You are here

0-24 Ay Arası Bebeği Olan Annelerin Pişiği Önleme ve Bakımına Yönelik Uygulamaları

The Practice of Mothers to Prevent and Care of Diaper Dermatitis for Their 0-24 Months of Infants

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose: The study was planned as a descriptive research, mothers’ practice to prevent and care of diaper dermatitis for their 0-24 months of infants. Method: A sample of the research group was created; 0-24 months year old babies who had diaper dermatitis at least one time and their mothers who has like to be volunteer to participate to research (N = 83). The data were obtained from infants of mothers who were admitted a Mother and Child Health and Family Planning Center in Istanbul. Data form was developed by researchers in accordance to the literature and questionnaires revised by expert opinion. Questionnaire was composed with demographic information of mother- baby pairs (17 questions) and information about mother’s care for their babies diaper dermatitis(10 questions) questionary form was obtained totally 27 questions. Results: Babies who participate to research was (N = 83) 53% of babies was female (n = 44) and 47% was male (n = 39) and the average age of babies was 6.37 ± 4.47 months, 32.5% of girls and 39.8% of boys had seen diaper dermatitis. 47% of the mothers expressed that used protective dermatitis cream for their babies’ diaper dermatitis problem, 26.5% of the mothers was used therapeutic cream, 21.7% was just ventilated the diaper dermatitis area and 16.9% was used powder, only 19.3% of mothers was expressed that using protective cream for their babies daily care to prevent from diaper dermatitis, 66.3% of mothers was expressed that cleaning the bottom of the babies with wet wipes. mixed-fed infants has statistically significantly higher than the breastfed babies in the (χ2= 7.65, p= 0.02) were determined. Conclusion: The majority of mothers was not using the appropriate methods for skin care and did not have enough information about this subject was identified. Mothers need to education to protect babies from diaper dermatitis and treatment applications for diaper dermatitis when their babies requirements for diaper dermatitis had observed.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Araştırma, 0-24 ay arası bebeği olan annelerin pişiği önleme ve pişik bakımına yönelik uygulamalarını belirlemek ve sonuca yönelik öneriler getirmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. Yöntem: Araştırmanın örneklem grubunu; 0-24 ay arası en az 1 kez pişik sorunu yaşamış bebeği olan ve araştırmaya gönüllü katılan anne- bebek çiftleri oluşturdu (S=83). Veriler İstanbul’daki bir Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezine baş- vuran annelerin bebeklerinden elde edildi. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilerek uzman görüşü doğrultusunda düzeltilen soru formu ile toplandı. Soru formu; anne ve bebeğe ait demografik bilgileri (17 soru) ve bebeğe uygulanan pişik bakımına yönelik bilgileri (10 soru) içeren toplam 27 sorudan oluşturuldu. Bulgular: Araştırmaya alınan bebeklerin (S=83) %53’ünün kız (s=44), %47’sinin erkek (s=39) ve yaş ortalamalarının 6,37±4,47 ay olduğu, kızların % 32,5’inde, erkeklerin % 39,8’inde pişik görüldüğü, annelerin pişik bakımına yönelik uygulamalarına bakıldığında; sadece pişik sorunu olduğunda pişikten koruyucu krem kullanmanın % 47, tedavi edici krem kullanmanın % 26,5, havalandırmanın % 21,7 ve pudra kullanımının %16.9 oranında uygulandığı, annelerin yalnızca %19.3’ünün ise bebeklerinin günlük alt bakımında pişik oluşumunu önlemek için rutin olarak koruyucu krem kullandığı, % 66,3’ünün alt temizliğinde ıslak mendil tercih ettiği, karışık beslenen bebeklerde pişik gelişme durumunun istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunduğu (χ 2 =7,65; p=0,02) belirlendi. Sonuç: Annelerin pişik bakımına yönelik çoğunlukla cilt sağlığına uygun yöntemler kullanmadıkları ve bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlendi. Annelerin bebeklerini pişikten korumaya ve pişik olduğunda tedavisine yönelik uygulamalar konusunda eğitime gereksinimleri olduğu görüldü.
17-22

