You are here

Science and Technology Teachers’ Views of Primary School Science and Technology Curriculum

Science and Technology Teachers’ Views of Primary School Science and Technology Curriculum

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This phenomenographic study attempts to explicit science and technology teachers’ views of primary school science and technology curriculum. Participants of the study were selected through opportunistic sampling and consisted of 30 science and technology teachers teaching in primary schools in Afyonkarahisar, Turkey. Data were collected through an open-ended question form, and content analyzed. The reliability was computed as 97%. Findings revealed that there are four themes generated; “a glance at the goals of primary school science and technology curriculum”, “a glance at the content of primary school science and technology curriculum”, “a glance at the teaching-learning process of primary school science and technology curriculum” and “a glance at the evaluation process of primary school science and technology curriculum”. Participants’ views were discussed under these themes.
64-74

REFERENCES

References: 

Adal, E. E. (2011). Science teachers’ perceptions of the elementary science and technology curriculum.
Unpublished master thesis, METU.
Akyol-İnç, N. (2009). Fen ve Teknoloji dersi veren öğretmenlerin kılavuz kitaptaki yöntem ve tekniklerle ilgili
yeterliliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
Bedir, A. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerinden
portfolyoya (öğrenci ürün dosyası) ilişkin görüş ve tutumlarının incelenmesi (Manisa ili, merkez ilçesi
ilköğretim okulları örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi.
Belli, Ş. (2009). Yenilenen ilköğretim 6 ve 7. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen
görüşler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi.
Boyacı, K. (2010). 2005 İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji öğretim programı, programın
uygulamasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi.IJEMST (International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology) 73
Bulut, G. (2010). İlköğretim (6-7-8. Sınıf) fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini
kullanma alışkanlıkları (Hatay ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi.
Bülbül, M. F. (2010). İlköğretim ikinci kademede uygulanan yeni fen ve teknoloji öğretim programının
öğretmen ve öğrenci gözüyle değerlendirilerek verimlilik düzeyinin belirlenmesi (Bahçelievler Örneği).
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi.
Bybee, R. W. (2010). The teaching of science: 21st century perspectives. Virginia: NSTA Press.
Candur, F. (2007). Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretimi, Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri ve
Bu Yöntemlerin Öğretim Sürecindeki Önemi Hakkındaki Düşüncelerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi.
Chan, J. K-S. (2010). Teachers’ responses to curriculum policy implementation: colonial constraints for
curriculum reform. Educ Res Policy Prac, 9, 93-106.
Charalambous, C. Y. & Philippou, G. N. (2010). Teachers’ concerns and efficacy beliefs about implementing a
mathematics curriculum reform: integrating two lines of inquiry. Educ Stud Math, 75, 1-21.
Çengelci, E. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen
görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi.
Davis, K. S. (2003). “Change is hard”: What science teachers are telling us about reform and teacher learning of
innovative practices. Science Education, 87(1), 3-30.
Değirmenci, U. (2007). 4., 5. ve 6. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programı’nın amaçları, içeriği ve
öğrenme-öğretme süreci ile ilgili öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi
Üniversitesi.
Dellalbaşı-Kılıç, H. (2010). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programına ilişkin
öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erzincan Üniversitesi.
Demirel, Ö. (2007), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, (10.Baskı), Pegem A Yayınları,
Ankara.
Demirkaya, H. ve Tokcan H. (2007). Öğretmen adaylarının iklim kavramı algılamaları: Fenomenografik bir
çalışma. TSA, 11, (2).
Didiş, N. Özcan, Ö. ve Abak, M. (2008). Öğrencilerin bakış açısıyla kuantum fiziği: Nitel çalışma. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 86-94.
