You are here

EKONOMETRİK MODELLERDE EKSİK GÖLGE DEĞİŞKENLERİN GENETİK ALGORİTMALAR İLE TESPİT EDİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Genetic algorithms are computational methods for solving optimization problems which mimic the natural selection principles in biology. Having ascendant abilities on searching global optima is the major advantage of genetic algorithms which can be used for both combinatorical and real valued search problems. In econometrics, omitting a relevant variable from the model affects omitted variable bias and parameters arc estimated smaller or higher than what they must be. Searching for an omitted variable if exists, can be thought as an optimization problem and solved by genetic algorithms. In this article we extend the problem of searching an omitted dummy variable task to problem of searching more than one omitted dummy problem. Monte Carlo simulation results show that method can be used to reduce omitted variable bias and determine the omitted variables approximately.
Abstract (Original Language): 
Genetik algoritmalar, biyolojideki doğal seçilim ilkelerini taklit eden ve optimizasyon problemlerini çözmeye yarayan hesaplamalı yöntemlerdir. Hem kombinasyonal hem de reel sayı optimizasyon problemlerinde kullanılabilen genetik algoritmaların en büyük üstünlüğü problemin global optimumunu belirleyebilmesi dir. Ekonometride, modelde yer alması gerektiği halde modele dahil edilmeyen değişken sorunu parametrelerin sapmalı tahmin edilmesine sebep olmaktadır. Modele dahil ediİmeyen bir değişken varsa bu değişkenin tespit edilmesi bir optimizasyon problemi olarak düşünülebilir ve genetik algoritmalar üe çözülebilir. Bu makalede modelden dışlanmış fek bir gölge değişkenin belirlenmesi problemi modelden dışlanmış birden çok göigc değişken problemine genişletildi. Yapılan Monte Carlo simülasyonlan sonucunda dışlanmış değişken sapmasının azaltılabileceği ve bu değişkenlerin yaklaşık olarak belirlenebileceği gösterildi.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AKYOL, A.P. (2006), Doğrusal Olmayan Ekonometrik Modellerin Genetik Algoritma Yaklaşımı ile Parametre Tahmini, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
BALCOMBE, Kelvin G. (2005), "Model Selection Using Information Criteria and Genetic Algorithms", Computational Economics, 25, ss.207-228.
DAWID, Herbert (1999), Adaptive Learning by Genetic Algorithms - Analytical Results and Applications to Economic Models, Springer, New York.
GÜRİŞ Selahattin, ÇAĞLAYAN Ebru (2005), Ekonometri - Temel Kavramlar, Der Yayınlan
HASHEMİNIA, Hamed, NIAKI, Seyed T.A. (2006),
"
A genetic algorithm approach to find the best regression/econometric model among the candidates", Applied Mathematics and Computation, 183, ss.337-349.
HRUSCHKA, E.R., EBECHEN, N.F.F. (2003), "A genetic algorithm for cluster analysis", Intelligent Data Analysis, 7, ss. 15-25
HOLLAND, John H. (1975), Adaptation in Natural and Artificial Systems, University of Michigan Press. (Second Edition: MIT Press, 1992).
MITCHELL, Melanie (1999), An Introduction to Genetic Algorithms, MIT Press, 1999, England.
ONG, C.S., HUANG, J.J., TZENG, G.H. (2005), "Model identification of ARIMA family using genetic algorithms", Applied Mathematics and Computation, 164, ss.885-912.
SATMAN, M. Hakan (2007), "Durağan Zaman Serilerinde Uygun ARMA Modelinin Genetik Algoritmalar ile Bulunması ve İMKB Uygulaması", İktisat Fakültesi Mecmuası, Basım Aşamasında
SESSIONS, David N., STEVANS, Lonnie K. (2006) , "Investigating omitted variable bias in regression parameter estimation: A genetic algorithm approach", Computational Statistics & Data Analysis, 50, ss. 2835-2854
WISNOWSKI, James Walter, Multiple Outliers in Linear Regression: Advances in Detection Methods, Robust Estimation, and Variable Selection, Arizona State University, Doktora Tezi, 1999

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com