You are here

Rize ilinde Ortaokul ve Liselerarası Yarışmalara Katılan Öğrencilerin Sınav ve Müsabaka Öncesi Kaygı Düzeylerinin Araştırılması

The Investigation of the Anxiety Level of the Students Prior to Exams and Competitions Participating to The Contests For Secondary and High Schools in Rize Province

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18826/useeabd.282689

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: The aim of this research is to investigate the level of the anxiety of the students prior to exams and competitions participating to the competitions for high schools and secondary schools in Rize province. Material and Methods: First of all, we applied to provincial and district national education directorates in writing and gave information about the purpose of the study. The surveys were conducted prior to exams and competitions in the schools. Spielberger’s State Anxiety Inventory was used in order to determine the level of the students’ anxiety. In addition, some questions regarding personal information were added to the inventory. MS Excel for Windows was utilized for organizing the data and for drawing graphics while SPSS for Windows (version 21) was used for statistical tests and MS Word 2013 for writing purposes. Normality tests of Kolmogorov-Smirnov (K-S) test and Shapiro-Wilk test were primarily executed for statistical analysis of the obtained data. As the dataset does not have a normal distribution, the nonparametric tests of Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test were performed. Besides, Pearson correlation analysis was applied so as to determine the degree and direction of the relations between the variables. Results: The results showed that there is; a very weak correlation in the same direction between pre-exam and pre-competition anxiety scores of the secondary school students (r=0.147 p<0.05); very weak correlation in the same direction between pre-exam and pre-competition
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırmanın amacı Rize'de ortaokul ve liselerarası yarışmalara katılan öğrencilerin sınav ve müsabaka öncesi kaygı düzeylerinin araştırılmasıdır. Materyal ve Yöntem: Çalışmada öncelikli olarak İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullara yazılı olarak müracaat edilmiş ve çalışmanın amacıyla ilgili bilgi verilmiştir. Gerekli izinler alınarak ilgili okullarda sınav ve müsabaka öncesinde anket uygulanmıştır. Araştırmada yer alan öğrencilerin kaygı düzeylerini belirlemek için Spielberger’in geliştirdiği durumluk kaygı envanteri kullanılmıştır. Ayrıca envantere deneklerin bazı kişisel bilgilerini içeren sorular eklenmiştir. Verilerin derlenip düzenlenmesi ve grafiklerin çiziminde Windows için MS Excel (Ofis 2013), istatistik testlerde Windows için SPSS (sürüm 21) ve yazımda Windows için MS Word (Ofis 2013) paket programları kullanılmıştır. Elde edilen verilere öncelikle normallik testlerinden Kolmogrov-Smirnov (K-S) testi ve Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Verilerin normal dağılıma sahip olmaması nedeniyle non-parametrik testler olan Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi uygulandı. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkilerin derecesini ve yönünü incelemek amacıyla Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Analiz sonuçları ortaokul öğrencilerinin sınav öncesi kaygı puanı ile müsabaka öncesi kaygı puanı arasında aynı yönde (r=0.147 p<0.05) çok zayıf düzeyde; kız öğrencilerin sınav öncesi kaygı puanı ile müsabaka öncesi kaygı puanı arasında aynı yönde (r=0.245 P<0.05) çok zayıf düzeyde; kız ve erkek öğrencilerin sınav öncesi kaygı puanı arasında aynı yönde (r=0.129 P<0.05) çok zayıf düzeyde ve voleybolcuların sınav öncesi kaygı puanı ile müsabaka öncesi kaygı puanı arasında aynı yönde (r=0.151 p<0.05) çok zayıf düzeyde korelasyon olduğunu gösterdi. Sonuçlar: Analiz sonuçlarına göre, okul türüne göre, cinsiyete göre ve spor dalına göre sporcuöğrencilerin müsabaka öncesi kaygı puanları ve sınav öncesi kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.
159
166

REFERENCES

References: 

Atasoy, S. (2012). Farklı Yaş Gruplarının Merkezi Sınavlara Hazırlanma Sürecindeki Durumluk Kaygı
Düzeyleri ve Gelecek Zaman Perspektiflerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
Başaran, M.H. (2008). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre
incelenmesi Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
Baştuğ, G. (2009). Bayan voleybolcuların müsabaka dönemi kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin
incelenmesi’. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 11 (3): 15–20.
Bozkurt, S. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerde Sınav Kaygısı, Matemetik Kaygısı, Genel
Başarı ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkilerin İstanbul Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul.
Çelik, G. (2010). Judocuların Öğrenim Durumuna Göre Müsabaka Öncesi Durumluk Kaygı Düzeyleri.
Dumlupınar Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya
Civan, A., Arı, R., Görücü, A. ve Özdemir, M. (2010). Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi
ve sonrası durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri
Dergisi. 7,194-206.
Gençdoğan, B. (2006). Lise öğrencilerinin sınav kaygısı ile boyuneğicilik düzeyleri ve sosyal destek
algısı arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7(1), 154-164.
Hembree, R. (1988). Correlates, Causes, Effects, And Treatment Of Test Anxiety. Review Of
Educational Research Spring, 58 (1), 47-77.
Onyeizughbo, E.U. (2010). Self efficacy, gender and trait anxiety as moderators of test anxiety.
Electronic Journal of Research In Educational Psychology, 8(1), 299,312.
Öner, N., Le Compte, A. (1983). Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi
Yayını.
Özbekçi, F. (1989). Farklı Spor Dallarında Yaşanan Müsabaka Stres Düzeylerinin Araştırması.
(Yayınlanmamış Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Özgül, F. (2003), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinde Durumluk ve Sürekli Kaygı
Düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Uls Spor Egz & Ant Bil Derg, 2016, Cilt 2, Sayı 4, 159-166 A. Kalkavan, G. Çakır
166
Sazak, N. ve Ece, S. (2004). Özel yetenek sınavına giren lise öğrencilerinin kaygı düzeylerinin
araştırılması. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(8) 102-113.
Selya, H. (1998). Stres without distress (ed. Barbora Woods), Applyine Psycpologyto sport Hodder-
Stoughton içinde (s. 98-109).
Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L., Lushene, R.E. (1970). Test manual for the State Trait Anxiety
Inventory. Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press.
Tekbaş, S. (2009). Edirne Merkez İlçede İlköğretim Son Sınıf Örencilerinde OKS ve Lise Son Sınıf
Örencilerinde ÖSS üzerinden Sınav Kaygısı ve Etkileyen Etmenler, Yayınlanmış Yüksek Lisans
Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
Yücel, E.O. (2003), Taekwondocuların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Müsabakalardaki
Başarılarına Etkisi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim
Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com