You are here

KÜRESEL KRİZİ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİ AZALTMAYA YÖNELİK MALİYE POLİTİKASI ÖNLEMLERİ

Fiscal Policy Towards Reducing Unemployment in Turkey After The 2008 Global Crisis

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
With the impact of globalization in the 21st century, the increase of transportation, communication, trade and socio-cultural relations among the countries also affects the economies of the present countries. The economic crisis in any country can cause a bigger economic crisis in another country in a very short period of time. Although a number of measures are taken in this direction, there are damages in different dimensions depending on the power of the economic structures of the region or countries where crises have been experienced. One such crisis is the 2008 global economic crisis. In 2007, the United States first felt in the field of finance, the crisis that broke out in 2008 has gained a global dimension by spreading to most of the countries of the world and has caused problems such as poverty and increasing unemployment. The adverse effects resulting from the decrease in demand in many countries after the ongoing crisis have caused the contraction of the real sector in Turkey. Thus, one of the most significant impacts of the crisis on Turkey, which felt the influence of the whole countries of the world, was in the field of real sector. In this study, the global crisis, which started in the middle of 2007 and started to show its effect in 2008 the effects on unemployment in Turkey and the fiscal policy measures put into practice to reduce unemployment have been examined.
Abstract (Original Language): 
21.yüzyılda küreselleşmenin etkisiyle birlikte ülkeler arası ulaşım, haberleşme, ticaret ve sosyo-kültürel ilişkilerin artması, mevcut ülkelerin ekonomilerini de etkilemektedir. Herhangi bir ülkede yaşanan ekonomik kriz, çok kısa bir zaman diliminde diğer bir ülkede daha büyük çapta ekonomik krizlerin meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bu doğrultuda birçok tedbir alınsa da krizlerin yaşandığı bölge veya ülkelerin ekonomik yapılarının gücüne göre, geride farklı boyutlarda hasar oluşmaktadır. İşte bu tür krizlerden biri de 2008 küresel ekonomik krizidir. 2007 yılında ABD’nin ilk olarak finans alanında hissedilen, 2008 yılına gelindiğinde ise patlak veren kriz, dünya ülkelerinin birçoğuna yayılarak küresel bir boyut kazanmış olup, yoksulluk ve işsizliğin artması gibi sorunlara yol açmıştır. Yaşanan kriz sonrasında birçok ülkede talepteki azalıştan kaynaklanan olumsuz etkiler, Türkiye’de reel kesimin daralmasına neden olmuştur. Böylece tüm dünya ülkelerinin genelinde etkisini hissettiren krizin Türkiye’ye en önemli etkilerinden biri de reel sektör alanında olmuştur. Bu çalışmada, 2007 yılının ortalarına doğru meydana gelen ve etkisini 2008’de göstermeye başlayan küresel krizin Türkiye’de işsizlik üzerindeki etkileri ve işsizliği azaltmaya yönelik uygulamaya koyulan maliye politikaları tedbirleri incelenmektedir.
208
223

REFERENCES

References: 

