You are here

Aqidah as a Basis of Social Tolerance: The Malaysian Experience

Aqidah as a Basis of Social Tolerance: The Malaysian Experience

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
The purpose of Islam is to develop exceptional human beings based on aqidah. Those with faith will have good life and will, in turn, have a positive influence on people around them. In Malaysia, aqidah forms the basis of Islamic education. Its main objective is to produce students who have Godconsciousness in all aspects of life. This survey was carried out by way of questionnaire among secondary school students. The interview method was also used with selected students, teachers and officers from the Ministry of Education. The paper will discuss the influence of aqidah on students in three parts. First is the extent of knowledge of aqidah among the students, second is the relationship between the knowledge of aqidah and students’ social life, and finally, the impact of aqidah on students’ behaviour. This paper concludes that aqidah has a great impact upon students’ social activities.

REFERENCES

References: 

Abdullah Nasih Ulwan. 1995. Pendidikan Kanak-Kanak dalam Islam. Trans. Syed Ahmad
Semait. Singapura : Pustaka Nasional.
Abu Bakar Nordin & Salbiah Ismail. 1991. Kesan pencapaian akademik kepada sikap
terhadap mata pelajaran. Jurnal Psikologi Malaysia 7:41-60.
Ary. D, L. C. J. & Asghar Razavieh. 1990. Introduction to Research in Education. United States :
Holt, Rinehart & Winston, Inc.
Adnan Abu Bakar & Mohd Noah. 2000. Konsep kendiri di kalangan pelatih-pelatih institusi
pemulihan kebajikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jurnal Kebajikan Masyarakat.
22(20):31-52.
Bahagian Pengurusan Dakwah, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 2005. Black Metal.
Selangor: Bahagian Pengurusan Dakwah, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) &
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Selangor.
al-Bayanuni, Ahmad Izzuddin. 2003. Petunjuk Akidah Ahli Sunnah Wal Al-Jamaah. Transl.
Hasnan Kasan. Kuala Lumpur : JAKIM.
Bruner, J.S. 1960. The Process of Education. New York : Vintage Books.
Crow, L.D. & Crow, A. 1983. Psikologi Pendidikan untuk Perguruan. Transl. Habibah Alias.
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
al-Ghazali, Abu Hamid. 1939. Ihya’ `Ulum al-Din. Juz. 1. Mesir : Matba`ah Mustafa al-Bab al-
Halabi.
al-Ghazzali, Muhammad. 1999. Khuluq al-Muslim. Al-Iskandariah : Dar al-Da`wah li al-Tab`i
wa al-Nasyr wa al-Tauzi`i.
Hanina Halimatusaadiah Hamsan & Rozumah Baharuddin. 2001. Perkaitan pemantauan dan
perhubungan ibubapa-anak dengan tahap tingkahlaku Devian remaja di Johor
Bahru. Jurnal Kebajikan Masyarakat. 23(1): 1-12.
Haron Din (ed.). 1988. Manusia dan Islam. Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. Bhd.
Hassan Langgulung. 1987. Asas-asas Pendidikan Islam. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Ibn Khaldun, Abd al-Rahman bin Muhammad Khaldun al-Hadrami. 2002. Mukaddimah Ibn
Khaldun. Transl. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ibrahim Bakar. 1995. Pendidikan Islam di Malaysia dalam arus budaya korporat dan
pembangunan manusia. Dlm. prosiding seminar kebangsaan, pendidikan negara
abad ke-21. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM.
Kamarulnizam Abdullah. 2003. Disiplin pelajar semakin menurun. Majalah Massa, Keluaran
