You are here

Lojistik Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının Önemi

The Importance Of Outsourcing In Logistic Management

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.37

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Getting difficult of international rivalry conditions as well as getting easy of goods and capital flow between countries in today’s world and progress of technology in a boundless way have obliged operations to make profound changes in their management styles and market conditions wrap itself in a dynamic structure. Rivalry changing in a global pattern, decreasing of operation’s profits, the changes occurring in information technology and very quickly changing market conditions oblige operations to develop new strategies. One of the most important and the most widely used in these strategies is outsourcing. All new management strategies developed in today’s conditions state that all activities except for core competence can be supplied from external sources, that is, supply house expert in its field. Supply houses preferring to be expert in a business line have to have the best and newest equipment and expert labour force in order to maintain activities, to adapt in a quickest way to technological developments. This study consists of three sections. In the first section, the definition of logistic was made and its progress in historical process was investigated. In the second section, basic logistic activities applied in today’s world were explained. In the third section, after outsourcing concept and the reasons leading operations to use outsourcing were handled, “outsourcing in logistic activities” issue was investigated in detail.
Abstract (Original Language): 
Günümüz dünyasında ülkeler arasındaki mal ve sermaye akışının kolaylaşması ile beraber uluslararası rekabet koşullarının zorlaşması, teknolojinin sınır tanımayan bir şekilde ve çok hızlı gelişim göstermesi, piyasa şartlarının dinamik bir yapıya bürünmesi, işletmelerin, yönetim tarzlarında köklü değişikliklere gitmesini zorunlu kılmıştır. Küresel bir yapıya dönüşen rekabet, işletmelerin kar marjlarının azalması, bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve çok hızlı değişen piyasa koşulları, işletmeleri yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Bu stratejiler içerisinde en önemli ve en yaygın kullanılanlarından birisi dış kaynak kullanımıdır. Günümüz şartlarında oluşan yeni yönetim stratejileri, temel yetkinlikler haricindeki tüm faaliyetlerin dış kaynaklardan, yani, alanında uzmanlaşmış olan tedarikçi firmalardan temin edilebileceğini ifade etmektedirler. Tek bir iş kolunda derinlemesine uzmanlaşmayı tercih eden tedarikçi firmalar, faaliyetlerini sürdürebilmek için, teknolojik gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olmak, konusunda uzman işgücünü bünyesinde barındırmak, en yeni ve en iyi ekipmanlara sahip olmak zorundadırlar. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde lojistiğin tanımı yapılarak tarihsel süreç içerisindeki gelişimi incelenmiş ikinci bölümde; günümüzde uygulanan temel lojistik faaliyetler açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise dış kaynak kullanımı (outsourcing) kavramı ve işletmeleri dış kaynak kullanımına yönelten nedenler genel hatlarıyla ele alındıktan sonra lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanımı konusu ayrıntılı olarak incelenmiştir.
35
55

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akarçay, B. (2011), Denizcilik İşletmelerinde Lojistik Yönetimi Ve Türkiye Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 99s.
Aktaş, N. (2006), İnsan Kaynaklarında Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Olumlu Ve Olumsuz Etkileri, Deu, Sbe, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Http://Www.Geocities.Com/Ceteris_Tr2/N_Aktas.Doc (31.06.16)
Akyıldız, M. (2004), “Lojistik Dış Kaynak Kullanımının Gelişimi Ve Türkiye'deki Kullanım Biçimleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt, Sayı:3, 2004.
Alanur, H. (2014), Soğuk Zincir Lojistik Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Gıda Tedarik Zincirine Yönelik Bir Alan Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 188s.
