You are here

Paternalist liderlik tarzının e-kültürde evrimi

Paternalistic leadership style’s evolution in e-culture

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this paper, usage of paternalistic leadership styles in e-culture is evaluated. With abilities like being catalyst, performance raising, communicating, helping, guiding, caring, influencing, resource organizing, organizations representing and team loyalty developing; paternalism may survive in e-culture where there are diverse groups of individuals operating on joint tasks for limited periods of time. The expected form of paternalistic leadership style in e-culture is tried to be identified. Related propositions are provided.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, e-kültürde paternalist liderlik tarzının kullanımı değerlendirilmiştir. Katalizör olma, performans yükseltme, iletişim, yardım, rehberlik, ilgi, etkileme, kaynak organizasyonu, organizasyon temsili ve sadakat artırıcılık yetenekleriyle paternalizm kısa sürelerde değişik birey gruplarının ortak iş yaptığı e-kültürde yaşayabilir. Çalışmada e-kültürde beklenen paternalist tarz biçimi belirlenmeye çalışılmıştır. İlişkili önermeler sunulmuştur.