You are here

THE EFFECT OF ORGANIZATONAL LEARNING ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN ACCOMMODATION SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The research was done with the purpose of identifying the relationship between two conceptual structures which were organizational learning and organizational commitment. Main hypothesis was identified as “There is a positive correlation between employees’ organizational learning inclination and organizational commitment.” In order to identify the relation between two conceptual structures, Likert type scale was used by using the literature. Stated likert type scales were applied for 279 people including managers’ and employees’ and statistical analysis on gathered datas from 260 questionnaires was done. In the research, both the correlation between organizational learning and sub-dimensions of organizational commitment which classified as emotional, normative, continuance commitment and the correlation between employees’ age, level of education, position and working period variables and organizational commitment were examined. Regression analysis was used in order to identify the correlation between organizational learning and organizational commitment which was the main hypothesis. Other hypotheses were tested by one way analysis of variance. It was found that that there was a positive correlation between organizational learning and organizational commitment. Result of the analysis indicates that in order to increase organizational learning inclination of managers and employees for developing their organizational commitment, applications for organizational learning should be given importance in companies.

REFERENCES

References: 

Akpınar, A. T. (2007). Örgütsel Öğrenme ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Türkiye Otomotiv Lastik Üretimi Sektöründe Bir Araştırma (The Relationship between Organizational Learning and Organizational Commitment: : A Research in Turkish Automotive Tire Production Sector). İstanbul, pp. 1- 83 : COHE. Thesis Center data base ( Thesis No. 208895).
Alanoğlu, M. (2014). Orta Öğretim Kurumlarının Örgütsel Öğrenme Düzeylerinin Okul Etkililiği ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi (Impact of Organizational Learning Levels of Secondary Education Institutions on School
38 Özlem Yenidoğan & Hüner Şencan
http://ijcf.ticaret.edu.tr
Effectiveness and Organizational Citizenship Behavior). Elazığ, pp. 1- 189: COHE. Thesis Center data base (Thesis No. 363096).
Altındağ, C. (2006). The Impact of Learning on Organizational Performance of the Organizations. İstanbul, pp. 10- 11: COHE Thesis Center data base (Thesis No. 221315).
Arslan, R., & Demirci, K. (2015 ). Örgütlerde Öğrenen Örgüt Kültürüne İlişkin Algıların Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi ve Kamu Kurumunda Bir Uygulama (The Effect of Perceptions of Organizational Learning Culture in Organizations on Organizational Commitment: An Application in Public Institution). Dumlupınar Univercity Social Science Journal, 43. issue, pp. 24-38. Retrieved from http://ezproxy.ticaret.edu.tr
Atak, M. (2009). Öğrenen Örgüt ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi (The Relationship of Organizational Learning and Organizational Commitment). Erzurum, 1- 215: COHE. Thesis Center data base (Thesis No. 235822).
Avcı, N., & Küçükusta, D. (2009). Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki (Relationships among Organizational Learning, Organizational Commitment and Tendency to Leave Work.) Anatolia: Journal of Tourism Researches, 20 (1), pp. 33- 44. retrieved from www. anatoliajournal.com
Avcı, U. (2009). Öğrenme Yönelimliğinin Yenilik Performansı Üzerindeki Etkisi: Muğla Mermer Sektöründe Bir İnceleme (The Impact of Learning Orientation on Innovation Performance: A Review in Mugla Marble Sector). ZKÜ Social Sciences Journal, 5 (10), pp. 121- 138. retrieved from apache.beun.edu. tr
Bannigan, K., & Watson, R. (2009). Reliability and Validity in a Nutshell. Journal of Clinical Nursing, 18, p. 3240.
Bhatnagar, J. (2007). Predictors of Organizational Commitment in India: Strategic HR Roles, Organizational Learning Capability and Psychological Empowerment. International Journal of Human Resource Management, 18(10), pp. 1782- 1811, 30 p. Academic OneFile.
Biçkes, D. M. (2011). Örgütsel Öğrenme, İnovasyon ve Firma Performansı Arasındaki ilişkiler (The Relationship Among Organizational Learning, Innovation and Company’s Performance). p. 47: COHE. Thesis Center data base, (Thesis No. 286065).
