You are here

Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı ve Hastalıktan Korunmaya Yönelik Farkındalık Durumu

Awareness About The Hepatitis B and Prevention of Hepatitis B Among High School Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: The study was carried out to identify Hepatitis B among high school children and awareness about the prevention of Hepatitis B Method: Data were obtained from a questionnaire for 1726 senior class students of seven high schools that are determined randomly among the high schools in İstanbul. The questionnaire consists of 40 questions,not including demographic features, that focused on means of disease transmission, prevention and treatment methods, determining groups at risk. 40 questions were graded out of 100. After filling up the questionnaires, a brochure was handed out to students. Frequency, Chi square test, student t test, one way ANOVA test was used in statistical evaluation. Results: The average age of the students were 17.2 ± 0.7 years. The 53.9% of the students were girls, 46.1% were boys. It was found out that 33.9% of the students had been informed about Hepatitis B and 18.6% of them defined the disease correctly. About the transmission of the disease; most of the students knew that the disease was spreaded by blood transfussion,the re-use of the injectors and sexual relationship. About the prevention of the disease; vaccine,the use of condoms,monogamy were important. It was seen that, the ones frequently blood- transferred, taking the drugs through their veins and changing their sex-partners frequently are under the risk of catching the disease. It was generally known by the majority of the students. It was calculated that, the average knowledge score of the students about the disease was 38.44 ± 20.65 out of hundred. Conclusion: It has been identified that the level of awareness about Hepatitis B and the prevention of it among students was inadequate. To increase the awareness level, subject related training activities within the School Health Programme could be recommended.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Çalışma, lise öğrencilerinin Hepatit B hastalığı ve hastalıktan korunmaya yönelik farkındalık durumunu belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Yöntem: Araştırma verileri, İstanbul’daki liselerden rastgele yöntemle belirlenen yedi lisenin son sınıfında öğrenim gören 1726 öğrenciden soru formu ile elde edildi. Soru formu; demografik özelliklere ilişkin sorular dışında, hastalığın bulaşma yolları, korunma – tedavi ve risk altındaki grupların belirlenmesine ilişkin toplam 40 sorudan oluşmakta idi. 40 soru 100 puan üzerinden değerlendirildi. Soru formunun doldurulmasından sonra öğrencilere konu ile ilgili broşür dağıtıldı. İstatistiksel değerlendirmede yüzdelik, ki-kare, student t-testi ve One-way ANOVA testi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 17.2 ± 0.7 yıl olup, %53.9’u kız, %46.1’i erkek idi. Öğrencilerin %33.9’unun daha önceden hepatit B hakkında bilgi aldığı, %18.6’sının hastalığı doğru tanımladığı saptandı. Öğrencilerin çoğunluğu hastalığın; kan nakli, enjektörlerin tekrar kullanımı ve cinsel ilişki ile bulaştığını, hastalıktan korunmada; aşının, prezervatif kullanımının ve tek eşliliğinin önemli olduğunu, hastalığa yakalanma açısından; sık kan alanların, damar içi uyuşturucu kullananların ve sık eş değiştirenlerin risk altında olduklarını belirttikleri saptandı. Öğrencilerin hastalık hakkındaki bilgi puan ortalaması 100 üzerinden 38.44 ± 20.65 puan idi. Sonuç: Öğrencilerin Hepatit B hastalığı ve hastalıktan korunmaya ilişkin farkındalık düzeylerinin yeterli olmadığı saptandı. Bilgi eksikliğinin giderilmesi için okul sağlığı programı kapsamında konuya ilişkin planlı eğitimler yapılması önerilebilir.
1-8

REFERENCES

References: 

