You are here

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims at analysing and evaluating the use ofcomputer and the Internet in the process of Human Resource Management (HRM). The execution of human resource functions (such as recruitment process, performance appraisals, employee transfers and appointments, salary and wage management, personnel affairs, training and development, and reward and punishment) through the manuel procedures may remain incapable and cost monetary losses (i.e. labor, time and money). İt is suggested that the study has importance since it evaluates the efficiency of computer and the Internet utilisation in HRM. The research comprises various business enterprises operating in Tekirdağ. The data is based on the answers gathered from the authorised officers via survey. According to the data analysis gathered from 32 enterprises operating in five different sectors, the business enterprises mostly utilise the information technology within the process of HRM particularly for personnel recruitment,This study aims at analysing and evaluating the use ofcomputer and the Internet in the process of Human Resource Management (HRM). The execution of human resource functions (such as recruitment process, performance appraisals, employee transfers and appointments, salary and wage management, personnel affairs, training and development, and reward and punishment) through the manuel procedures may remain incapable and cost monetary losses (i.e. labor, time and money). İt is suggested that the study has importance since it evaluates the efficiency of computer and the Internet utilisation in HRM. The research comprises various business enterprises operating in Tekirdağ. The data is based on the answers gathered from the authorised officers via survey. According to the data analysis gathered from 32 enterprises operating in five different sectors, the business enterprises mostly utilise the information technology within the process of HRM particularly for personnel recruitment,This study aims at analysing and evaluating the use ofcomputer and the Internet in the process of Human Resource Management (HRM). The execution of human resource functions (such as recruitment process, performance appraisals, employee transfers and appointments, salary and wage management, personnel affairs, training and development, and reward and punishment) through the manuel procedures may remain incapable and cost monetary losses (i.e. labor, time and money). İt is suggested that the study has importance since it evaluates the efficiency of computer and the Internet utilisation in HRM. The research comprises various business enterprises operating in Tekirdağ. The data is based on the answers gathered from the authorised officers via survey. According to the data analysis gathered from 32 enterprises operating in five different sectors, the business enterprises mostly utilise the information technology within the process of HRM particularly for personnel recruitment,personnel affairs, perfonmance management, employee promotion and coordination between personnel.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, İnsan KaynaklarıYönetimi (İKY) süreçlerinde bilgisayar ve İnternet kullanımınıanaliz etmek ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. İşletmelerde, işe alım süreci, başarıdegerlendirmesi, işletme içi nakiller, ücretlendirme, işgüvenligi, (personel) özlük işleri, mesleki egitim, performans ölçümleri, ödüllendirme ve ceza gibi işgören ile ilgili fonksiyonların zamanında ve eksiksiz yapılmasıiçin günümüzde manüel yöntemler yetersiz kalmakta; emek, zaman ve maddi kayıplara sebep olmaktadır. Dolayısıyla bilgisayar ve İnternet kullanımını İKY sürecindeki etkinliğinin ölçülmesine yönelik bir çalışma önem arz etmektedir. Araştırmaya dayalıbu çalışma, Tekirdağilinde faaliyet gösteren çeşitli işletmeleri kapsamakta ve değerlendirmeler, işletme yetkililerince anket sorularına verilen cevaplarla sınırlıdır. Beşayrısektörden toplam 32 işletme üzerinde yapılan incelemeler sonunda, işletmelerin İKY sürecinde bilgi işlem teknolojilerini daha çok personel temini, özlük işleri, performans yönetimi, terfilendirme ve personel arasında koordinasyon gibi işlemlerde yüksek derecede kullanıldığıtespit edilmiştir.
239-263