You are here

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışları

Senior Nursing Schools Students’ Views on Organ Donation

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Aim: The study aimed to determine the views of senior nursing school students on organ donation and to provide suggestions in accordance with the results obtained Method: The study aimed to determine the views of senior nursing school students on organ donation and it was made in descriptive type. The data have been collected from 5 senior nursing school students in Istanbul between January –March 2007 who volunteer to participate in the study and fi ll in the questionnaire which was prepared in accordance with the literature and on which expert opinion was taken (n=330). The data, consist of 43 guestions were collected by questionnaire (6 questions about demographic properties and the other questions about wievs on organ donation). Data were evaluated by percentage, chi square and yates test. Results: The average age of participants is 22.29±1.18. Most of the students (97%) stated that they had a positive opinion on organ donation but that inadequate information on organ donation was provided during their education (57.8%). 68.5% of the students stated that as nursing school students, they consider themselves to be responsible for increasing the level of organ donation however only 48% of the students declared that they were willing to donate their organs. 73% of participants are of the opinion that relatives of those people who donate their organs should not receive fi nancial awards from the receiver of the organs in order to increase the level of organ donation in the society whereas 81% of the participants are of the opinion that moral awards (plaquette, written document authorization) may be given. Conclusions: Knowledge of the students of organ donation is inadequate. The results of this study support the opinion that nursing school students should receive comprehensive information on organ donation during their education
Abstract (Original Language): 
Amaç: Araştırma, hemşirelik eğitiminin öğrencilerin organ bağışına ilişkin görüşlerine etkisini belirlemek ve sonuca göre öneriler getirmek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırma, hemşirelik eğitiminin öğrencilerin organ bağışına ilişkin düşünceleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini İstanbul’daki üniversite düzeyinde eğitim veren 5 hemşirelik okulunun son sınıfında öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü öğrenciler oluşturdu (n=330). Veriler Ocak- Mart 2007 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan ve uzman görüşüne sunulan anket formu aracılığıyla elde edildi. Anket formu toplam 43 sorudan oluşmakta (6 soru sosyo-demografi k özellikler diğerleri organ bağışına bakış ile ilgili) idi. Elde edilen veriler yüzdelik, ki-kare ve yates testi ile değerlendirildi. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 22.29±1.18 yıldır. Çoğu öğrenci (%97) organ bağışına olumlu baktığını fakat eğitimleri sırasında yeterli bilgi verilmediğini belirtmişlerdir (%57.8). Öğrencilerin %68.5’i hemşirelik öğrencisi olarak organ bağışının arttırılmasında kendisinin sorumlu olduğunu bildirmiş ancak sadece %48’i organ bağışında bulunmak istediğini belirtmiştir. Katılımcıların %73’ü toplum tarafından organ bağışına katılımı artırmak amacı ile organ bağışında bulunanların yakınlarına alıcı tarafından maddi ödülün verilmemesi gerektiği, %81’i ise manevi ödülün (plaket, yazılı belge izni) verilebileceği görüşündedirler. Sonuç: Öğrencilerin organ bağışı konusundaki bilgileri yetersizdir. Bu araştırma sonuçları organ bağışı konusunda hemşire öğrencilere eğitimleri sırasında kapsamlı bilgi verilmesi görüşünü desteklemektedir.
1-9

REFERENCES

References: 