Bozkurt, G., Kıvanç, M., Öztürk, A., Karanisoğlu, H. (2001). İstanbul
Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerinin
Hepatit B virüsü ile karşılaşma ve Hepatit B ile ilgili bilgi
durumlarının incelenmesi.Viral Hepatit Dergisi,7(3): 397-399.
Çelen, M. K., Ayaz, C., Geyik, M. F., Hoşoğlu, S., Acemoğlu, H.,
Uluğ, M. (2005). Lise öğrencilerinin viral hepatit konusundaki bilgi
düzeyini belirlemek amacıyla yapılan anketin sonuçları. Viral Hepatit
Dergisi, 10(1): 58-61.
Çivi, S., Marakoğlu, K., Bitirge, B (2006). Viral hepatitin epidemiyolojisi
ve maliyet analizi. Türk Aile Hek Derg., 10(2):64-70.
Değertekin, H. (2003). Türkiye’de HBV epidemiyolojisi ve bulaşma
yolları. Çakaloğlu Y, Ökten A. (Ed). Hepatit B. İstanbul Medikal
Yayıncılık, İstanbul, 99-109.
Divrikli, K. D. (2006). İstanbul ilinde çocukluk çağında hepatit B
seroprevalansı ve kronik hepatit B insidansı. Uzmanlık Tezi,
T.C.S.B.İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
Ersoy, Y., Ilgar, M., Güneş, G (2005). Malatya yöresinde ebelerin
Hepatit B yönünden bilgi düzeyleri. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi,12(3): 159-162.
Füsun, Z.A.(2003). Hepatit B virüsü enfeksiyonu. Sted Dergisi,
12(6): 211–214.
Genç, M., Pehlivan, E., Özer, F., Kurçer, M. A., Karaoğlu, L. (2000).
Lise öğrencilerinin hepatit B hakkındaki bilgi ve tutumları. İnönü
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3): 240-243.
Göktalay, G.,Özyurt, C. B. (2010). Celal Bayar Üniversitesinde sağ-
lık personeli yetiştiren fakülte ve yüksekokul öğrencilerinde Hepatit
B seroprevalansı ve Hepatit B bigi düzeyleri. Viral Hepatit Dergisi,
15 (1):13-21.
Gündüz, T., Güray, M., Baydur, H. (2006). Sağlık Yüksekokulu ve
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin viral hepatitler
hakkında bilgi düzeylerinin araştırılması. Viral Hepatit Dergisi,11(1): 35-40
Hepatitis B. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/
(11.03.2009).
Karadakovan, A. (2002). Hepatit B infeksiyonu ve koruyucu önlemler.
Aile ve Toplum Dergisi, 5(2): 13-21.
Köse, G., Sevil, Ü (1999). Lise son sınıf öğrencilerinin Hepatit B
konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi.
Mark, H., Conklin, V. G., Wolfe, M. C. (2001). Nurse volunteers in
school-based hepatitis B immunization programs. The Journal of
School Nursing. 17(4): 185-188.
Mıstık, R., Balık, İ. (1998). Türkiye’de viral hepatitlerin epidemiyolojisi
(Bir meta analiz) Kılıçturgay, K. (Ed). Viral Hepatit’98.
Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını. Ankara, 1-40.
Neff, M. J. (2003). CDC Updates Guidelines for Prevention and
Control of Infections with Hepatitis Viruses in Correctional Settings.
American Academy of Family Physicians (AAFP). Am Fam Physician
15; 67(12): 2620-2625.
Saatçi, E., Gereklioğlu, Ç., Bozdemir, N., Akpınar, E. (2006). Adana’da lise öğrencilerinde hepatit B farkındalık düzeyi. Türk Aile
Hek Derg., 10(1): 25-30.
Slonim, A. B., Roberto, A. J., Downing, C. R., Adams, I. F., Fasano,
N. J., Davis-Satterla L, Miller, M. A. (2005). Adolescents’
knowledge, beliefs, and behaviors regarding hepatitis B: Insights
and implications for programs targeting vaccine-preventable
diseases. Journal Adolescent Health. 36(3): 178-86
(Abstract). http://www.ncbi.nlm.nih. gov/ pubmed/15737772
(15.12.2008)
Taşbakan, M. I., Yamazhan, T., Arsu, G., Pullukçu, H., Köseli, D.,
Arda, B., Ertem, E., Ulusoy, S. (2006). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde
çalışan hekim, hemşire,teknisyen ve intörnlerin viral hepatitler
konusunda bilgi, tutum ve davranışları. Viral Hepatit Dergisi,
11(3): 158-163.
Tosun, S. (2006). Ulusal Hepatit B aşılaması. Viral Hepatit Dergisi,11(3):117-125.
Taşyaran, M.A. (1998). HBV enfeksiyonu-epidemiyoloji. Kılıçturgay,
K (Ed). Viral Hepatit ‘98, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul,
94.
T.C. Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi,
Tarih: 19.12.2000; Sayı: 18679. http://www.saglik.gov.tr/sb/
extras/mevzuat/g_gbp.pdf. (11.03.2009).
Wiecha, J.M (1999). Differences in knowledge of hepatitis B among
Vietnamese, African-American, Hispanic and White adolescents in
Worcester, Massachusetts. Pediatrics, 104(5): 1212-1216.
http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/hatam 032. shtml (7.12.2008)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com