Bozkurt, Ö., & Yurt, İ. (2013). Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (A Research on Determining the Level of Organizational Commitment of Academicians). Journal of Management Sciences. 11(22), pp. 121-139. retrieved from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/.
Buğra, E. (2014). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi (The Relationship between Organizational Citizenship and Organizational Commitment in Employees of Health Sector). İstanbul, 1-128: COHE. Thesis Center data base (Thesis No. 364978).
Celep, C. (2004). Örgütsel Öğrenme Açısından Türkiye Üniversiteleri (Turkey’s Universities in terms of Organizational Learning). Malatya, retrieved from https://pegem. net/ dosyalar/dokuman/5868329. pdf.
Çakmakyapan, S. (2009). Dönüşümsel ve Etkileşimsel Liderlik Davranışlarının Örgütsel Öğrenme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (A Research on Determining the Effect of Transformational and Interactive Leadership Behaviors on Organizational Learning). İstanbul, 1-95: COHE. Thesis Center data base (Thesis No. 261786).
Çam, S. (2002). Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü (Learning Organization and Competitive Advantage). İstanbul: Papatya publishing, p. 56.
Çatır, V. (2014). İkili Öğretim Yapan ilköğretim Kurumlarında (İlkokul-Ortaokul) Görevli Yöneticilerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki (The Relationship between Occupational Burn Out Levels of Organizational Managers and Organizational Commitment in Primary Education Institutions (Primary and Secondary) that Provide Dual Education). İstanbul, 1-159: COHE. Thesis Center data base (Thesis. No. 356318).
Davran, D. (2014 ). Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini İlişkisi: Van İli İlk ve Ortaokulları Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama (Relationship between Organizational Commitment and Job Satisfaction: An Application on Primary and Secondary School Teachers in Van). Cohe. Thesis Center data base (Thesis. No. 359668).
The Effect of Organizatonal Learning on Organizational Commitment in Accommodation Sector 39
http://ijcf.ticaret.edu.tr
Erdoğan, Y., Bayram, S., & Deniz, L. ( 2007). Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği: Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması (Web Based Instructional Attitude Scale: Explanatory and Confirmatory Factor Analysis Study). International Journal of Human Sciences, 4(2), pp. 10-11.
Ergen, S. (2015). Relationship between Teachers' Organizational Cynicism and Organizational Commitment. Ankara, 1-79 :COHE. Thesis Center data base (Thesis No. 378306).
Guliyev, R. (2010). The Relationship between Person- Supervisor Fit and Organizational Commitment. İzmir, 1-87: COHE. Thesis Center data base (Thesis No. 261535).
Gürkan, G. Ç. (2006). Örgütsel Bağlılık: Örgütsel İklimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Trakya Üniversitesinde Örgüt İklimi ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması (Organizational Commitment: The Impact of Organizational Climate on Organizational Commitment and the Relationship between Organizational Climate and Organizational Commitment at the University of Trakya. Trakya). 1-119: COHE. Thesis Center data base (Thesis No. 206826).
Jha, J. K., & Pandey, J. (2015). Linking Ethical Positions and Organizational Commitment: The Mediating Role of Job Satisfaction, South Asian Journal of Management, 12(4). p. 68. Business Source Complete.
Krishna, V. (2008). Exploring Organizational Commitment from an Organizational Perspective: Organizational Learning as a Determinant of Effective Commitment in Indian Software Firms. United States, 206 p. : (Doctorate Thesis). ProQuest Dissertation & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection (Thesis No. 3297162).
Kyoo, B. J., & Shim, J. H. (2010). Pschological Empowerment and Organizational Commitment: The Moderating Affect of Organizational Learning Culture. Journal of Human Resources Development International, 13(4), pp. 425-441.
Lim, T. (2003). Relationships Among Organizational Commitment, Learning Organization and Job Satisfaction in One Korean Private Organization. United States, 143 p.: (Doctorate Thesis). ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities of Social Sciences Collection (Thesis No. 3092764).
Mart, M. (2014). Hemşirelikte İletişim Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki (Relationship between Communication Satisfaction and Organizational Commitment in Nursing): İstanbul, 1-115 : COHE. Thesis Center data base (Thesis No. 369939) .
