You are here

Çocuk Sağlığı İle İlgili Alanlarda Çalışmayan Hekim ve Hemşirelerin Anne Sütüne Yönelik Bilgi Durumları

The Knowledge of Doctors and Nurses who are not Working in Clinics Related with Child Health on Breast Feeding

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: Regardless of their department they work, all doctors and nurses were consulted for their experiences about every point on health due to being an health proffesional. Method: For this reason, this study is a descriptive study that aims to determine the knowledge of doctors and nurses who are not working in clinics related with child health on breast feeding. This study was performed in an university hospital and a national hospital between April 2006 and September 2006. The total of 200 samples were selected from doctors and nurses who were not study in delivery room, pediatric clinics or obstetric-gynecologist clinics. The datas were collected by a form that was developed by researchers. These datas were evaluated by percentage, chi-square, Fisher’s exact, Kolmogorov-Simirnov Z tests in SPSS for Windows 13.0. Results: In this study, it was determined that 76% of participants were nurse, 24% of participants were doctor and 67.5 % of participants hadn’t worked in a preventive (primary) health services. It was determined that less than half of participants had attended to course/seminar/symposiums after their education. Therefore, it was also determined that the nurses who were undergraduate or master students believed that taurin; is an importat molecule present in breast milk; supports the growth of babies more commonly than the nurses who were high school graduated. There was no difference between the professions in comparisions of levels of knowledge about the amounts of protein,lipid, lactose and cholesterol in breast milk, the superiority of breast milk over formula and time of beginning of additional nutrition. Conclusions: According to these findings, it can be suggested that doctors and nurses should be incited to participate in course/seminar/symposiums about breast feeding, they should be informed for new informations about breast feeding and it should be created practice areas where nurses can easily perform their theoretical knowledges.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırma, çocukla ilgili alanlarda çalışmayan hekim ve hemşirelerin anne sütüne yönelik bilgi durumlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırma bir üniversite hastanesi ve devlet hastanesinde Nisan- Eylül 2006 tarihleri arasında yapılmış olup, örneklemini ise doğumhane, çocuk ve kadın-doğum servisleri dışında çalışan 200 hekim ve hemşire oluşturdu. Verilerin toplanmasında araştırmacıların geliştirdiği bilgi formu kullanıldı. Veriler SPSS for Windows 13.0 programında, Yüzdelik, Ki-kare, Fisher’s Exact, Kolmogorov-Simirnov Z testleri kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Araştırma bulgularında; araştırmaya katılanların %76’sının hemşire, %24’nün hekim olduğu ve %67,5’nin daha önce koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışmadığı belirlendi. Araştırma sonucunda; araştırmaya katılanların yarısından daha azının öğrenim sonrası bebek ve çocuklarla ilgili kurs/sempozyum/seminerlere katıldığı belirlendi. Lisans ve lisansüstü eğitimi alan hemşirelerin ise lise ve ön lisans eğitimi alanlara göre; taurinin anne sütünde büyümeyi destekleyen önemli bir madde olduğuna daha fazla inandığı belirlendi. Anne sütünde; proteinlerin, yağların, laktozun ve kolesterolün miktarları konusunda, mama içeriğinden üstünlüğü ve ek gıdaya başlama zamanı hakkındaki bilgi düzeyleri karşılaştırıldığında, meslekler arasında anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Bu sonuçlardan yola çıkarak; hekim ve hemşirelerin anne sütü ile ilgili kurs/sempozyum/seminerlere katılımı teşvik edilmesi ve Anne sütüyle ilgili değişen ve gelişen bilgilerden haberdar edilmesi, ayrıca hemşirelerin, teorik donanımlarını kolaylıkla ortaya koyabilecekleri uygulama alanlarının oluşturulması önerilebilir.
128-135

REFERENCES

References: 

Abraham, M. Rdolph, R., Kameı, K., Kim, J. (2003). Overby Rudolph’s
Fundamentals of Pediatrics; 29-34.
Arslan, P. (2004). Süt çocuğunun beslenme özellikleri. Klinik
Çocuk Forumu Dergisi, 4(1): 1-8.
Aydın S. D., Olgun G. (2000). Anne sütü verme eğiliminin yaş, eğitim
durumu ve sosyo- ekonomik düzeye göre dağılımı. SDÜ Tıp
Fakültesi Dergisi, 7(3): 30-32.
Birol, L. (2007). Hemşirelik Süreci, Birlik Ofset, Ankara, 8-38.
Carver, J. D. (1996). Nucleotides in milk. Ann Nestle,54: 88.
Çavuşoğlu, H. (1995). Çocuk Sağlığı Hemşireliği 1, Ankara, 17-21.
Çavuşoğlu, H. (1996). Çocuk Sağlığı Hemşireliği II, Ankara, 43-53.
Demircan, G ve ark. (2003). Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin anne sütü ve emzirme konusunda bilgi
düzeylerinin incelenmesi. II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
Kitabı, İstanbul, 148.
Gökçay, G., Garipağaoğlu, M. (2002). İlk Altı Ayda Beslenme, İstanbul,
23-61.
Gür, E. (2007). Anne sütü. Türk Pediatri Arşivi, 42: 11-15.
Köksal, G., Gökmen, H. (2000). Çocuk Hastalıklarında Beslenme
Tedavisi, Hatipoğlu Yayınları, Ankara.
Rider, E., Samuels, R., Wilson, K., Homer, C. (1996). Physical
growth, infant nutrition, breastfeeding and general nutrition. Curr
Opin Nutr, 8: 293.
Rubino, A., Capano, G., Curis, M., Guarino, A., Pisocane, A. (1996).
Advances in infant nutrition. Ann Ist Super Sanito, 31: 403.
Samur, G. (2008). Anne Sütü, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler
Daire Başkanlığı Yay.,Klasmat Mat., Ankara.
Slusser, W., Powers, N. G. (1997). Breastfeeding update 1: Immunulogy,
nutrition and advocacy. Pediatr Rev., 18:111.
Tengir, T., Çetikaya, Ş. (2008). Yenidogan beslenmesinde kullanılan
yöntemler ve hemşirelik bakımı. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,
3(9): 119-140.
Tunçel E. K., Dündar, C., Canbaz, S.,Pekşen, Y. (2006). Bir üniversite
hastanesine başvuran 0-24 aylık çocukların anne sütü ile beslenme
durumlarının saptanması. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, 10(1): 1-6.
UNICEF. (2001) Dünya Çocuklarının Durumu, Ankara
WHO/ UNICEF. (1990) 1990’lı Yıllarda Bebeklerin Anne Sütü İle
Beslenmesi, Ankara, 7-29.
Yeltekin, Y. S. (2005) Anne Sütü, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
(STED), 14; 12, 8-9
http://www.cdc.gov/breastfeeding/.../handling_breastmilk.htm
(10.04.2010).
http://www.unicef.org/turkey/pr/_mc9.html ( 03.04.2010).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com