You are here

İŞLETMELERDE PERSONEL SEÇİMİNDE KULLANILAN TEKNİKLER VE ANALİZLER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Companies have been questioning, the effectiveness of their recruitment processes that would attract the staff who would add value to their organizations. This is why they are implementing various techniques of recruitment to contribute to effectiveness and efficiency. Every organization need to prioritize staff planning in order to apply the recruiting processes effectively. Staff planning is actualized through the job analysis performed in Organizations. Various methods arc implemented in selecting personnel in companies. These techniques are Psychological Tests, Traditional Selection Techniques, Modern Selection Techniques and other selection techniques. This study, which states the importance of selecting personnel, instructs us about the path that should be followed İn selecting personnel İn order to recruit right people for the right jobs.
Abstract (Original Language): 
İşletmeler ve organizasyon!ar, personel seçimini kendilerine katma değer sağlayacak işgücünü bünyelerine çekmek için, mevcut işe alım süreçlerinin verimliliğini daha çok sorgulamaktadırlar. Bu nedenle farklı işe alma yöntemlerini uygulayarak verimliliğe ve etkinliğe katkıda bulunmak istemektedirler. Bir işletme işe alma süreçlerini etkin bir şekilde uygulayabilmek için personel planlamasına öncelik vermeîidü'. Personel planlaması işletmelerde uygulanan iş analizleri doğrultusunda gerçekleşmektedir. Eleman seçimi için işletmelerde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bu teknikler: Psikolojik testler, Geleneksel seçim teknikleri, Modern seçim teknikleri ve Diğer seçim teknikleridir. Doğru işe doğru eleman almak için, personel seçiminin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bu çalışma, personel seçimi süreci içerisinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği açısından bilgi vermektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ALDEMİR, Alpay Ataol ve Gönül Budal (1998), Personel Yönetimi, 3. Baskı, Barış Yayınlan Fakülteler Kitapevi, İzmir.
BARUTÇUGİL, İsmet (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, 1. Baskı, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
BAYRAKTAROĞLU, Serkan (2003), İnsan Kaynaklan Yönetimi, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
CANMAN, Doğan (1995), Çağdaş Personel Yönetimi, TODAİE Yayım, Ankara.
ERDOĞAN, İlhan (1990), İşletmelerde Kişi Değerlemede Psikoteknik, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, Küre Ajans, İstanbul.
EREN, Erol (1979), İşletme Örgütleri Açısından Yönetim Psikolojisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul.
FINDIKÇI, İlhamı (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, 2. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul.
FINNIG
AN
, John (1997), Doğru İşe Doğru Eleman, Rota Yayınları, İstanbul.
GÜRBÜZ, Gülruh Özışık (2002), Personel Araştırmaları ve İşgören Seçme Süreci,
Literatür Kitapevi, İstanbul.
SABUNCUOĞLU, Zeyyat (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitapevi, Bursa.
TELMAN, Nursei ve İlknur Ö. Türetgen (2004), Eleman Seçimi, 1. Baskı, Epilson Yayıncılık, İstanbul.
UĞUR, Adem (2003), İnsan Kaynaklan Yönetimi, 1.
Baskı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
YÜKSEL, Öznur (1998), İnsan Kaynakları Yönetimi,
Gazi Kitapevi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com