You are here

PARA KRİZLERİ: TÜRKİYE'DE YAŞANMIŞ KRİZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
International capital markets have been affected by several economic and financial crises since the late 1980s. Rapid capital acount liberalization increased the vulnerability of developing countries with weak fundemantais and /or underdeveloped institutional financial infrastructures and the crises severely hit these economies, causing serious damage. Various speculative attacks on Latin American currencies in the 1980s and the crises of the 1990s in East Asia, Mexico, Russia, Turkey and the European Monetary System caused economists to develop new models to explain the sources of each crises and to be able to make predictions on the upcoming ones. This paper aims at explaining the currency crises theories and evaluating the 1994. 2001 crises, pre-crises periods and the present economic situation m Turkey.
Abstract (Original Language): 
Uluslararası sermaye piyasaları 1980'lerin sonlarından itibaren birçok mali krizin etkisi altında kalmıştır.Sermaye hesabının hızla serbestleştirilmesi, temel göstergeleri zayıf olan ve /veya mali kurumsal altyapının sağlıksız olduğu gelişmekte olan ülkelerin kırılganlığını arttırmış ve krizler bu ekonomilere ciddi zarar vermiştir. 1980'lerde Latin Amerika ülkelerine yönelik spekülatif ataklar vc 1990'larda gerçekleşen Meksika, Asya, Rusya, Türkiye ve Avrupa Para Sisitemi krizleri iktisatçıları, her krizin kaynaklarını açıklayabilmek ve gelecekteki krizlerle ilgili öngörülerde bulunabilmek amacıyla yeni modeller geliştirmeye yönletmiştir. Bu çalışmada para krizi teorileri açıklanmış, Türkiye'de 1994 vc 2001 yıllarında gerçekleşen krizler, kriz öncesi koşullar ve bugünkü ekonomik durum değeri endirilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Amado N.
Adrian
, Ana M.Cerro, Osvaldo Meloni, "Currency Crises in Argentina", Universidad Nacional de Tucuman, Internet adresi: www.tace.herrera.unt.edu.ar/invcco/profesores/ 24S/AmadQ-Cerro-MeIom-04.pdr, 2004.
Bilgin Hüseyin, Hakan Ongan, Gökhan Karabulut, Finansal Krizlerin İşletmelerin Finansal Yapıları Üzerindeki Etkileri, İstanbul Ticaret Odası, No:2002-41, 2002.
Bozkurt Hilal, Giilten Dursun, 'Türkiye'de Para Krizinin Öncü Göstergeleri: Er ken Uyan Sistemi", Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt:14,Sayı:l,2006.
Çeviş İbrah i m, Para Krizlerine Ampirik Bir Yaklaşım, SPK, Yayın No:187. Ankara, 2005.
Dorukkaya Ş, H.Yılmaz, "Global Kriz, Türkiye Ekonomisine Etkileri ve 1999 Yılında Alınması Gereken Tedbirler", Vergi Dünyası, 214, 1999.
Dornbusch Rudİger, "A Primer on Emerging Market Crises", Inter net addesi: www.mit.edu/rudi, January 2001.
Erdoğan Bülent, Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizler ve Finansal Kriz Modelleri,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
Eren Aslan, Bora Süslü, "Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiye'de Yaşanan Krizlerin Genel Bir Değerlendkmesi", Yeni Türkiye, Sayı:41, Y]l:7,EyIül-Ekim 2001.
Erkekoğlu Hatice, Emine Bilgili, "Parasal Krizlerin Tahmin Edilmesi: Teori ve Uygulama", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sayı:24, Ocak-Haziran 2005.
Güloğlu Bülent, Ender Aitunoğlu, "Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Lati n Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri", LÜ.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 27, Ekim 2002.
Hattori Masazumi,
"
A Survey on Recent Theories and Empirical Analyses Regarding Currency Crises", International Department Working Paper Series 01-E-7, Bank of Japan, 2001.
Karabulut Gökhan, Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizlerin Nedenleri, Der Yayınları, 2002.
Karaçor Z., V.Alptekin, "Finansal Krizlerin Önceden Tahmin Yoluyla Değerlendirilmesi'.Türkiye Örneği", Yönetim ve Ekonomi- Celal Bayar Üniversitesi, Cilt 13, Sayı 2, 2006.
Kazgan Gülten, "Türkiye'de Ekonomik Krizler 1929¬2001: Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İrdeleme" Bilgi Üniversitesi, DEGEV-Türkiye İş Bankası, İnternet
adresi:kazgan.bilgi.edu.tr/docs/Türkiye.doc, 2002.
Kibritçioğlu Aykut, "Türkiye'de Ekonomik Krizler ve Hükümetler : 1969-2001", Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, II / 42, 2002.
Kibritçioğlu Bengi, Bülent Köse, Gamze Uğur, "A
Leadin
g Indicators Approach to the Predictability of Currency Crises: The Case of Turkey", International Finance 0108001, Econ WPA, 2003.
Kriznar Ivo, "Currency Crises: Theory and Practice with Application to Croatia, Croatian National Bank Surveys, August 2004.
Üçer Murat, "Ekonomik Görünüm 2007:Yarı Dolu mu? Yoksa Yarı Boş mu?", Internet adresi:www.deloitte.com/dtt/research/, 2007.
Uygur Ercan, "Krizden Krize Türkiye:2000Kasım ve 2001 Şubat Krizleri", Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, No:2001/1, Ankara 2001.
Yay, Gülsün Gürkan, "1990'h yıllardaki Finansal Krizler ve Türkiye Krizi", Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı 11,42, 1234-1248,2002.
Yeldan Erinç, "Türkiye Ekonomisinde Krizin Oluşumu 3990-1993:Bir Genel Denge Analizi", ODTÜ Gelişme Dergisi, 23 (3), 1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com