You are here

İnfertilite ve Kültür

Infertility and Culture

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Although infertility is classified as a life- threatening disease and its problems are visible, it is a health problem with its social and cultural dimensions and affecting both individuals and society. There are wrong beliefs and values concerning infertility in many cultures. The fact that infertility is often considered as a woman’s problem, the belief that it results from psychological factors although its causes are mostly physical,the belief that it cannot be treated and the belief that it is a sexual disease are common misconceptions. The effects of cultural values on infertility in Turkey and in different countries are mentioned in this article.
Abstract (Original Language): 
Fertilite problemleri görünür, yaşamı tehdit eden bir hastalık olarak sınıflandırılmamasına rağmen, hem bireyi hem de toplumu etkileyen sosyal, kültürel ve psikolojik boyutları olan bir sağlık sorunudur. Birçok kültürde infertilite ile ilgili yanlış inanç ve değerler vardır. İnfertilitenin sıklıkla kadına ait bir sorun olarak ele alınması, genellikle nedenlerin fiziksel olmasına karşın, infertilitenin psikolojik faktörlerden kaynaklandığı inancı ve tedavi edilemezliğine olan inanç ya da cinsel bir hastalık olduğu gibi yanlış düşünceler yaygındır. Bu makalede; farklı ülkelerde ve Türkiye’de infertilite üzerine kültürel değerlerin etkilerine değinilmiştir.
109-115

REFERENCES

References: 