Meyer, J., & Allen, N. J. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology, 60, pp. 1-18.
Naktiyok, S., & İşcan, Ö. F. (2014). Çalışanların Örgüte Bağlılıklarında Bir Öncül Olarak Örgütsel Öğrenmenin Rolü (The Role of Organizational Learning as a Predictor in Employees’ Organizational Commitment). Journal of Kafkas Univercity Faculty of Economics and Administrative Sciences., 5(7), pp. 19-38.
Örücü, E., & Kışlalıoğlu, R. (2014). Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Alan Çalışması (A Field Study on Organizational Commitment). International Management Economics and Business Journal, 10(22), pp. 45-65, retrieved from http://kutuphane.dogus.edu.tr/
Öztürk, M. (2013). Örgütsel Bağlılık ve Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri : Kırklareli Örneği (Organizational Commitment and Organizational Commitment Levels of Health Sector Employees: Kırklareli Example). İstanbul: COHE. Thesis Center data base. (Thesis No. 332812).
Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik (Reliability and Validity in Social and Behavioral Measurements). Ankara: Seçkin publishing, p. 242.
Şencan, H. (2016). Tez Yazım Klavuzu (Thesis Writing Guide). Hüner Şencan: retrieved from www. ders. es.
Tepeci, M., & Koçak, G. N. (2005). Ekiplerde Öğrenme: Öğrenen Örgüt Olmanın Anahtarı (Learning in Teams: The Key of Being a Learning Organization). Çukuırova Univercity Social Sciences Institute Journal , 14(1), pp. 389-390, retrieved from http://ezproxy.ticaret.edu.tr.
40 Özlem Yenidoğan & Hüner Şencan
http://ijcf.ticaret.edu.tr
Turan, S., Karadağ, E., & Bektaş, F. (2011). Üniversite Yapısı İçerisinde Öğrenen Örgüt ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma (A Research on the Relationship of Learning Organization and Organization Commitment in Univercity Constitution). Education Management in Theory and Practise, 17 (4), pp. 627-638. Türkay, O. (2007). Pazara Dayalı Örgütsel Öğrenme: Konaklama İşletmelerinde Pazara Dayalı Örgütsel Öğrenmeyi Belirleyen Değişkenler ve Pazarlama Performansına Etkileri (Marketing -based Organizational Learning: Variables that Determine Organiza-tional Learning based on Marketing in Hospitality Businesses and their Impact on Marketing Performance): İzmir, p.17: COHE. Thesis Center data base (Thesis No. 207906).
Uğurlu, Ö. Y., & Kızıldağ, D. (2014). Örgütsel Öğrenmeye Eleştirel Bir Bakış (A Critical Look at Organizational Learning). Business and Economic Research Journal, 5(2), p. 97. retrieved from www.berjournal.com.
Westen, D., & Rosenthal, R. (2003). Quantifying Construct Validity: Two Simple Measures. Journal of Personality and Social Psychology, 84 (3), pp. 608-609, retrieved from https://dash.harvard.edu/ Yeniçeri, T., & Yücel, İ. (2009). Müşteri İlişkileri, Örgütsel Bağlılık, Plânlama, Öğrenme Yönlülük, Uyum Sağlayıcı Davranış ile Satış Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Review of the Relations Among Customer Relationships, Organizational Commitment, Planning, Learning Direction, Adaptive Behavior and Sales Performance). Cumhuriyet University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal, 10(1), pp. 137- 157, retrieved from http://ezproxy. ticaret. edu. tr.
Yıldırım, B. (2015). Fen Bilimleri Öğrenme Kaygı Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması (Validity and Reliability Study Of Learning Anxiety of Physical Sciences). Journal of Anemon Muş Alparslan Univercity Social Sciences, 3(1), p. 36.
Yıldırım, E. (2006). Örgütsel Öğrenmenin Öncülü Olarak Örgütsel Zeka: Teori Ve Bir Uygulama (Organizational Intelligence as an Antecedent of Organizational Learning: Theory and Practice): Konya, p. 21 : COHE. Thesis Center data base. (Thesis No. 189444).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com