You are here

Özel Bir Hastane Grubunda Çalışan Hemşirelerin Kurumdaki Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

The Nurses Whose Working in a Private Hospitals Group Comments about in Service Education Applications

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose: This study aimed to determine in a private hospitals group the nurses’comments about the in-servis training applications in the institution and it was made in descriptive type. Method: This study was consemed by 1038 nurses working for 6 hospitals belong to an Healthcare Group. This study was constituted by 722 nurses who were completed their orientation process. The data, consist of 52 questions were collected by questionnaire which include demographic properties, the education activities of the institution, and the nurses’comments about the education activities in the institution. Results: As a result of this research, it was found that; a majority of the nurses satisfied with the education activities of the institution, they wanted at the most improve their Professional knowledge, and they wanted to get help from Education and Development Department about apply for to reach the professional knowledge and the publications. The nurses especially want to be educated by the educator nurses and they want to be awarded due to their success in education by a gift, congratulation and a promotion. In the education process satisfaction of analizes of requirement activities were the lowest, satisfaction of the education applications were the highest. Under 20 age, high school graduate, and satisfated their job and education activites of institution were more positive comments than the others. Conclusions: The nurses have positive ideas about institution’education activities.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Araştırma, özel bir hastane grubunda çalışan hemşirelerin kurumda uygulanan hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüş- lerini belirlemek amacı ile tanımlayıcı türde yapıldı. Yöntem: Araştırmanın evrenini, bir sağlık grubuna bağlı 6 hastanede çalışan toplam 1038 hemşire, örneklemini ise deneme ve oryantasyon sürecini tamamlayan 722 hemşire oluşturdu. Veriler; demografik özellikler, kurumun eğitim faaliyetleri ve hemşirelerin kurumdaki hizmet içi eğitim etkinliklerine yönelik görüşlerine ilişkin toplam 52 sorudan oluşan anket formu ile toplandı. Bulgular: Araştırma sonucunda; hemşirelerin çoğunluğunun kurumun eğitim faaliyetlerinden memnun olduğu, en fazla mesleki bilgi konusunda gelişmek istedikleri, eğitim gelişim bölümünden mesleki bilgi ve yayınlara ulaşma konusunda destek almak istedikleri belirlendi. Hemşireler daha çok eğitim hemşirelerinden eğitim almak ve eğitimlerdeki başarılarının hediye ve tebrik ile ödüllendirilmesini istemekteydi. Eğitim sürecinde, gereksinim analizi ile ilgili etkinliklerden memnuniyet puanı en düşük, eğitimin uygulanması ile ilgili etkinliklerden memnuniyet puanı en yüksekti. 20 yaş altında, lise mezunu, işinden ve kurumun eğitim faaliyetlerinden memnun olanlar, diğerlerine göre kurumda uygulanan eğitimlere yönelik daha olumlu görüşlere sahipti. Sonuç: Hemşirelerin, kurumdaki hizmet içi eğitim etkinliklerine yönelik görüşleri olumlu yöndedir.
98-105

REFERENCES

References: 

