You are here

İSTANBUL'DA BİR GRUP SERBEST DİŞ HEKİMİNİN AMALGAM TOKSİKOLOJİSİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ

THE OPINIONS AND ATTITUDES OF A GROUP GENERAL DENTAL PRACTITIONERS ABOUT AMALGAM TOXICOLOGY IN ISTANBUL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study the opinions and attitudes of 50 general dental practitioners (In Istanbul) about amalgam toxicology are determined from the answers given to an 11 item-questionnaire. 98 % of the dentists used amalgam fillings. 52 % were using gloves and mask during treatment. All of them knew that mercury is the toxic agent in the amalgam fillings. While 64 % thought that amalgam can be hazardous to the dentists, only 26 % believed thai amalgam fillings are toxic for the patients and 76 % of the dentists thought that the amalgam rests are hazardous to the environment. It İs observed that amalgam is still used widely. While the dentists are taking care about human health, they do not consider enough about environmental health care.
Abstract (Original Language): 
İstanbul'da serbest çalışan 50 diş hekiminin amalgam kullanımının olası zararları İle ilgili bilgi ve düşünceleri, 11 soruluk bir anket formu ile değerlendirildi. Araştırmaya katılan diş hekimlerinin % 98'İ amalgam dolgu yaptığını bildirirken, % 52'sİ tedavi sırasında maske ve eldiven kullandığını belirtti. Tüm diş hekimleri amalgam dolgudaki toksik etkili maddenin cıva olduğunu biliyordu. Diş hekimlerinin % 64'ü, amalganiın hekime zararı olduğunu düşünürken, % 26'sı amalgam dolguların hastalara toksik etkisi olduğuna inanıyordu. Amalgam artıklarının çevreye zararına inanan diş hekimleri % 76 oranında idi. Araştırma sonuçlan, amaigamın dolgu maddesi olarak yaygın kullanıldığını ve hekimlerin, hekim ve hasta sağlığı açısından gerekli önlemleri almaya özen gösterdikleri fakat çevre sağlığı ile yeterince ilgili olmadıklarını ortaya koymuştur.
149
152

REFERENCES

References: 

1. Abraham J E, Svare C W, Frank C W. The effect of dental amalgam restorations on blood mercury levels. J Dent Res 1984: 63: 71-3.
2. ADA special report. When your patients ask about mercury in amalgam./Am Dent Assoc 1990: 120: 395-8.
3. Eley B M, Cox S W. Mercury from dental amalgam fillings in patients. .Br öen//1987:163: 221-6.
4. FDI Technical Report No.7 (Revision). Recommendations on dental mercury hygiene. IntDentJ 1988: 38: 191-2.
5. Fischer W, Borer G. Amalgam Entsorgung im Bereich Ab-wasser. Schwe'tzMonatsschr Zahnmed. 1989: 99: 61-8.
6. Haller B, Kropp R. Quecksilberdampfmessungen bei der Aufbewahrung von Amaîgamproben in verschiedenen Flüssig-keiten. Dtsch Zahnârzt Z 1987: 42: 758-62.
7.
Köprül
ü H, Alpaslan G. Eğitimin farkb dönemlerinde öğrencilerden alınan İdrar örneklerinde AAS ile ölçülen cıva düzeyi sonuçlarının karşılaştırılması ve etkilenme düzeyinin incelenmesi. Hacettepe Diş Hekimliği Fak Derg 1987:11:103-5.
8. Langan D C, FanP L, Hoos A A. The use of mercury in dentistry: a critical review of the recent literature. J Am Dent Assoc 1987: İİ5: 867-80.
9.
Leblebicioğl
u E A, Erdilek N, Kestioğlu K. E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesinin bazı bölümlerinde havadaki cıva miktarının
152
/. Ulukapt, Z. Aytepe, A. Giilhan, H. Oray
araştırılması. Ege ü Dış Hek Fak Dergisi Özel Sayı 1,1989: 67¬79.
10.
Luss
i A, Schafmer M, Suter P, Hotz P. Toksikologie der Amalgame - Informationsstand der Schweizer Bevölkerung. SchweizMonatsschrZahnmed 1989: 99: 55-9.
11. Osborne J W. In defense of amalgam. Operative Dent. 1991:76: 157-9.
12. Ott KHR, Kraft T, Kröncke A, Schaller K H, Valentin H, Weltle D. Untersuchungen zum zeitlichen Verlauf der Quecksil-berfreisetzung aus Amalgamfüllungen nach dem Kauen. Dtscfi ZahnarztlZ 1986:41: 968-72.
13. Son G, Chew CL, Lee A S, Yeoh T S. Significance of
hydrogen ion concentration on the dissolution of mercury from dental amalgam. Quint hit 1991: 22: 225-8.
14. Ulukapı H, Ulukapı I: Amalgam toksikolojisi. OralDer-gisi, 1991:3: 19-24.
15.
Ulukap
ı I, Cengiz S, Sandallı N. Amalgam dolgulardan serbestlenen cıvanın idrar cıva konsantrasyonuna etkisi. Restora-tif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası I. Bilimsel Kongresinde sunulmuştur (28-31 Ekim 1992, Antalya).
16. Wirz
J
, Schmidli F. Kontamİnatİon der Praxisluft mit Qu-ecksÜber durch neue Amalgam-Mİsch-und-Dosiersysteme.
, SchweizMonatsschrZahnmed 1986: 96: 1053-69.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com