Akgün, H. S., Bilgin, N., Haberal, M. Kut, A., Tokalak, I. (2003).
Organ donation: A cross-sectional survey of the knowledge and
personal views of Turkish health care professionals. Transplantation
Proceedings, 35: 1273-1275.
Akgün, S., Tokalak, I., Erdal, R. (2002). Attitudes and behavior related
to organ donation and transplantation: A survey of university
students. Transplantation Proceedings, 34: 2009-2011.
Akış, M. ve ark. (2008). Süleyman Demirel Üniversitesi personelinin
organ-doku bağışı ve nakli hakkındaki bilgi ve tutumları. S.D.Ü.
Tıp Fak. Dergisi, 15(4): 28-33.
Al-Fagih S. R. (1991). The infl uence of Islamic views on public
attitudes towards kidney transplant donation in a Saudi Arabian comunity.
Public Health, 105(2): 161-165.
Alleman, K. ve ark. (1996). Public perceptions of an appropriate
donor card/brochure. J Transplant Coord, 6(3): 105-108.
Bölükbaş N., Eyüpoğlu, A. , Kurt, P. (2004). Organ bağışı hakkında
üniversite öğrencilerinin düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Dergisi, 21(2): 73-77.
Canova, D. ve ark. (2006). Understanding of and transplantation:
A survey among Italian University Students Clin Transplant 20:
307-312.
Cantarovich, F., Fagundes, E., Biolcalti, D., Bacque. M. C. (2000).
school education, a basis for positive attitudes toward organ donation.
Transplantation Proceedings, 32: 55–56.
Chen, J. X. ve ark. (2006). Current knowledge and attitudes about
organ donation and transplantation among chinese university students.
Transplantation Proceedings, 38: 2761-2765.
Collins, T.J. (2005). Organ and tissue donation: A survey of nurse’s
knowledge and educational needs in an adult ITU. Intensive and
Critical Care Nursing, 21: 226-233.
Demirbağ B. C., Arabacı, S., Çakır S., Turan, S. (2007). Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğrencilerinin organ bağışı hakkındaki düşünceleri.
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslararası Katılımlı”
Bildiri Özet Kitabı, 26-29 Haziran, İstanbul.
Dontlu A. Ç. (2004). Organ bağışı ve naklinde etik, dinsel ve yasal
yaklaşımlar. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık, 15(2): 69-76.
Dutra, M. M. D. ve ark. (2004). Knowledge about transplantation
and attitudes toward organ donation: A survey among medical
students in Northeast Brazil. Transplantation Proceedings, 36: 818-
820.
Edirne, T. (2004). Türkiye’de organ ve doku nakli uygulamaları:
Sonuçları ve strateji önerileri. T Klin J Med Sci, 24: 261-266.
Garcia, C. D., ve ark. (2008). Educational program of organ donation
and transplantation at medical school. Transplantation Proceedings,
40: 1068–1069.
Göz, F., Göz, M., Erkan, M. (2005). Knowledge and attitudes of
medical, nursing, dentistry and health technician students towards
organ donation: A pilot study. Clinical Nursing, 1371-1375.
Göz, F., Gürelli, Ş. Ş. (2007). Yoğun bakım hemşirelerinin organ
bağışı ile ilgili düşünceleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(5):
77-88.
Gül, A., Gençtürk, N., Yürügen, B. (2004). Sürücü kursuna başvuran
adayların organ bağışı konusundaki düşünceleri. Nefroloji
Hemşireliği Dergisi, 1(1): 51-55.
Haustein, S. J., Sellers, M. T. (2004). Factors associated with (un)
willingness to be an organ donor: Importance of public exposure
and konowledge. Clin Transplant, 18: 193-200.
Jafri, T., Tellis, V. (2001). Attitudes of high school students regarding
organ donation. Transplantation Proceedings, 33: 968-969.
Kılıç, S., Koçak, N., Türker, T., Gürpınar, H., Gülerik, D. (2010).
Kız üniversite öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve
bu tutumlarına etki eden faktörler. Gülhane Tıp Dergisi, 52: 36-40.
Kim J. R., Elliott, D., Hyde C. (2003). Korean health professionals
attitudes and knowledge toward organ donation and transplantation.
International Journal of Nursing Studies, 41:299-307. Kim, J. R., Elliott, D., Hyde, C. (2004). The infl uence of sociocultural
factors on organ donation and transplantation in Korea:
Findings from key informant interviews. Journal of Transcultural
Nursing, 15(2): 147-154.
Kim, J. R., Fisher, M. J., Elliott, D. (2006). Undergraduate nursing