Akyolcu, N. (1997). Klinisyen hemşirelerin gerçekleştirdikleri hizmet
içi eğitim programlarının etkinliğini arttıracak öğretim stratejileri.
IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Çevik
Matbaacılık, Kıbrıs, 286-288.
Alcan, Z. (1997). Hemşirelerin sürekli eğitiminde toplam kalite
yönetimi modeli uygulaması. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu
Bildiri Kitabı, Çevik Matbaacılık, Kıbrıs, 278-281.
Ayan, Z. G. (1993). Hemşirelik hizmetlerinde hizmet içi eğitim
ve hizmet içi eğitim etkinliğini saptamaya yönelik bir araştırma.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 29-30.
Babacan, E., Ulupınar Alıcı, S. (2008). Hemşirelerin hasta eğitimi
rol ve faaliyetlerine ilişkin düşünceleri. Hemşirelikte Eğitim ve
Araştırma Dergisi, 5(2): 29-36.
Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Başoğlu,
C. (Ed.). Kariyer Yayıncılık, İstanbul, 297-315.
Çelen, Ö. ve ark. (2007). Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi
yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşirelerin uygulanan
hizmet içi eğitim programlarından beklentileri ve bu programlar ile
ilgili düşünceleri. Gülhane Tıp Dergisi, 49: 25-31.
Dramalı, A., Özbayır, T., Özen, Ş. (1997). Hizmet içi eğitimin programlarının
etkinliğinin değerlendirilmesi. VI. Ulusal Hemşirelik
Kongresi Kitabı, Ankara, 216-222.
Drey, N., Gould, D., Allan, T. (2009). The relationship between continuing
professional education and commitment to nursing. Nurse
Education Today, 29: 740–745.
Emerson, M. S. (1992). Mandatory Continuing Education: An
Analysis of Registered Nurses Attitudes and İnfluence on Employmend
State Choice. Doctor of Philosophy, Kansas State University
College of Education, Kansas, 75-107.
Erefe, İ., Türkistanlı, E., Uysal, A., Yamandağlı, M., Elmas, H.
(1997). Hemşirelerin hizmet içi eğitim gereksinmelerinde kendilerinin,
yöneticilerinin ve hekimlerin görüşleri. IV. Ulusal Hemşirelik
Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Çevik Matbaacılık, Kıbrıs,
155-161.
Fındık, Ü., Ünsar, S., Topçu, S. (2008). Çalışan hemşirelerin eğitim
etkinliklerinin değerlendirilmesi. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi
Kongresi Özet Kitabı, Kök yayıncılık, Kapadokya, 38.
Hutton, C. A. (1986). An Investigation of Nurses Response To Mandatory
Continuing Education. Doctor of Education, The Florida
State University, College of Education, 49-56.
Joint Commission International (JCI) (2008). Staff Qualifications
and Education. Joint Commission International Accreditation Standards
for Hospital 3
nd
ed., U.S.A., 195-213.
Keleş, Z. (1998). Hastanede çalışan hemşirelerin hizmet içi eğitime
yönelik düşünce, beklenti ve sorunları. Yayınlanmamış, yüksek
lisans tezi İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,
21-43.
Munro, K. M. (2008). Continuing professional development and the
charity paradigm: Interrelated individual, collective and organisational
issues about continuing professional development. Nurse
Education Today, 28: 953–961.
Özpulat, F. (2006). Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde çalışmakta olan sağlık personelinin hizmet
içi eğitim programına ilişkin görüşlerinin saptanması. Yüksek Lisans
Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara,
44-95.
Öztürk, H., Savaşkan, A. (2008). Hemşirelerin hizmetiçi eğitimlerle
ilgili yaşadıkları sorunlar, beklenti ve önerileri. İ. Ü. F. N. Hem.
Derg., 16 (61): 41-49.
Peker, S. (1998). Hizmet içi eğitim programları ve hemşirelik eğitimi.
VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Ankara, 195-199.
Sanders Martha, J. M. (1993). Attitudes About Continuing Education
and Program Participation among Kansas Long-Term Care Registered
Nurses. Doctor of Philosophy, Kansas State University
College of Education, Kansas, 44-68.
Taymaz, H. (1997). Hizmeti İçi Eğitim (Kavramlar İlkeler Yöntemler).
3. Baskı, A.Ü Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, 3-22.
Ulupınar, S., Genç, Z. (1997). Özel bir hastanede yapılan hizmet içi
eğitim programının değerlendirilmesi, IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi
Sempozyumu Bildiri Kitabı, Çevik Matbaacılık, Kıbrıs, 311-
314.
Uyer, G. (Ed.) (1997). Sağlık Kurumunun ve Hemşirelik Hizmetlerinin
Planlanması ve Organizasyonu, Komite ve Komisyonlar. Hemşirelik
ve Yönetim. Hürbilek Matbaacılık, 3. Baskı, Ankara, 24-42.
Üzel, G., Özdilek, R., Öztürk, N., Ulupınar Alıcı, S. (2008). Hemşirelerin
sürekli eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi. VI. Ulusal
Hemşirelik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, Kök Yayıncılık, Kapadokya,
96.
Üzgül, A. (2006). Sağlık Bakanlığı’nın hizmet içi eğitim etkinliklerine
ilişkin bir değerlendirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 180-185.
Yalçın, S. (2001). Ameliyathane hemşiresinin ameliyat esnasındaki
işlevlerine yönelik eğitim gereksinimleri. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,
39.
Yorgun, S. (2002). Hemşirelerin hizmet içi eğitimlere ilişkin görüşlerinin
saptanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, 49-97.
http://www.dhmi.gov.tr/ (5.12.2008)
http://www.saglik.gov.tr/ (21.11.2008)
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf (17.12.2008)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com