12 September, Hlmn. 17.
Kementerian Pendidikan Malaysia. 1988. Falsafah Pendidikan Negara. Pusat perkembangan
Kurikulum.
Kementerian Pendidikan Malaysia. 2001. Pembangunan Pendidikan 2001-2010:
perancangan bersepadu penjana kecemerlangan pendidikan. Kuala Lumpur:
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Mahmud Syaltut.1966. Al-Islam, `Aqidah wa Syari`ah. Al-Qaherah : Dar al-Qalam.
Mohd Farhan Abdullah. 2006. Kristianisasi dan gejala murtad di Malaysia. Seri Kembangan,
Selangor: Al-Khidmah Resources.
Muhammad Nu`aim Yasin. 1991. Al-Iman. Al-Qaherah : Maktabah al-Sunnah.
Neuman, W. L. 2003. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 5th
ed. USA : Pearson Education, Inc.
Rohana Man. 2004. Bunuh diri, Pelajar terpinggir dan terasing. (online)
http://www.utusan.com.my. (14 Julai 2005)
Rosnani Salleh. 2002. Pelaksanaan program sistem penalti dalam menangani masalah
disiplin. Dissertation. Universiti Kebangsaan Malaysia. Unpublished.
al-Qaradhawi, Yusuf. 1990. Al-Iman wa al-Hayah. Al-Qahirah : Maktabah al-Wahbah.
al-Qaradhawi, Yusuf. 2000. Ciri-Ciri Unggul Masyarakat Islam Yang Kita Idamkan. Transl.
Mohammad Zaini Yahya. Bandar Baru Bangi : As-Syabab Media.
al-Qaradhawi, Yusuf. 2001. Al-`Ibadah fi al-Islam. Beirut : Muassasah al-Risalah.
al-Qaradhawi, Yusuf. 2001. Fi Fiqh al-Aulawiyat Dirasah Jadidah fi Dhaui al-Quran wa al-
Sunnah. Beirut : Muassasah al-Risalah.
al-Sabiq, Sayyid. 2000. al-`Aqaid al-Islamiyyah. Al-Qahirah : al-Fath lil `Ilam al-Arabi.
Said Ibrahim. 1996. Akidah Ahli Sunnah wa al-Jamaah. Kuala Lumpur : JAKIM.
Sadatul Mahiran Rosli. 2005. Tujuh Kejadian Bunuh Diri Setiap Hari. Utusan Malaysia. 12
September.
Siti Rahayah Ariffin. 1988. Kajian mengenai sikap terhadap sains dan pencapaian dalam
mata pelajaran sains paduan bagi pelajar-pelajar tingkatan 3. Disertasi. Universiti
Kebangsaan Malaysia.
al-Sya`rawi, Muhammad Mutawali. 1991. Tafsir al-Sy`rawi. Jld. 3. Al-Qaherah : Akhbar al-
Yaum.
Syed Muhammad Qutb. 2003. Petunjuk Sepanjang Jalan. Terj. Salahuddin Abdullah. Kuala
Lumpur:Crescent News Sdn. Bhd.
Tajul Ariffin Noordin & Nor’Aini Dan. 2002. Paradigma Pendidikan Bersepadu:
Perkembangan Dua Dekad. In. Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Bangi : Fakulti
Pendidikan, UKM.
Ungku Aziz. 2005. Usaha Capai Keperibadian Unggul Bergantung kepada Diri Sendiri.
Mingguan Malaysia. Ahad. 15 Mei.
Wan Mohd Nor Wan Daud. 1989. The Concept of Knowledge in Islam and Its Implicationsf for
Education in a Developing Country. Great Britain : Mansell Publishing Limited.
Wiersma, W. 2000. Research Methods in Education: An Introduction. 7th ed. Boston : Allyn &
Bacon.
Woodworth, R.S. 1940. Psychology. 4th ed. New York : Henry Holt and Company.
Za‘aba, Zainal Abidin Ahmad. 2005. Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri. Kuala Lumpur
: Dewan Bahasa dan Pustaka.
al-Zabidi, Murtadha Al-Sayyid Muhammad al-Husayni. 1989M/1409H. Itihap al-Qadah al-
Muttaqin bi Syarh Ihya Ulum al-Din. Juz.1. Bayrut : Dar al-Kitab al-Ilmiah.
Zakaria Stapa. 1997. Akidah & Akhlak dalam Kehidupan Muslim. Kuala Lumpur : Utusan
Publications and Distributors Sdn. Bhd.
Zakaria Stapa. 1996. Konsep akidah dan pandangan al-Ghazali mengenai proses pendidikan
akidah. In. Zakaria Stapa & Mohamed Asin Dolah (ed.). Islam Akidah dan Kerohanian.
Bangi : Penerbit UKM.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com