Altaş, Y. (2009), Lojistik Süreçlerde Dış Kaynak Kullanımı (3.Parti Lojistik Servis Sağlayıcıları). Http://Www.Erpakademi.Com/2009/10/27/Lojistik-Sureclerinde-Dis-Kaynak-Kullanimi-3-Parti-Lojistik-Servis-Saglayicilari/ (24.06.2016)
Arslantaş, C.C., (1999), Yeni Bir Yönetim Strateji Olarak Dış Kaynaklarda Yararlanma Ve İlaç Sanayinde Faaliyet Gösteren Firmaların Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi , İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Bailey, W., Masson, R., Raeside. R., (2002), “Outsourcing İn Edinburgh And The Lothians”, European Journal Of Purchasing & Supply Management 8, P: 83-95.
Bakan, İ., (2004), “Çağdaş Yönetim Yaklaşımları : İlkeler, Kavramlar Ve Yaklaşımlar”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.S., İstanbul, 541s.
Bakan, İ., Fettahlıoğlu, Ö.O., ve Eyitmiş, A.M., (2012), “Lojistik Firmalarında İş Ve Yaşam Doyumunun, Örgütsel Bağlılık Ve Olumsuz Davranış Algıları Üzerindeki Etkileri: Bir Alan Araştırması”, Ulusal Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Konya.
Baki, B. (2004), Lojistik Yönetimi Ve Lojistik Sektör Analizi, Lega Yayınevi, Trabzon.
Bilginer, N., Kayabaşı, A., ve Sezici, E. (2008), “Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (22), 277-295.
Çancı, M. ve Erdal, M. (2009), Lojistik Yönetimi. İstanbul: Utikad Yayınları.
Çancı, M. ve Erdal, M.(2003), Lojistik Yönetimi Freight Forwarder El Kitabı -1, İstanbul: Utikad Yayınları.
Çancı, M., ve Erdal, M. (2013), “Lojistik Yönetimi”, (Genişletilmiş 4. B.). İstanbul: Utikad Yayınları.
Taşlıyan, M., Çiçeklioğlu, H. ve Yılmaz Ö.İ. (2016), “Lojistik Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının Önemi”,
International Journal of Academic Value Studies, 2 (6) : 35-55. (ISSN:2149-8598).
53
International Journal of Academic Value Studies 2016, 2 (6) : 35-55.
Çekerol, G. (2007), Lojistik Açıdan Intermodal Yük Taşımacılığı Ve Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri Dağıtımı İçin Bir Uygulama, Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi.
Çekerol, G. S. (2013), “Lojistik Yönetimi”, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2823.
Çoğan, A., (2006), Dış Kaynaklardan Yararlanma Stratejisinin Örgütsel Değişime Etkisi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eylül, 137s.
Erdoğan, N. (2007), “Lojistik Maliyetlemesi Ve Lojistikte Faaliyete Dayalı Maliyetleme”, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Grant, David B., Douglas M. Lambert, Lisa M. Ellram. (2006), “Fundamentals Of Logistics Management”, European Edition. London, Uk: The Mcgraw-Hill Companies, S.48.
Güçlü, A. (2013), “Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Ve Vergilendirilmesi”, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Güleç, İ.F. ve Karagöz B. (2008), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
Gülen, K. G. (2011), “Lojistik Sektöründe Durum Analizi Ve Rekabetçi Stratejiler”, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
“Gümrükleme”, (2015), Http://Www.Gumrukleme.Com.Tr/Gumrukleme-Terimleri Sozlugu/Gumrukleme_Nedir/ (03/07/2016)
Gürdal, S. (2006), “Türkiye Lojistik Sektörü Altyapı Analizi”, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları Yayın No: 2006-14.
İlter, H. M. (2002), “Global Dışsal Tedarik (Outsourcing)”, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
İto., (2006), “Türkiye Lojistik Sektörü Altyapı Analizi”, İstanbul: İto Yayın No: 2006-14.
Kayabaşı, A. (2007), İşletmelerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesinde Lojistik Faaliyetlerin Performansının Arttırılması, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Kayabaşı, A. (2010), “Rekabetin Gücü Perspektifinde Lojistik Faaliyetlerde Performans Geliştirme”, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
Keskin, H. (2011), Lojistik El Kitabı, Ankara, Gazi Yayıncılık.
