşdelen, B. (2007). Birinci basamak
sağlık hizmetinde çalışan ebe ve hemşirelerin intramuskuler enjeksiyonuna
yönelik bilgileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(4): 69-84.
Aslan, Ö., Ünal, Ç. (2005). Cerrahi yoğun bakım ünitesinde parenteral
ilaç uygulama hataları. Gülhane Tıp Dergisi, 47: 175-178.
Berman, A., Snyder, S. J., Kozier, B., Erb, G. (2008). Kozier &
Erb’s Fundamentals of Nursing Conceps, Process, and Practice.
8th ed., Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey,
873-874.
Beyea, S. C., Nicoll, L. H. (1995). Administration of medications
via the intramuscular route: An integrative review of the literature
and research-based protocol for the procedure. Applied Nursing
Research, 8(1): 23-33.
Bower, F. L, Bevis, E. O. (1979). Fundamentals of Nursing Practice
Concepts, Roles, And Functions. The C. V. Mosby Company,
London, 473-477.
Bulut, Y., Ülger, Z., Bulut, S., Egemen, A. (2007). Gluteal intramusküler
ilaç enjeksiyonu sonrası gelişen düşük ayak: Bir vaka
takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 50: 193-198.
Craven, R. F., Hirnle, C. J. (2000). Fundamentals of Nursing Human
Health and Function. 3rd ed., Lippincott Williams & Wilkins,
Philadelphia, 537.
Craven, R. F., Hirnle, C. J. (2009). Fundamentals of Nursing. 6th
ed., Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,
529-530.
Engstrom, J. L., Giglio, N. N., Takacs, S. M., Ellis, M. C., Cherwenka,
D. I. (2000). Procedures used to prepare and administer
intramuscular injections: A study of infertility nurses. JOGNN, 29:
159-168.
Floyd, S., Meyer, A. (2007). Intramuscular injections - what’s best
practice. Nursing New Zealand, 13(6): 20-22.
Greenblatt, D. J., Allen, M. D. (1978). Intramuscular injection-site
complications. JAMA, 240(6): 542-544.
Greenway, K. (2004). Using the ventrogluteal site for intramuscular
injection. Nursing Standard, 18(25): 39-42.
Güneş, Ü. Y., Zaybak, A., Biçici, B., Çevik, K. (2009). Hemşirelerin
intramüsküler enjeksiyon işlemine yönelik uygulamalarının incelenmesi.
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
12(4): 84-90.
Güneş, Ü. Y., Zaybak, A., Tamsel, S. (2008). Ventrogluteal bölgenin
tespitinde kullanılan yöntemin güvenirliğinin incelenmesi.
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2):
1-8.
Kadıoğlu, H. H. (2004). İlaç enjeksiyonuna bağlı siyatik sinir yaralanması:
Bir komplikasyon mudur? Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi, 36: 65-70.
Kaya, N. (2010). İntramusküler Enjeksiyona Bağlı Sinir Yaralanması.
VI. Nöröşirürji Hemşireliği Kongresi, 14-18 Mayıs, Belek/
Antalya.
Kim, D. H., Murovic, J. A., Tiel, R., Kline, D. G. (2004). Management
and outcomes in 353 surgically treated sciatic nerve lesions.
J Neurosurg, 101: 8-17. Kline, D. G., Kim, D., Midha, R., Harsh, C., Tiel, R. (1998). Management
and results of sciatic nerve injuries: A 24-year experience.
J Neurosurg, 89: 13-23.
Kocaman, G. (2003). Hemşirelikte kanıta dayalı uygulama. Hemşirelikte
Araştırma Geliştirme Dergisi, 2: 61-69.
Malkin, B. (2008). Are techniques used for intramuscular injection
based on research evidence? Nursing Times, 104 (50/51): 48–51.
Newton, M., Newton, W., Fudin, J. (1992). Reviewing the “big
three” injection routes. Nursing, 22(2): 34-41.
Nicoll, L. H., Hesby, A. (2002). Intramuscular injection: An integrative
research review and guideline for evidence-based practice.
Applied Nursing Research, 16(2): 149-162.
Örken, D. N., Çelik, M., Pazarcı, N. K., Kılıç, E., Forta, H. (2004). Siyatik
ve peroneal nöropatilerde etkenler. Klinik Gelişim, 17(3/4): 19-24.
Pandian, J. D., Bose, S., Daniel, V., Singh, Y., Abraham, A. P.
(2006). Nerve injuries following intramuscular injections: A clinical
and neurophysiological study from Northwest India. Journal of
the Peripheral Nervous System, 11: 165-171.
Potter, P. A., Perry, A. G. (1995). Basic Nursing Theory and Parctice.
3rd. ed., Mosby, Philadelphia, 692.
Potter, P. A., Perry, A. G. (2005). Fundamentals of Nursing. Mosby
Year Book, Philadelphia.
Potter, P. A., Perry, A. G. (2009). Fundamentals of Nursing. Mosby
Year Book, Philadelphia, 752-753.
Ramtahal, J., Ramlakhan, S., Singh, K. (2006). Sciatic nerve injury
following intramuscular injection: A case report and review of the
literature. Journal of Neuroscience Nursing, 38(4): 238-240.
Rodger, M. A., King, L. (2000). Drawing up and administering intramuscular
injections: A review of the literature. Journal of Advanced
Nursing, 31(3): 574-582.
Senes, F. M., Campus, R., Becchettı, F., Catena, N. (2009). Sciatic
nerve injection palsy in the child: Early microsurgical treatment
and long-term results. Microsurgery, 29: 443-448.
Small, S. P. (2004). Preventing sciatic nerve injury from intramuscular
injections: Literature review. Journal of Advanced Nursing,
47(3): 287-296.
Taylor, C., Lillis, C., LeMone, P. (1989). Fundamentals of Nursing
The Art and Science of Nursing Care. J.B.Lippincott Company,
Philadelphia, 1150-1154.
Taylor, C., Lillis, C., LeMone, P. (2001). Fundamentals of Nursing
The Art and Science of Nursing Care. 4th ed., Lippincott Williams
& Wilkins, Philadelphia, 603-604.
Taylor, C., Lillis, C., LeMone, P., Lynn, P. (2008). Fundamentals
of Nursing The Art And Science of Nursing Care. 6th ed., Wolters
Kluwer Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 131, 798.
Wolff, L., Weitzel, M. H., Fuerst, E. V. (1979). Fundamentals of
Nursing. 6th ed., J.B.Lippincott Company, Philadelphia, 614-615.
Workman, B. (1999). Safe injection techniques. Nursing Standard,
13(39): 47-53.
Wynaden, D. ve ark. (2006). Best practice guidelines for the administration
of intramuscular injections in the mental health setting.
International Journal of Mental Health Nursing, 15(3): 195-200.
Yıldırım, M. (2001). İnsan Anatomisi. 5. basım, Nobel Tıp Kitabevleri
Ltd.Şti., İstanbul, 289.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com