______, (1991). Milli Gelir, İstihdam ve İktisadi Büyüme. İstanbul: Der Yayınevi.
15081 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. (2009). Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar. Resmi Gazete Tarih: 16/09/2009. Sayı: 27260
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Madde 40/1-11
4857 Sayılı İş Kanunu, 6518 sayılı Kanunun 58. Maddesi ile Yapılan Değişiklik. Resmi Gazete Tarih: 06/02/2014.
5838 Sayılı Kanun. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Resmi Gazete Tarih: 28/2/2009 (Mükerrer). Sayı: 27155.
6663 Sayılı Kanunun 1. maddesine istinaden 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna eklenen mükerrer 20. Maddesi. Resmi Gazete Tarih: 10/2/2016. Sayı: 29620
6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Madde 6. Resmi Gazete Tarih: 23/02/2017. Sayı: 30001
687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK (2017). Madde 3 Kapsamında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 17. ve 18. Madde Eklenmesi. Resmi Gazete Tarih: 09/02/2017. Sayı: 29974
Altan, Ö. Z. (2004). Sosyal Politika Dersleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15 pp.208-223
221
Arestis P. & M. Sawyer (2010). The Return of Fiscal Policy. Journal of Post Keynesian Economics. 32(3), 327-346
Auerbach, A. & Gale, W. (2010). The Economic Crisis and the Fiscal Crisis: 2009 and Beyond. Tax Notes. October 5 (101-130).
Ay, S. (2012). Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi Dergisi,(2): 322.
BDDK Çalışma Tebliği. (2008). ABD Mortgage Krizi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, (Sayı, 3): 4-5.
Bulut, V. (2011). Türkiye’de İşsizlik Süresini Etkileyen Faktörlerin Yaşam Çözümlemesi İle İncelenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
Carruth, A.A., Hooker, M. & Andrew J. O. (1998). Unemployment Equilibria and Input Prices: Theory and Evidence from the United States.
Demir, G. (2009). Neo-Liberal Yeniden Yapılanma Süreci Ve Ekonomik Demokrasi, İş Güç - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 11, (Sayı.2): 32-33.
DiMartino, D. & Duca, J. V. (2007). The Rise And Fall Of Subprime Mortgages. Economic Letter-Insights From The Federal Reserve Bank Of Dallas. (2): 1-5.
Dinççağ, A. & Dündar, H.Ç. (2011). 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri. Değerlendirme Notu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı.
Dökmen, G. & Vural, T. (2011). Maliye Politikalarının Keynesyen Olmayan Etkileri: Türkiye Örneği. Maliye Dergisi (161): 118-132.
Duruel, M. & Kara, M.(2007). Küresel İşsizlik Ve İstihdamda Yeni Perspektifler. İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. İstanbul, s.358-360.
Ertek, T. (2013). Basından Örneklerle Temel Ekonomi. İstanbul: Beta Yayınları.
Gediz, B. & Yalçınkaya, M. H. (2000). Türkiye’de İstihdam-İşsizlik ve Çözüm Önerileri: Esneklik Yaklaşımı. Celal Bayar Üniversitesi İİBF-Yönetim ve Ekonomi Dergisi. (6): 180.
Gürbüz, R. (2013). Küresel Krizin (2008-09) Türkiye’de İstihdam Ve Ücretler Üzerine Etkileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi.
Hemmelgarn T. & Nicodeme, G. (2010). The 2008 Financial Crisis And Taxation Policy. Cesıfo Workıng Paper, Public Fınance. (No,2932): 5.
Horton, M. & El-Ganainy, A. (2009). What is Fiscal Policy?. Finance & Development. http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2009/06/pdf/basics.pdf, (14.03.2017).
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/221/kosgeb-destek-programlari, (30.04.2017).
http://www.tarim.gov.tr/Haber/1148/Genc-Ciftcilere-2017-Yilinda-483-Mily..., (30.04.2017).
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/commonContent/Kosgeb, (30.04.2017).
Işığıçok Ö. (2011). İstihdam ve İşsizlik. Bursa: Ekin Yayınları.
İŞKUR. (2013). 2013 Yılı Faaliyet Raporu.
İŞKUR. (2016). 2016 Yılı Faaliyet Raporu.
Kalkınma Bakanlığı & Dünya Bankası. (2013). Türkiye: Ekonomik Dalgalanma Boyunca İşgücü Piyasalarının Yönetimi. Rapor Sunumu.
Kalkınma Bakanlığı. (2013). Orta Vadeli Program (2014-2016). Bilgi ve Belge Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kapar, R. (2006). Aktif İşgücü Piyasası Politikaları. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C.55 Sayı 1.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15 pp.208-223
222
Karabıyık, İ. (2009). Türkiye’de İstikrar Politikaları ve İşsizlik. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi.
Karabulut, A. (2007). Türkiye’deki İşsizliği Önlemede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü ve Etkinliği. Uzmanlık Tezi. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.
Karaca, C. (2014). Uygulanan Para ve Maliye Politikaları Açısından Geçmiş Krizler ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Karşılaştırmalı Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5 (1): 263-286
