You are here

AN OVERVIEW OF PRE-SERVICE EARLY CHILDHOOD TEACHERS’ HUMOR STYLES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The study aimed to investigate the humor styles of pre-service early childhood teachers. The population of the study was comprised of pre-service teachers being trained at the Department of Early Childhood Education of Afyon Kocatepe University. A total number of 214 pre-service early childhood teachers constituted the sample for this study. To gather data, a general information form and “Humor Styles Questionnaire” developed by Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray and Weir (2003) and adapted to Turkish by Yerlikaya (2003) were utilized. Mann-Whitney U test was used in order to find out whether the participants’ humor styles differed according to their genders while Kruskall-Wallis H test was used in analyzing the data to detect any differences according to the participants’ academic years of study. At the end of the research, it was revealed that significant differences existed between the pre-service teachers’ humor styles and their genders together with their years of study.
189-198

REFERENCES

References: 

Abel, M.H. (2002). Humor, stress and coping strategies. Humor: International Journal of Humor Research, 15(4),
365-381.
Aslan, S.H., Alparslan, N., Evlice, Y.E., Aslan O. & Cenkseven, F. (1999). Çok boyutlu mizah duygusu ölçeği:
Faktör yapısı, güvenirlik ve geçerlik çalışması [Sense of humor scale: A study of its factorial structure, reliability
and validity]. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 7(1), 33-39.
Avşar, V. (2008). Öğretmen adaylarının mizah tarzları ve cinsiyet rolleri ilişkisi [The relationship between preservice teachers’ humor styles and their gender roles]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi [Unpublished master’s
thesis]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri
(8. Baskı) [Methods of scientific research (8th edition)]. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Ceglowski, D. & Bacigalupa, C. (2002). Four perspectives on child care quality. Early Childhood Education
Journal, 30(2), 87-92.
Chen, G. & Martin, R.A. (2007). A comparison of humor styles, coping humor, and mental health between
Chinese and Canadian university students. Humor, 20(3), 215–234.
Dağlıoğlu, E. (2011). Okul öncesi öğretmeninin özellikleri ve okul öncesi eğitime öğretmen yetiştirme
[Qualifications of early childhood educators and training pre-service preschool teachers]. In Haktanır, G. (Ed.).
Okul öncesi eğitime giriş (5.Baskı) [Introduction to Early Childhood Education (5
th
edition)], (p.39-80). Ankara:
Anı Yayıncılık.
Decker, W.H. & Rotondo, D.M. (2001). Relationships among gender, type of humor, and perceived leader
effectiveness. Journal of Managerial Issues, XIII (4), 450-465.
Durmuş, Y. (2000). The relationship between sense of humor and coping strategies. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi [Unpublished master’s thesis], Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Erden, M. (2001). Öğretmenlik mesleğine giriş [Introduction to teaching profession]. İstanbul: Alkım Yayınları.
Erickson, S.J. & Feildstein, S.W. (2007). Adolescent humor and its relationship to coping, defense strategies,
psychological distress and well-being. Child Psychiatry and Human Development, 37(3), 255-271.
Erözkan, A. (2009). Üniversite öğrencilerinin kişiler arası ilişki tarzları ve mizah tarzları [Interpersonal relation
styles and humor styles of university students]. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 56–
66.
Führ, M. (2002). Coping humor in early adolescence. Humor: International Journal of Humor Research, 15, 283-
304.
Gürkan, T. (2007). Öğretmen nitelikleri, görev ve sorumlulukları [Teacher qualifications, tasks and
responsibilities]. In Oktay, A. & Polat Unutkan, Ö. (Ed.) Okul öncesi eğitimde güncel konular [Current issues on
early childhood education] (p.61-84). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Hampes, W.P. (2006). Humor and shyness: The relation between humor styles and shyness. Humor:
International Journal of Humor Research, 19, 179-187.
İlhan, T. (2005). Öznel iyi oluşa dayalı mizah tarzları modeli [Humor styles model based on subjective wellbeing]. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi [Unpublished master’s thesis], Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Kandır, A., Özbey, S. & İnal, G. (2010). Okul öncesi eğitimde program I: Kuramsal temeller [Curriculum in Early
Childhood Education I: Theoretical Foundations]. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Kazarian, S.S. & Martin, R.A. (2004). Humor styles, personality and well-being among Lebanese University
