You are here

BASEL I I KRİTERLERİNİN İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Basel II imposes a set of new criteria in the determination of bank's capital adequacy, to activate risk management and to compose market's discipline. Those criterions affect financial associations and companies using credits. The banks will be also determining their capital level according to the risks that they are influenced by. To reduce risk, banks will be more attentive to select their customers; they will prefer companies having low risk ratings, transparent and reliable financial statements and sophisticated management skills. Banks will also use credit rating system in order to calculate companies' payback capabilities. Companies with high managerial and financial skills, will get a competitive advantage via low credit costs.
Abstract (Original Language): 
Basel II, bankaların sermaye yeterliliğini hesaplamaya, risk yönetimini etkinleştirmeye ve piyasa disiplinini oluşturmaya yönelik kriterler getirmektedir. Getirilen kriterler, filialisai kurumlarla birlikte kredi kullanan işletmeleri de yakından ilgilendirmektedir. Bankalar da maruz kaldıkları risklere paralel olarak sermaye düzeylerini belirleyeceklerdir. Bankalar risklerini azaltmak için kredi kullandırmada daha seçici olacak, risk ratingi yüksek, mali tabloları şeffaf & güvenilir yönetsel becerilere sahip işletmeleri tercih edeceklerdir. Bankalar ayrıca işletmelerin kredi ödeyebilirliklerini ölçmek amacıyla kredi derecelendirmesi yapacaklardır. Filialisai ve yönetsel özellikleri güçlü işletmeler, derecelendirme ile düşük kredi maliyeti avantajından yararlanarak rekabette avantajlı konuma geçeceklerdir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AYTULUN Arif, Basel II, www.tmud.org.tr Basel, www.bis.org
Basel II: Revised international capital framework, 15. Nov. 2005
Basel II, www.finanskultip.org.tr
Basel II, www.pwc.com
Basel-II: Kobilerin
Yen
i Kredi Ve Finansman Kriterleri, www.bddk.org.tr
Basel
I
I ve KOBİ'ler Çalışma Grubu, Basel II ve KOBİ'lere Etkileri, Bankacılar Dergisi, Sayı: 58,2006
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Kurumsal Yönetişim ve İnsan Kaynaklarının Rolü, insankaynaklari. com içerik ekibi, www.insankavnaklari.com, 26/04/2005
Küresel sermaye Türkiye'yi Sevdi, www.kobi- efor.com.tr. Ocak 2007
ÖZBEK Çetin, VII.Türkiye İç Denetim Kongresi, "Denetimin Değişen Dünyası", Yeni İç Denetçi Profili, Institute of Internal Auditors, 2002
ÖZDEMİR Lütfıye, "KOBİ'lerde Kurumsal Yönetişim Sürecinin Gelişimi", 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi,www.iibf.ogu.edu.tr/ kongreprogram.htm
ÖZKAN Uçkan, "E-State, E-Democracy and the E-Governance Model: Freedom to Access Information as a Priority Principle", www.stradigma.com1
Successful Implementation of Control and Risk Self Assessment, www.kpmg.com
ŞENTURAN Şermin, Basel II Standartları ve KOBİ'lerde Kurumsal Yönetişim 2006
THOMPSON
J
. L., Understanding Corporate Strategy , Thompson Learning, 2001
104
TUZUN Yasemin, "Risk nedir?", İç Denetim, Yaz 2002, Sayı:4
USLU Ozan, Basel - E Ve Kobi'lere Etkileri, www.alomaliye.com
Duygu Anıl KESKİN
On Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı Basel II,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Ocak 2005
3182 Sayılı Bankalar Kanununa ilişkin Tebliğ

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com