You are here

Çağdaş Sosyo-Psikolojik Sorunlara Bir Yanıt Olarak Sosyoterapi

Sociotherapy as a Response to Contemporary Socio-Psychological Problems

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Problems of contemporary individuals appear at the crossroad between social field and psychological / individual levels. Psychologists have focused on personal problems, social work specialists are interested in social and individual issues, as for sociology, with an inter-disciplinary approach, has a potential more or less connected to both fields. Sociotherapy is one of the application fields to expose this potential. When it is considered that individual problems in contemporary society have both sociological and psychological dimensions, with another espression, when it is seen that these problems have gained a socio-psychological attribute, it is necessary not to be limited only with psychology and also sociology is to be included in the course of solution seeking. Sociotherapy provides us this opportunity.
Abstract (Original Language): 
Günümüz bireyinin sorunları, sosyal alan ile psikolojik / bireysel alanların kesiştiği bir zeminde tezahür etmektedir. Psikologlar bireysel sorunlarla, sosyal hizmet uzmanları toplumsal ve bireysel konularla ilgilenirken, sosyoloji bu iki alan ile de, disiplinlerarası bir yaklaşımda, az ya da çok bağlantılı bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin açığa çıkması yönünde değerlendirilebilecek uygulama alanlarından birisi sosyoterapidir. Çağdaş toplumdaki bireylerin sorunlarının hem sosyolojik hem de psikolojik boyutları olduğu gözetildiğinde, bir diğer ifadeyle bu sorunların sosyo-psikolojik bir nitelik kazandığı kavrandığında, çözüm arayışlarının psikolojiyle sınırlı kalmayıp, sosyolojinin de dâhil edildiği bir zemine geçmesi gerekmektedir. Sosyoterapi bize bu imkânı sunmaktadır.
1
14

REFERENCES

References: 

Akman, M. K. (2013), "Sosyoterapi: Sosyolojinin Terapötik Kullanımı", Mukaddime, Sayı: 8.
Cast, A. D. (2004), "Role-Taking and Interaction", Social Psychology Quarterly, Vol. 67, No. 3.
Edelson, M. (1970), Sociotherapy and Psychotherapy, The University of Chicago Press, Chicago, USA.
Edelson, M. (1971), The Idea of Mental Illness, Yale University Press, New Haven, USA.
Frankl, V. E. (1984), Man's Search for Meaning, Touchstone Publications, New York, USA.
Kannenberg, R. L. (2003), Sociotherapy for Sociopaths - Resocial Group, Healthcare Publications, Wisconsin, USA.
Akman, M. K.
13
Meiers, J. I. (1945), "Origins and Development of Group Psychotherapy", Sociometry, Vol. 8, No. 3/4.
Özmen, M. (2008), "Psikoterapiler", Türkiye'de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyum Dizisi, Dizisi No:62.
Swan, L. A. (1984), The Practice of Clinical Sociology & Sociotherapy, Schenkman Publishing, Massachusetts, USA.
Swan, L. A. (1988), "Grounded Encounter Therapy: Its Characteristics and Process", Clinical Sociology Review, Vol.: 6 Issue: 1.
Swan, L. A. (2014), Grounded-Encounter Therapy: Perspectives, Characteristics, and Applications, Trafford Publishing, Kentucky, USA.
Swanson, G. E. (1965), "On Explanations of Social Interaction", Sociometry, Vol. 28, No. 2.
Teger, A. I. (2007), "The Rytms of Interaction", Social Psychology Quarterly, Vol. 70, No. 3.
Turner, B. S. (2014),
Klasik
Sosyoloji, Çev: İdil Çetin, İletişim Yay., İstanbul.
Turner, J. H. (1998), "Must Sociological Theory and Sociological Practice Be So Far Apart?: A Polemical Answer", Sociological Perspectives, Vol. 41, No. 2.
Yahya,
H
. (2012), The Science of Socio-Therapy, Mental Voyage Series, Kentucky, USA.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com