Koban, E. ve Keser, H.Y. (2007), “Dış Ticarette Lojistik”, Bursa: Ekin Yayınları.
Koban, E. ve Keser, H.Y. (2010), “Dış Ticarette Lojistik”, Bursa: Ekin Yayınları.
Koban, E. ve Yıldırır Keser, H. (2008), Dış Ticarette Lojistik. 2.Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
Kobu, B. (1998), Üretim Yönetimi, Avcıol Basım Yayım Dağıtım, İstanbul
Kobu, B. (2003), “Üretim Yönetimi”, İstanbul: Avcıol Yayınları.
Koç, H., & Topaloğlu, M. (2010), “Yönetim Bilimi Temel Kavramlar, Kuramlar Ve İlkeler”, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Küçük, O. (2011), Lojistik İlkeleri Ve Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
Lambert, D. M., Stock, J. R., & Ellram, L. M. (1998), “Fundamentals Of Logistics Management”, Boston: Mcgraw-Hill Professional; Auflage: International Edition.
Mersin, D. (2005), “Dış Kaynak Kullanımını (Outsourcing'i) Ortaya Çıkaran Gelişmeler”, Http://Outsourcingturkiye.Blogspot.Com/2005/12/D-Kaynak-Kullanmn-Outsourcingi Ortaya.Html (10.06.2016)
Taşlıyan, M., Çiçeklioğlu, H. ve Yılmaz Ö.İ. (2016), “Lojistik Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının Önemi”,
International Journal of Academic Value Studies, 2 (6) : 35-55. (ISSN:2149-8598).
54
International Journal of Academic Value Studies 2016, 2 (6) : 35-55.
Momme, J. (2002), “Framework For Outsourcing Manufacturing: Strategic And Operational Implications”, Computers İn Industry, 49, P. 59-75.
Nalçakan, M. (2008), Üretim ve Tüketim Sektörlerindeki Değişimin Ulaştırma Sektörüne Etkileri. 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008, Deü İibf İktisat Bölümü/İzmir, Türkiye, Http://Www.Deu.Edu.Tr/Userweb/Ġibf_Kongre/Dosyalar/Nalcakan.Pdf (10.06.2016)
Nalçakan, M., ve Er, F. (2012), “Lojistik İlkeleri”, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2517.
Ofluoğlu, G. ve Doğan, Ġ. (2009), İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Yönteminin Organizasyon Yapısı İle Çalışma İlişkilerine Etkileri. Kamu-İş, C:11, S:1/2009 Http://Www.Kamu-İs.Org.Tr/Pdf/1116.Pdf (23.06.2016)
Okumuş, F., ve İsfendiyaroğlu, H. (2002), İşletmelerde Mal Ve Hizmetlerin Dış Kaynaklardan Temin Edilmesinin (Outsourcing) Fayda Ve Sakıncaları. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 16 (3-4), 229-244.
Onay, M. (2009), ‘‘Lojistik Dış Kaynaklama Uygulamalarının Örgüt Performansı Üzerine Etkileri’’ Ege Akademik Bakış. Sayı: 9 (2).
Onay, M. ve Kara, H.S. (2009), Lojistik Dış Kaynaklama Uygulamalarının Örgüt Performansı Üzerine Etkileri, Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 9 (2).
Orhan, O. Z. (2003), “Dünyada Ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi”, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Özbay, T. (2004), “Sorularla Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)”. İstanbul: Ġto Yayınları No: 2004-27.
Özcan, S. (2008), ‘‘Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Lojistik Yönetiminin Önemi’’ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10).
Özdemir, A. İ. (2004), “Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi, Süreçleri Ve Yararları”, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (23), 87-96.
Öztürk, A., Sezgili, K., (2002), “Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Yeni Bir Rekabet Stratejisi Olarak Kullanılması Ve Uygulama Süreci”, Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt Xxı, Sayı 2, S.127-142.