Karakurt A. (2010). Küresel kriz ortamında yatırım teşvikleri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(2), 143-164.
Kılıçbay, A. (1994). Türk Ekonomisi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Kindleberger, C. & Aliber, R. Z. (2005). Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crisis, Canada: Wiley Press. (5): 126.
Krugman, P. (2009). The Return of Depression Economics and The Crisis of 2008, New York: W.W. Norton & Company.
Leonard, S. J. (1987). Technological Change and the Extent of Frictional and Structural Unemployment. Institute of Industrial Relations of University of California, Berkeley Working Paper Series.
Maliye Bakanlığı Araştırma Raporu. (2011). Türkiye’de İşgücü Piyasası Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.
Maliye Bakanlığı, Yıllık Ekonomik Raporu. (2009). Strateji Geliştirme Başkanlığı.
Maliye Bakanlığı, Yıllık Ekonomik Raporu. (2013). Strateji Geliştirme Başkanlığı
Maliye Bakanlığı, Yıllık Ekonomik Raporu. (2015). Strateji Geliştirme Başkanlığı.
Maliye Bakanlığından: Tahsilat Genel Tebliği, Seri: B, Sıra No:4, Resmi Gazete, Sayı: 27039
Merrouche, O. & Nier, E. (2010). What Caused the Global Financial Crisis? Evidence on the Drivers of Financial Imbalances 1999-2007 IMF. Working Paper, IMF.
Mishkin, F. S. (2009). Is Monetary Policy During Financial Crises? NBER Working Paper. (No,14678): 5-6.
OECD, 2008 Employment Outlook. (2008). Statistical Annex. http://www.oecd.org/els/emp/40846335.pdf, (11.03.2017).
Onuncu Kalkınma Planı. (2014). 2014 – 2018 Dönemi İstihdam ve Çalışma Hayatı. Özel İhtisas Komisyonu Raporu.
Öz, S. (2010). İstihdamsız Büyüme Mi ?. Ekonomik Araştırmalar Forumu. Politika Notu 10-14.
Özsöz M. (2012). İKV Değerlendirme Notu: İşsizlik: Küreselleşen ve Kronikleşen Sorun. İktisadi Kalkınma Vakfı Yayını, (47).
Reynolds, L. (1974). Labor Economics and Labor Relations,. New York: Prentice-Hall, Inc.
Sanders, A. (2008). The Subprime Crisis And Its Role In The Fnancial Crisis. Journal of Housing Economics. (No,17): 254.
Savaş, V. (2000). İktisadın Tarihi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Solak, L. (2012). İşsizlik Sorunu, Türkiye’de İşsizlikle Asgari Ücret, Sanayi İstihdam Oranı Ve Yolsuzluk Arasındaki İlişkinin Analizi. Nevşehir: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
Spilimbergo A., Symansky S., Blanchard O. ve Cottarelli C. (2008). Fiscal Policy for the Crisis. Internatıonal Monetary Fund Staff Position Note. 29 Aralık.
Şenses, F. (2006). Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayınları.
T.C. Hazine Müsteşarlığı. (2016). Borç Göstergeleri.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15 pp.208-223
223
T.C. Kalkınma Bakanlığı. (1999-2014). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler
Tanzi, V. (2006). Fiscal Policy: When Theory Collides with Reality, Centre for European Policy Studies. Ceps Working Document. (246): 1-18.
Taylor, J. B. (2009). The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong., Working Paper 14631.
TCMB. (2009). Enflasyon Raporu 2009 - III. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Tokatlıoğlu, M.Y., Mercimek, F., Demirhan, Ü. ve Esen, O. (2010). “2008 Krizi ve Avrupa Birliği’ne Etkileri”, Maliye Politikasının Oluşturulmasında Parlamentonun Rolü, Bildiriler ve Makaleler, Sivas, 21-22/10/2010, 215-238.
TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr), İstatistik Göstergeler, Temel İstatistikler
TÜSİAD. (2004). Türkiye’de İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve İşsizlik. Yayın No. TÜSİAD-T/2004- 11/381, İstanbul.
Üçüncü Türkiye Siyasal ve Sosyal Eğilimler Araştırması. (2011). Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi. http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/Sosyal-Siyasal-Egilimler-rapor...>. (10.03.2017).
Ülgener, S. (1980). Milli Gelir, İstihdam ve İktisadi Büyüme. İstanbul: Der Yayınevi.
Ünsal, E. (2000). Makro İktisat. Ankara: İmaj Yayıncılık.
Üstünel, B. (1994). Ekonominin Temelleri, Filiz Kitabevi, İstanbul: Filiz Kitabevi.
Vroman, W. (1999) . Unemployment and Unemployment Protection in Three Groups of Countries., Social Protection Discussion Paper Series. No 9911, The World Bank.
Wade, R. (2008). Financial Regime Change?, New Left Review. (53): 7-8.
YOİKK. (2010). Kriz Ortamının Değerlendirilmesi: Krizden Özel Sektör Öncülüğünde Büyümeye. Yatırım Ortamı Değerlendirmesi, Rapor No: 54123
Yükseler, Z. (2009). Türkiye’de Kriz Dönemlerinde Ekonomik Gelişmeler ve Ödemeler Dengesi Uyumu. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yayını.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com