Hargreaves, A. ve Earl, L. (2002). Perspectives on Alternative Assessment Reform. American Educational
Research Journal, 39 (1), 69–95.
Jansen, J. D. (1998). Curriculum Reform in South Africa: a critical analysis of outcomes-based education,
Cambridge Journal of Education, 28(3), 321-331.
Kamaraj, E. (2009). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın Günlük Yaşamla
İlişkilendirilmesine Dair Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya
Üniversitesi.
Kara, S. (2008). İlköğretim 6. sınıf düzeyinde fen ve teknoloji dersi öğretimi yapan öğretmenlerin yeni 2005 yılı
fen ve teknoloji programının uygulamasıyla ilgili görüş ve değerlendirmeleri. Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi.
Koç, B. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin yapılandırmacı öğretmen rollerini yerine
getirme düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi.
Küçükmert-Ertekin, S. (2010). In-Service Education and Training Needs of Science Teachers Related to 2004
Science and Technology Curriculum in Terms of Field and Methodology Knowledge, Unpublished
master thesis, Yeditepe University.
Labate, H. (2007). Science education: a (pending) chapter in the curriculum transformation in Argentina.
Prospects, 37,469-488.
Lee, J. C.-K. & Yin, H. B. (2011). Teachers’ emotions and professional identity in curriculum reform: A
Chinese perspective. J Educ Change, 12, 25-46.
Manouchehri, A. (1998). Mathematics curriculum reform and teachers: what are the dilemmas?. Journal of
teacher education, 49(4), 276-286.
Marton, F. (1994). In the International Encyclopedia of Education. Second edition , Vol. 8. Eds. Torsten Husén
& T. Neville Postlethwaite. Pergamon, 4424.
http://www.ped.gu.se/biorn/phgraph/civil/main/2res.appr.html adresinden alınmıştır.
Marton, F., & Booth, S. (1997). Learning and Awareness. New Jersey: Lawerence Erlbaum Associates.
MoNE (MEB). (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6., 7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Ed). Calif.:
SAGE Publications.
Özçelik, A. (2011). Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Araçlarını Kullanma Sıklıkları ve
Karşılaştıkları Sorunlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi. 74 Yildiz-Duban
Özön, A. (2012). 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesindeki
Kazanımların Ulaşılabilirliğinin Değerlendirilmesi: Konya İl Merkezi Örneği. Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
Peers, C. E., Diezmann, C. M., & Watters, J. J. (2003). Supports and Concerns for Teacher Professional Growth
During the Implementation of a Science Curriculum Innovation. Research in Science Education, 33(1),
89-110.
Ponte, J. P., Matos, J. F., Guimarães, H. M., Leal, L. C., & Canavarro, A. P. (1994). Teachers' and students'
views and attitudes towards a new mathematics curriculum: A case study. Educational Studies in
Mathematics, 26(4), 347-365.
Roehrig, G. H. & Kruse, R. A. (2005). The Role of Teachers' Beliefs and Knowledge in the Adoption of a
Reform-Based Curriculum. School Science and Mathematics, 105(8), 412-422.
Schreiber, J. B. & Asner-Self, K. (2011). Educational research. The interrelationship of questions, sampling,
design, and Analysis. NJ: Wiley.
Şenel, T. (2008). Fen ve Teknoloji öğretmenleri için alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir
hizmet içi eğitim programının etkililiğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz
Teknik Üniversitesi.
Şeker, S. (2007). Yeni ilköğretim altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının öğretmen görüşleri
ışığında değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
Tan, K. H. K. (2012). Variation in teachers’ conceptions of alternative assessment in Singapore primary schools,
Educ Res Policy Prac.
Unayağyol, S. (2009). Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Programının Uygulanması Sürecinde Karsılastığı
Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Varış, F. (1998), Temel Kavramlar ve Program Geliştirmeye Sistematik Yaklaşım, A. Kayhan (Editör), Eğitim
Bilimlerinde Yenilikler, 3-15, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Watt, H. M. G. (2005). Attitudes to the use of alternative assessment methods in mathematics: A study with
secondary mathematics teachers in Sydney, Australia. Educational Studies in Mathematics, 58, 21-44.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com