students. European Journal of Personality, 18, 209-219.
Kazarian, S.S. & Martin, R.A. (2006). Humor styles, culture-related personality, well-being and family
adjustment among Armenians in Lebanon. Humor, 19, 4, 405-423.
Kotthoff, H. (2006). Gender and humor: The state of the art. Journal of pragmatics, 38(1), 4-25.
Kuiper, N.A. & Martin, R.A. (1998). Is sense of humor a positive personality characteristic? In Ruch, W. (Ed.) The
Sense of Humor: Explorations of a Personality Characteristic (p.159-178). New York: Mouton de Gruyter.
Kuiper, N.A. & Martin, R.A. (1993). Humor and self-concept. International Journal of Humor Research, 6(3), 251-
270.
Küçükbayındır, Z. (2003). The effect of humour training on job satisfaction and organizational climate [Mizah
eğitiminin iş tatmini ve örgüt iklimine etkisi]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi [Unpublished master’s thesis],
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Lefcourt, H.M., Davidson, K., Shepherd, R., Phillips, M., Prachin, K.M. & Mills, D.E. (1995). Perspective taking
humor: Accounting for stress moderation. Journal of Social and Clinical Psychology, 14, 523-542.
Martin, R.A., Puhlik-Doris, P. Larsen, G., Gray, J. & Weir, K. (2003). Individual differences of uses of humor and
their relation to psychological well-being: Development of the humor styles questionnaire. Journal of Research
in Personality, 37(1), 48-75.
Martin, R.A. (2007). The psychology of humor: An integrative approach. San Diego, CA: Elsevier Academic Press.
NAYEC. (2006). Teachers of early childhood standards. Retrieved October, 12, 2011 from
http://www.earlychildhoodiowa.org/professionaldevelopment/docs/Standard%....
Robertson, J. (1996). Effective classroom control: Understanding teacher student relationships (3
rd
edition).
London: Hodder & Stoughton.
Roeckelein, J.E. (2002). Psychology of humor: A reference guide & annotated bibliography. London: Greenwood
Publishing Group.
Saroglou, V. & Anciaux, L. (2004). Liking sick humor: Coping styles and religion as predictors. Humor
International Journal of Humor Research, 3(3), 257-277.
Saroglou, V. & Scariot, C. (2002). Humor styles questionnaire: personality and educational correlates in Belgian
high school and college students. European Journal of Personality, 16, 43–54.
Sümer, M. (2008). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin stresle başa çıkma stilleri ve bazı değişkenlere göre
mizah tarzlarının karşılaştırılması [Pre-service early childhood educators’ styles of stress management and a
comparison of their humor styles according to some variables].Yayımlanmamış yüksek lisans tezi [Unpublished
master’s thesis], Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Tatar, M. (2004). Etkili öğretmen [Effective teacher]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-12.
Retrieved October 12, 2011 from http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_I/mustafa_tatar.doc.
Traş, Z., Arslan, Ç. & Mentiş-Taş, A. (2011). Öğretmen adaylarında mizah tarzları, problem çözme ve benlik
saygısının incelenmesi [An overview of humor styles, problem solving and self- esteem of pre-service teachers].
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 716-732.
Tuğrul, B. (2005). Çocuk gelişiminde anaokulu eğitiminin önemi [The importance of preschool education on
child development]. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 62, 1-3.
Tümkaya, S. (2006). Öğretim elemanlarının mizah tarzları ve mizahı yordayıcı değişkenler [Humor styles of
academic staff and variables predicting humor styles]. Eğitim Araştırmaları, 23, 200-208.
Yerlikaya E.E. (2003). Mizah tarzları ölçeği (Humor Styles Questionnaire) uyarlama çalışması [Adaptation of
humor styles questionnaire]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi [Unpublished master’s thesis], Çukurova
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Yerlikaya, E.E. (2009). Üniversite öğrencilerinin mizah tarzları ile algılanan stres, kaygı ve depresyon düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi [The relationship among the humor styles of university students, their perceived
stress, anxiety and depression levels]. Yayımlanmamış doktora tezi [Unpublished Phd. Dissertation], Çukurova
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Yerlikaya, N. (2007). Lise öğrencilerinin mizah tarzları ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin
incelenmesi [Investigating the relationship between the humor styles of high school students and their styles for
stress management]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi [Unpublished master’s thesis], Çukurova Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com