You are here

BİLGİ ÇAĞININ ODAK NOKTASI ÜNİVERSİTELERDE MANTAR YÖNETİMİ

Mushroom Management in The Information Age’s Universities

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Mantar yönetimi, yönetim literatüründe son zamanlarda ortaya çıkan, yöneticilerin genellikle ellerindeki gücü ve bilgiyi tek merkezde tutarak çalışanlar tarafından sorgulanmak ve eleştirilmek istenmediklerini ifade eden bir metafordur. Bu metafora göre yöneticiler mantar yetiştiriciliğinde olduğu gibi çalışanı karanlıkta bırakarak, ona sadece ihtiyacı olan kaynakları sağlamanın performansı artıracağını düşünmektedirler. Bu çalışma “ülkelerin gelecekleri olarak düşünülen araştırma görevlileri ve onlara yön veren, aynı zamanda çeşitli idarecilik görevlerinde bulunan öğretim üyeleri arasında mantar yönetim anlayışı var mıdır?” temel araştırma sorusundan hareketle oluşturulmuştur. Bu kapsamda üniversitelerde bu tarz bir sorunun olup olmadığının belirlenmesi ve araştırma görevlilerinin mantar yönetim tarzına maruz kalma düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde Türkiye’de iki kamu üniversitesinde görev yapan araştırma görevlileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda bilgi çağının odak noktası üniversitelerde kısmen mantar yönetim tarzının olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, mantar yönetim tarzının varlığının geleceğin akademisyenleri olarak görülen araştırma görevlilerinin performanslarını, motivasyon düzeylerini ve bağlılıklarını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Abstract (Original Language): 
Mantar yönetimi, yönetim literatüründe son zamanlarda ortaya çıkan, yöneticilerin genellikle ellerindeki gücü ve bilgiyi tek merkezde tutarak çalışanlar tarafından sorgulanmak ve eleştirilmek istenmediklerini ifade eden bir metafordur. Bu metafora göre yöneticiler mantar yetiştiriciliğinde olduğu gibi çalışanı karanlıkta bırakarak, ona sadece ihtiyacı olan kaynakları sağlamanın performansı artıracağını düşünmektedirler. Bu çalışma “ülkelerin gelecekleri olarak düşünülen araştırma görevlileri ve onlara yön veren, aynı zamanda çeşitli idarecilik görevlerinde bulunan öğretim üyeleri arasında mantar yönetim anlayışı var mıdır?” temel araştırma sorusundan hareketle oluşturulmuştur. Bu kapsamda üniversitelerde bu tarz bir sorunun olup olmadığının belirlenmesi ve araştırma görevlilerinin mantar yönetim tarzına maruz kalma düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde Türkiye’de iki kamu üniversitesinde görev yapan araştırma görevlileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda bilgi çağının odak noktası üniversitelerde kısmen mantar yönetim tarzının olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, mantar yönetim tarzının varlığının geleceğin akademisyenleri olarak görülen araştırma görevlilerinin performanslarını, motivasyon düzeylerini ve bağlılıklarını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
22
29

REFERENCES

References: 

Herman, R. E. (1997). The Process of Excelling: The Practical How-to Guide for Managers and Supervisors Greensboro. NC: Oakhill Press Google Books.
Mar, A. (2011). Mushroom Management. Simplicable-Business Guide. www.management.simplicable.com. Erişim tarihi: 01.06.2017.
Geckoboard ve Censuswide (2015). Mushroom Management: Leaves Employees Heading for the Door. www.geckomoard.com. Erişim tarihi: 01.05.2017.
Kılıç, T. (2015). Mushroom Management Theory; Sample Of Health Sector. Academy Of Strategıc Management Journal. 14 (Special Issue), 83-89.
Neuman, W. L. (2009). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Çev. Sedef Özge, 3. Baskı, İstanbul: Yayınodası.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.
Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. 3rd Edition. CA: Sage Publication.
Punch, K. F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Çev. Dursun Bayrak ve diğerleri. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com