You are here

WOMEN’S EDUCATIONAL PROBLEMS AND DISTANCE EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the problems faced in women education and possible practices in women education are investigated and evaluated. This is a descriptive study in which the data is acquired via document review of the relevant field. Historical process, current problems in women education and possible practices are studied and evaluated. In the study, it is found that women still face educational problems and have lower rates of schooling compared to men. The fact that primary, secondary, higher education practices in Open University system bears importance for women who are deprived of education is another result found in the study.
1
12

REFERENCES

References: 

Balaban, M. E. (2012). Dünyada Ve Türkiye’de Uzaktan Eğitim ve Bir Proje
Önerisi (Distance Education in Turkey and in the World and A Project Proposal), Işık
Üniversitesi. Istanbul.
Bayam, Y., & Aksoy, M. ve Diğerleri. (2012). Türkiye'de Uzaktan Eğitim ve Sakarya
Üniversitesi Uygulaması (Distance Education in Turkey and Application in Sakarya
University), SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 6(l), 169-175.
Demiray, E. (2013). Uzaktan Eğitim ve Kadın Eğitiminde Uzaktan Eğitimin Önemi
(Distance Education and the Importance of Distance Education in Women Education),
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi . 2(2), 155-168.
Demiray, U. & Sağlık, M. (2003). Açıköğretim Fakültesi ve Açıköğretim Lisesi
Uygulamalarını İçeren Araştırmalara İlişkin Bir Değerlendirme (An Evaluation of Studies
about The Faculty of Open University and Faculty of Open University Applications),
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 2(4), 50-59.
Demiray, U. & Adıyaman, Z. (2010). Kuruluşunun 10. Yılında Açıköğretim Lisesi İle İlgili
Çalışmalar Kaynakçası (1992–2002) (A Reference of Studies on Open High Schools in the
International Women Online Journal of Distance Education
October, 2016 Volume: 5 Issue: 4 Article: 01 ISSN: 2147-0367
12
Copyright © International Women Online Journal of Distance Education / www.wojde.org
Annual of its Foundation), T. C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
DIE (State Institute of Statistics). (1997). Çocuk İşgücü (Child Labour), Ankara.
Düzgün, S., & Yıldız, S. (2009) Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Bir Örnek:
Millî Eğitim Bakanlığı-Açık İlköğretim Okulu, inet-tr’0s -XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri 12-13 Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi (An Example in Open School Practices: Ministry of Education- Open Primary School, inet-tr’09- 14th Istanbul Declarations of Internet in Turkey Conference- December 12-13 Bilgi University).
Gelişli, Y. (2005). “Education of Women from Ottoman Empire to Modern Turkey”, Bulgarian Historical Review, 1-2, 104-119.
Gelişli, Y. (2015). Uzaktan Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları: Tarihçe Ve Gelişim (Teacher Education Practices in Distance Education: History and Development), Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 4(3), 313-321.
Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim (Distance Education), Ankara: Pegem A Yayınları.
Kayadibi, F. (2003). Kadın Eğitiminin Önemi ve Kalkınmadaki Rolü (Importance of Women Education and its Role in Development). Sosoyoloji Konferansları Dergisi, 28.19-31.
M. E. B. (1992). Kız Teknik Öğretim Gen. Müd., 2000'li Yıllar Öncesinde Türkiye'de Kadının Eğitimi (Women Education Prior to 2000s), Türkiye'de Kadının Eğitimi Uluslararası Konseyi, Ankara.
Ozaydınlık, K. (2014). Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye’de Kadın Ve Eğitim (Women and Education in Turkey Based on Social Gender), Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 33, 93-112.
Sugur, S., & Savran, T. G. (2006).Türkiye'de Açık Öğretim Sisteminin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi (An Analysis of Open School System in Turkey Based on Social Gender), Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(3), 193-217.
TED. (2015). 2015 Eğitim Değerlendirme Raporu (2015 Report of Evaluation of Education), Ankara.
Tosun, F. C., & Arslan, B. (2015). Açık Öğretim Lisesinde Artış: Kadın Öğrenciler (An Increase in Open High Schools: Female Students), Eğitim Bilim Toplum Dergisi. 13(49). 84-99.
Tunç, I. A. (2009). Van’da Kadın Sorunları ve Eğitim, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(1), 237-269.
UNESCO. (2012). Herkes İçin Eğitim 2012 Küresel İzleme Raporu Gençlik ve Beceriler: Eğitimi İşe Dönüştürmek (Education for All 2012 Report of Global Observation Youth and Skills; Transforming Education into Jobs). http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/egitim/2012.pdf. Retrieved: 19.07.2015.
Yalın H. I. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (Instructional Technologies and Material Development), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com