REFERENCES

References: 

Adalat, S., Wall, D., Goodyear, H. (2007). Diaper dermatitis-frequency
and contributory factors in hospital attending children. Pediatric
Dermatology, 24(5): 483–488.
Alberta, L., Sweeney, S. M., Wiss, K. (2005). Diaper dye dermatitis.
Pediatrics, 116: 450-452.
Atherton, D. J. (2004). A Review of the pathophysiology, prevention
and treatment of irritant diaper dermatitis. Curr Med Res Opin, 20:
645-649.
Başer, M., Mucuk, S., Korkmaz, Z., Seviğ, Ü. (2005). Postpartum
dönemde anne ve babaların yenidoğan bakımına ilişkin gereksinimlerinin
belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 14 (Ek Sayı: Hemşirelik
Özel Sayısı): 54-58.
Biltekin, Ö., Boran, Ö. D., Denkli, M. D., Yalçınkaya, S. (2004).
Naldöken Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 aylık bebeği olan annelerin
doğum öncesi dönem ve bebek bakımında geleneksel uygulamaları.
Sted, 13(5): 166-168.
Ehretsman, C., Schaefer, P., Adam, R. (2001). Cutaneous tolerance
of baby wipes by infants with atopic dermatitis and comparison of
the mildness of baby wipe and water in infant skin. Journal of European
Academy of Dermatology and Venerology, 15: 16-21.
Görak, G. (2008). Yenidoğanın deri hastalıkları. Dağoğlu,T., Görak,
G. (Ed). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. Nobel Tıp Kitabevi,
İstanbul, 667-688.
Gupta, A. K., Skinner, A. R. (2004). Management of diaper dermatitis.
International Journal of Dermatology, 43: 830-834
Houska-Lund, C., Durand, D. J. (2006). Skin and skin care. Merenstein,G.B., Gardner, S.L. (Ed). Handbook of Neonatal Intensive
Care. Sixth Edition, Mosby Elsevier, 447-466.
Önder, M., Adışen, E., Velagiç, Z. (2007). Diaper dermatit. Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 50: 129-135.
Parlak, M., Energin, M., Selimoğlu, M., Bitlisli, H., Alp, H. (1995).
Diaper dermatitli 54 olgunun değerlendirilmesi. T Klin Dermatoloji,
5: 66-70.
Philipp, R., Hughes, A., Golding, J. (1997). Getting to the buttom
of nappyrash. British Journal of General Practice, 47: 493-497.
Samancı, N. (2007). Yenidoğanın genel bakım prensipleri. Dağoğlu,
T., Ovalı, F. (Ed). Neonatoloji. 2. Baskı, Nobel Matbaacılık, İstanbul,
163-174.
Savaşer, S. (2007). Bebeklerde deri ve cilt bakımı. Klinik Çocuk
Forumu, 7(1): 51-60.
Scheinfeld, N. (2005). Diaper dermatitis. Am J Clin Dermatol, 6(5):
273-281.
Shin, H. (2005). Diaper dermatitis that does not quit. Dermatologic
Therapy, 18: 124–135.
Visscher, M. O., Hoath, S. B. (2006). Diaper dermatitis. Chew, A.L.,
Maibach, H. I. (Ed). Irritant Dermatitis. Springer Berlin Heidelberg,
London, 37-51.
Ward, D. B., Fleischer, A. B., Feldman, S. R., Krowchuk, D. P.
(2000). Characterization of diaper dermatitis in the United States.
Arch Pediatr Adolesc Med, 154: 943-946.
Wolf, R., Wolf, D., Tüzün, B., Tüzün, Y. (2001). Diaper dermatitis.
Clinics in Dermatology, 18: 657–660.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com