Öztürk, Y. E., ve Özata, M. (2010), “Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı”, Konya: Eğitim Kitabevi.
Sevim, Ğ., Akdemir, A.,ve Vatansever, K. (2008), Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanan İşletmelerin Aldıkları Hizmetlerin Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2008, C.13, S.1, S.1-27, Http://İibf.Sdu.Edu.Tr/Dergi/Files/2008-1-1.Pdf (20.06.2016)
Stock, J.R. ve Lambert. D.M. (2001), Strategic Logistic Management, Fourth Edition: New York, Mcgraw-Hill Higher Education.
Tanyel, M. (2011), Lojistik Hizmet Üreten Firmalar İçin Etkili Organizasyonel Yapıların Oluşturulması Ve Lojistik Operasyonel Planların Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu, Ankara.
Tanyeri, M. ve Fırat, A. (2005), “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7, Sayı:3,2005 Http://Www.Sbe.Deu.Edu.Tr/Dergi/Cilt7.Say%C4%B13/7.3%20tanyeri-Firat.Pdf (23.06.2016)
Taşkın Ç. ve Gökay E.G. (2009), İşletme Lojistiği, Alfa Aktüel.
Taşlıyan, M., Çiçeklioğlu, H. ve Yılmaz Ö.İ. (2016), “Lojistik Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının Önemi”,
International Journal of Academic Value Studies, 2 (6) : 35-55. (ISSN:2149-8598).
55
International Journal of Academic Value Studies 2016, 2 (6) : 35-55.
Taşlıyan, M., ve Eren, A.S., (2016). “Erp Yazılımları Kullanıcılarından Yola Çıkılarak Teknoloji İnovasyonu Yayılımı Algısını Etkileyen Faktörler: Türkiye’de Tekstil İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma”, International Journal Of Academic Value Studies, 2 (4):129-152.
Tengilimoğlu, D., Atilla, E. A., ve Bektaş, M. (2009), “İşletme Yönetimi” (2. B.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Topal, Y.K. (2013), Lojistik Yönetiminde E-Lojistik Kullanımının Önemi, Değişen Pazar Şartlarında E-Lojistik Kullanan Şirketler Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Deniz Harp Okulu Deniz Bilimleri Ve Mühendisliği Enstitüsü, İstanbul, 145s.
Tuna, G., ve Tunçel, G. (2012), “Depo Yönetiminde Sipariş Toplama Sistemleri: Bir Literatür Araştırması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14 (42), 15-31.
Tuna, O. (2001), Türkiye İçin Lojistik Ve Denizcilik Stratejileri: Uluslararası Ve Bölgesel Belirleyiciler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2).
Tutar, E., Tutar, F., Yetişen, H. (2009), Türkiye‟De Lojistik Sektörünün Gelişmişlik Düzeyinin Seçilmiş Ab Ülkeleri ( Romanya Ve Macaristan ) İle Karşılaştırmalı Bir Analizi. Kmu İibf Dergisi Yıl:11 Sayı:17 Aralık/2009
Türk Dil Kurumu (2016), “Lojistik”, Http://Www.Tdk.Gov.Tr Adresinden 14.07.2016 Tarihinde Alınmıştır.
Uçan, A. (2015), Türkiye’de Performansa Dayalı Lojistik Yönetimi: Kamu Ve Özel Sektör Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 107s.
Yalçın, İ., Akın, M., ve Şeker, M. (2011), Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği. Kmü Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (20), 83-92.
Yamak, O. (1999), Üretim Yönetimi, Alfa Basım Yayım, Dağıtım, İstanbul.
Yaprak, N. (2010), Lojistik Yönetiminin İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, 115s.
Yetiş Kara, B.,ve Taşer, A. (2013), “Çağdaş Lojistik Uygulamaları”. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2752.
Http://Www.İas.Com.Tr/Solutions/Brochures/Canias-İnv.Pdf “Etkin Maliyetli Envanter Yönetimi” (01.07.2016)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com