students’ knowledge and attitudes towards organ donation in Korea:
Implication for education. Nurse Education Today, 26: 465-474.
Kiberd, C. (1998). Curriculum effect on nursing students attitudes
and knowledge towards organ donation and transplantation. ANNA
Journal, 25(2): 210-216.
Ohwaki, K., ve ark. (2006). Factors associated with attitude and
hypothetical behaviour regarding brain death and organ transplantation:
Comparison between medical and other university students.
Clinical Transplantation, 20: 416-422.
Organ Nakli (1980). T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı,
http://www.diyanet.gov.tr/English/karar.asp?id=1121&sorgu=1
(07.09.2009).
Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun,
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/526.html (07.09.2009).
Organ Nakli. T.C. Sağlık Bakanlığı, http://www.saglik.gov.tr/TR/
Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC
50F890DFFFE6D76F583A3&Vurgulanacak=organ%20nakli
(07.09.2009).
Organ Nakli Koordinatörler Derneği (ONKOD), www.onkod.org.
(20.04.2010).
Özdağ, N. (2001). Organ nakli ve bağışına toplumun bakışı. C. Ü.
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(2): 46-55.
Özdağ, N. (2004). Halkın organ bağışı ve nakline bakışı. Nefroloji
Hemşireliği Dergisi, 1(1): 46-50.
Özer, F. G., ve ark. (2008). Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören bir
grup öğrencinin organ nakli/bağışına yönelik görüşleri ve bilgi düzeylerine
eğitimin etkisi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(1): 39-46.
Özkan, S., Yılmaz, E. (2009). Hasta yakınlarının organ bağışı ile
ilgili bilgi ve tutumları. Aile ve Toplum, 5(17): 18-29.
Özmen, D., Çetinkaya, A. Ç., Sarızeybek, B., Zeybek, A. (2008).
Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin
organ bağışına ilişkin bilgi ve görüşleri. Türkiye Klinikleri J
Med Sci, 28: 311-318.
Piccoli, G. B. ve ark. (2006). Effi cacy of an educational programme
for secondary school students on opinions on renal transplantation
and organ donation: A randomized controlled trial. Nephrol Dial
Transplant, 21: 499-509.
Pierini, L., ve ark. (2009). Teenager donation: Investigation of 848
high school students. Transplantation Proceedings, 41: 3457-3459.
Reubsaeta, A., ve ark. (2005). The impact of an organ donation
registration information program for high school students in the
Netherlands. Social Science & Medicine, 60: 1479-1486.
Sabancı, P. A., ve ark. (2008). Beyin ölümü tanısı. Sinir Sistemi
Cerrahisi Dergisi, 1(2): 81-85.
Sağlık Bakanlığı “Organ ve doku alınması, saklanması ve nakli
hakkında” 29.05.1979 tarihli 2238 sayılı kanun. 1982 tarih ve 2594
sayılı kanunun 1. Maddesiyle değiştirilmiş metni, www.saglik.gov.tr
(21.05.2010).
Sander, S. L. Miller, B. K. (2005). Public knowledge and attitudes
regarding organ and tissue donation: An analysis of the northwest
Ohio community. Public Education and Counseling, 58: 154-163.
Sanner M. A. (2002). Swedish survey of young people’s view’s on
organ donation and transplantation. Transpl Int, 15: 641-648.
Schirmer, J. ve ark. (2007). Organ ve tissue donation: What do high
school students know? Einstein, 5(3): 213-219.
Tate, J. S. (2006). Acts of life: Increasing organ donors among African
Americans, Union Increasing organ & University Cincinnati,
Ohio, http://gradworks.umi.com/32/28/3228082.html. (12.11.2010).
Tilif, S. ve ark. (2006). Organ bağışına etki eden faktörler. Ulusal
Cerrahi Dergisi, 22(4): 133-136.
Tokalak, İ., Erdal, R. (2004). Birinci basamakta organ bağışına
yaklaşım: Aile hekiminin rolü. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık,
15(3): 109-115.
Üstüner, F, Uysal, A. ve ark. (2009). Giresun Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu öğrencilerinin organ bağışı ve nakli hakkındaki bilgi,
tutum ve düşünceleri. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Dergisi, 8(1): 1-8.
Yaşar, M., ve ark. (2008). Bir sağlık meslek yüksekokulu sınıf öğrencilerinin
organ bağışı konusundaki tutumları ve tutumlarına etki
eden faktörler. Genel Tıp Dergisi, 18 (1): 33-37.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com