You are here

1980 Sonrası Türkiye'de Kalkınma Planlarındaki Ekonomik Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyleri

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Since 1963, ensurin g the development of the country through "Five Year Development Plans" in the guidance of public sector has been tried. However, the success of the development plans applied before 1980 İn an atmosphere when an economy closed to outside existed, differ from the plans applied in the economy open to outside after 1980. After 1980's IMF and The World Bank have tried their policies of economy designed by themselves inspite of policies of economy in many developing countries. Therefore particularly this reason, after 1980 along with opening outside as a result of big part played by globalisation in the development of a country economical planning has lost its importance and possibility of reaching to targeted figures have been reduced. In this regard, the main purpose of the study is indicated as the examination of performance levels of economical targets in the development plans applied in Turkey.
Abstract (Original Language): 
İşletmeler 1963'ten günümüze kamu sektörünün öncülüğünde "Beş Yıllık Kalkınma Planları" aracılığı ile ülke kalkınmasının sağlanmasına çalışılmaktadır. Ancak 1980 öncesi ülkemizde dışa kapalı bir ekonominin var olduğu bir ortamda uygulanan kalkınma planları ile 1980 sonrası dışa açık bir ekonomide uygulanan kalkınma planlarının başarı durumu farklılık göstermektedir. 1980lerden sonra IMF ve Dünya Bankası gelişmekte olan birçok ülkedeki ekonomi politikalarını kendi tasarladığı ekonomi politikalarla değiştirmeye çalışmıştır, özellikle bu sebepten dolayı 1980 sonrası dışa açılma ile birlikte globalleşmenin üike kalkınmasında büyük rol oynaması sonucu, ulusal iktisadi planlama önemini kaybetmiş ve hedeflenen rakamlara ulaşılma şansı azalmıştır, Bu bağlamda çalışmanın ana amacı; Türkiye'de uygulanan kalkınma planlarındaki ekonomik hedeflerin gerçekleşme düzeylerinin incelenmesi olarak belirtilmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

BAYRAM, M. Emin (1994),Türkiye'de Planlama Teşkilatının Hukuki ve İdari Yapısı İle İlgili Meseleler ve Çözüm Önerileri.
(Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi) Ankara: DPT.
ÇELEBİ, Esat (2001) "Türkiye'de Devalüasyon Uygulamaları (1923-2000)" Doğuş Üniversitesi Dergisi, 3, II. 55-66.
DPT (1985) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989). Ankara: Yayın No: DPT. 1974.
DPT (1990) Altıncı Beş yıllık Kalkınma Planı (1990-1994).Ankara:Yaym No: DPT.2174.
DPT (1995) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plaıu (1996-2000). Ankara
DPT (2004) Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950¬2003).
KÜÇÜK, Yalçın (1978) Planlama Kalkınma ve Türkiye, Ankara:Tekin Yayınevi.
KÜÇÜKKALAY, A. Mesut (1998) Cumhuriyet Döneminde İktisadi Planlama ve Beş Yıllık Kalkınma Planlarının İstihdam Açısından Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
TOBB (2005) Ekonomik Rapor 2004.
TOKGÖZ, Erdinç (2001) Türkiye Ekonomisi Sektörel Analizi, Ankara: İmaj Yayınevi.
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
http:// www.die.gov.tr/ep.htm. Erişim
Tarihi: 10.04.2008 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
Sosyal Bilimler Dergisi
31
http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/Ekimdergi2004/ Kemal.htm(l) Erişim Tarihi: 30.01.2006 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
http://www. hazine. ^ov.tr/yayin/hazincistatistikİeri/indc x.htm. Erişim Tarihi: 20.03.2008
DTP KÜTÜPHANESİ
http://www.ekutup.dpt.wv.tr/plan/viii/taslak.pdfl Erişim Tarihi: 10.04.2008
DTP KÜTÜPHANESİ
lıttp://ekutup.di3t.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/ 1950- 06/esg.htm Erişim Tarihi: 11.04.2008

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com