Akyüz, A., İnanç, N. (1998). I.V.F. ünitesinde eşlere yönelik hemşirelik
faaliyetlerinin planlanmasında temel alınacak deneyim ve
gereksinimlerin belirlenmesi. 6.Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri
Özet Kitabı. Damla Matbaacılık, Ankara,27.
Araoye, M. O. (2003). Epidemiology of infertility: social problems
of the infertile couples. West African Journal of Medicine, 22(2):
190-196.
Ataman, H. (2007). Doğal ve infertilite tedavisi sonucu oluşan gebeliklerde
psikososyal bakım gereksinimleri. Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Callıster, L. C. (2005). The pain and the promise of unfilled dreams:
infertile couples Crane D. R., Marshall E. S. (Ed.). Handbook of
Families and Health. Chapter 6. Sage Publications, Inc., Portland,
OR, 96-112.
Can G. (2005). Yardımcı üreme tekniklerine başvuran kadınların
anksiyete ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. Mezuniyet tezi.
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Bornova, İzmir.
Cloonan, Y. K., Holt, V. L., Goldberg, J. (2007). Male factor infertility:
A twin study. Perinatal Epidemiology, 21(3): 229-234.
Demirci, H. (2001). İnfertilitenin çiftler üzerindeki psikososyal ve
psikoseksüel etkileri. Nezihe Kızılkaya Beji (Ed). İnfertilite Sorunu,
Yardımcı Üreme Teknikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı. F.N Hemşirelik
Yüksekokulu Yayını, Emek Matbaacılık, İstanbul, 103-117.
Engin, R., Pasinlioğlu, T. (2002). Erzurum ve yöresinde infertil kadınların
infertilite ile ilgili geleneksel inanç ve uygulamaları. Atatürk
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,5(1):1-10.
Güçsavaş, N. (1986). İnfertilitenin eşlere getirdiği sorunların ve bu
konudaki hemşire rolünün belirlenmesi. Doktora tezi, Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Güçsavaş, N. (1992). Eşlerin infertiliteye karşı tepkileri. I. Ulusal
Ana Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu Kitabı. Esnaf Ofset
Matbaacılık, İstanbul, 269-272.
Kamacı S. (2003). Primer infertil çiftlerde infertilitenin aile yaşamına
etkisinin incelenmesi. Mezuniyet tezi. Ege Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu, Bornova, İzmir.
Kızılkaya, N. (1987). .İnfertil çiftlerin bilgileri, uygulamaları ve infertilitenin
psiko-sosyal değerlendirilmesi. Yüksek lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Kutluk Ş, Gülekli B, Şenöz B, Özakşit G, Turhan NO, Gökmen O.
(1994). İnfertil kadınlarda depresyon. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni
Görüş ve Gelişmeler Dergisi, 5(1):11-13.
Lee, S. H., Kau, B. J., Lee, M. C., Lee, M. S. (1995). Psychosocial
responses of infertile couples attending an assisted reproduction
program. J Formosan Med. Assoc, 94(1):26-33.
Lee, T. Y., Sun, G. H., Chao. S., C. (2001). The effect of an infertility
diagnosis on the distress, marital and sexual satisfaction between
husbands and wives in Taiwan. Human Reproduction, 16(8): 1762-
1767.
Lee, S. H., Kuo, B. J. (2000). Chinese traditional childbearing attitudes
and infertile couples in Taiwan. The Journal of Nursing Scholarship,
32(19): 54-55.
Lee, T .Y., Sun, G. H. (2000). Psychosocial response of chinese infertile
husbands and wives. Archives of Andrology, 45(3): 149-154.
Leke, R. J. I., Oduma, J. A. Bassol-Mayagoitia, S., Bacha, A. M.,
Grigor, K.M. (1993). Regional and georaphical variations in ınfertility:
effects of environmental, cultural and socioeconomic factors.
Environmental Health Perspectives Supplements, 101(2): 73-80.
Neff, D.L. (1994). The social construction of infertility: the case of
the matrilineal nayars in South India. Social Science and Medicine,
39(4): 475–485.
Oğuz D.H. (2004). İnfertilite tedavisi gören kadınlarda infertilitenin
ruh sağlığına, evlilik ilişkileri ve cinsel yaşama etkileri, Yayımlanmamış
Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul.
Qui, R.Z. (2001). Sociocultural dimensions of infertility and assisted
reproductions in the Far East. Current Practices and Controversies
in Assisted Reproduction: Report of a meeting on "Medical, Ethical
and Social Aspects of Assisted Reproduction" WHO Headquarters,
17-21 September, Geneva, Switzerland, 75–80.
Saydam, B.K. (2003). Türk toplumunda infertil kadınların statüsü.
Sağlık ve Toplum, 13(1): 30-34.
St. Hill. P., Lipson, J.G., Meleis, A.I. (2003). Caring for women
cross-culturally. Philadelphia P.A: F.A.Davis Company.
Taşcı, K.D., Özkan, S. (2007). Sağlık yüksekokulunu öğrencilerinin
infertilite hakkındaki görüşleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,
6(3): 187-192.
Taşçı, E., Boysol. N., Kavlak, O., Yücesoy, F. (2008). İnfertil Kadınlarda
Evlilik Uyumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi,
5(2):105-10.
Tortumluoğlu, G. (2004). Transkültürel hemşirelik ve kültürel
bakım modeli örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
8(2): 47-57.
Ünder, O. (1999). İnfertil kadınlarda yalnızlık düzeyi ve bunu etkileyen
faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
www.fatmasahin.net/raporlar/rapor9.doc (10.03.2009)
Widge, A. (2002). Sociocultural attitudes towards infertility and assisted
reproduction in India, 60–74. http://www.who.int/repdroductive-health/infertility/11.pdf (10.03.2009).
Wiersema, N.J., Drukker, A.J., Dung, M.B.T., Nhu, N.T., Lambalk,
C. (2006). Bconsequences of infertility in developing countries
questionnaire and interview survey in The South of Vietnam. Journal
of Translational Medicine, 27(4): 54-61
Wright, J., ve ark. (1991). Psychosocial distress and infertility:men
and women respond differently. Fertil Steril, 55(1): 100-108.
Yanıkkerem E, Kavlak O, Sevil Ü. (2008). İnfertil çiftlerin yaşadıkları
sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, 11(4): 112-121.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com