You are here

Diş HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ SÜRECİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL AĞIZ HİJYENİ DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİM

Oral Hygiene Behaviour Change in Dentistry Students During Dental Education

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Purpose: The aim of this study is the numerical assessment of the effect of dental education on the dental students' attitudes over dental hygenie. Material and Methods: At the University of Istanbul Faculty of Dentistry 200 students were given questionnaires,40 from each class and the data was calculated in percentage. The questionnaire form was includes, students gender, age, frequency of teeth brushing, teeth brushing methods, duration of brushing your teeth, their teeth brushing time intervals, usage of the students dental floss, interdental brush, toothpick, electric toothbrush, mouth, rinse and contains the information that determines the use of tools of oral hygiene such as chewing gum. Conclusion: In this study, it was observed that the students had deficiencies in their dental hygenie. Results: According to the results of this study it was found that the education process had little effect on the attitude of dental hygenie.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Araştırmamızın amacı diş hekimliği eğitim sürecinin diş hekimliği öğrencilerinin kişisel ağız hijyeni davranışı üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dahilinde her sınıftan 40 olmak üzere toplam 200 öğrenciye anket yapılmış, veriler sınıflara göre yüzde olarak hesaplanmıştır. Anket formu; öğrencilerin cinsiyet, yaş, dişlerini fırçalama sıklığı, dişlerini fırçalama metotları, diş fırçalama süreleri, sabahları dişlerini fırçaladıkları zaman aralığı, akşamları dişlerini fırçaladıkları zaman aralığı, öğrencilerin diş ipi, ara yüz fırçası, kürdan, elektrikli diş fırçası, ağız duşu, gargara ve sakız gibi ağız hijyeni gereçlerini kullanımını belirleyen bilgileri içermektedir. Bulgular: Araştırmada öğrencilerin kişisel ağız hijyeni davranışı konusunda eksikleri olduğu göz¬lemlenmiştir. Sonuç: Araştırmanın sonuçları, eğitim sürecinin, öğrencilerin kişisel ağız hijyeni davranışına etki¬sinin düşük olduğunu göstermektedir.
29
42

REFERENCES

References: 

1. Sungur T., Yumuturuğ S. Hijyen koruyucu hekimlik. Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1980, s.215-22.
2. Usmen E. Ankara ve köylerindeki ilkokul çocuklarında diş çürüğü sıklığı ve bunu etkileyen faktörler. İÜ Diş Hek Fak Derg, 1971; 5: 84-90.
3. Gülhan A., Sandallı N., Uz M., Özkan S. Ailenin çocuğun diş-ağız sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması. İÜ Diş Hek Fak Derg, 1982; 18: 170-73.
4. Saydam G., Oktay İ., Möller I. Türkiye'de ağız sağlığı durum analizi. TDB
Dergisi, 1993; 23: 3.
5. TC. Sağlık Bakanlığı. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge. Ankara: Sağlık Bakanlığı, 2001.
6. Çalışkan D, Yaşar F, Tunçbilek A. A.Ü.T.F. 9-10 sömestr öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi düzeyleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2002; 55:137-142.
7. Gömeç Y., Soltani S., Yaman B. Toplumumuzda ara yüz fırçası kullanım sıklığı. İÜ Diş Hek Fak Derg, 2010; 44(2): 103-13.
8. Dörter C., Şeker O., Yaman BC., Efes BG., Gömeç Y., Çınar A., Koray F. Mikro titreşimli diş fırçasının plak kaldırmada et¬kinliğinin in vivo değerlendirilmesi. İÜ Diş Hek Fak Derg, 2010; 44(2): 81-87.
9. Neerajaa R., Kayalvizhia G., Sange-
etha
a P. Oral health attitudes and behavior among a group of dental students in Banga¬lore. India Eur J Dent, 2011; 5(2): 163-67.
10.
Göme
ç Y., Öncü B., Yaman B. Top¬lumumuzda ağız gargaralarının kullanım
sıklığı. İÜ Diş Hek Fak Derg, 2010; 44(2):
115-24.
11. Al- Omari QD., Hamasha AA.
Gen
der- specific oral health attitudes and be-
42
Diş Hekimliği Eğitimi Sürecinde Diş Hekimliği Öğrencilerinin Kişisel Ağız Hijyeni
Davranışlarındaki Değişim
havior among dental students in Jordan. J Contemp Dent Pract, 2005; 6: 107-14.
12. Kawamura M., Spadafora A., Kim KJ., Komabayashi T. Comparison of United States and Korean dental hygiene students using Hiroshima University-Dental Behavioral Inventory (HU-DBI). Int Dent J, 2002; 52: 156-62.
13. Kawamura M., Iwamoto Y., Wright FA. A comparison of self- reported dental attitudes and behavior between selected Japanese and Australian students. J Dent Educ, 1997; 61: 354-60.
14. Al-Wahadni AM., Al-Omiri MK., Kawamura M. Differences in self reported oral health behavior between dental students and dental technology/dental hygiene students in Jordan. J Oral Sci, 2004; 46: 191-97.
15. Nusair KB., Alomari Q., Said K. Dental health attitudes and behavior among dental students in Jordan. Community Dent Health, 2006; 23: 147-51.
16. Cortes FJ., Nevot C., Ramon JM., Cuenca E. The evolution of dental health in dental students at the University of Barcelona. J Dent Educ, 2002; 66: 1203-08.
17. Yildiz S., Dogan B. Self reported dental health attitudes and behaviour of dental students in Turkey. Eur J Dent, 2011; 5:
253-59.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com