You are here

Anàlisi teòrica dels antecedents i conseqüències de la identificació de l'alumnat amb la universitat i de la seva percepció de qualitat universitària

Theoretical analysis of the antecedents and the consequences of students’ identification with their university and their perception of quality

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Purpose: This paper is aimed at developing a conceptual model centered on the antecedents of students’ identification with their university and their perception of the institution’s quality. Design/methodology/approach: This model is based on the analysis of the existing empirical literature and theoretical models focused on marketing at university level.Findings and Originality/value: Students’ identification with their university and the perceived quality of the institution are two key variables for attracting and retaining students. This paper proposes that identification depends on the institutional support received by the student, which in turn is positively related to: corporate communication, the university- student relationship and the student-student relationship. Moreover, the employability is positively related to the perceived quality of the university and this perception is determined by the university reputation and students’ perception that the university encourages employability in their training. Research limitations/implications: This model is informed from a theoretical perspective and therefore it constitutes a starting point for future empirical studies. Practical implications: The present study aims to provide new approaches to university marketing. We hope that this paper will help accelerate progress in the field of university marketing, by emphasizing fundamental issues that deserve future research. Social implications: The confirmation of this conceptual model would provide the necessary tools for universities to develop their strategies of student recruitment and retention based on marketing and segmentation. This can lead to a better service delivered by public universities and a higher student satisfaction. Originality/value: The main theoretical contribution is to include the variables traditionally studied as antecedents in organizational behavior in the variables typically studied in consumer behavior.
Abstract (Original Language): 
Objecte: L'objectiu d’aquest article és desenvolupar un model conceptual centrat en els antecedents de la identificació de l'alumnat amb la universitat i la seva percepció de la qualitat universitària, perquè investigacions futures puguin provar des d’un punt de vista empíric les proposicions assenyalades. Disseny/metodologia: La metodologia consisteix en una anàlisi de la literatura empírica existent i del models teòrics actuals enfocats en el màrqueting a nivell universitari. Resultats: La identificació de l’estudiant amb la universitat i la seva percepció de qualitat de la institució són dos variables claus per a la captació i la retenció de l’alumnat. Aquest article proposa que la identificació depèn del suport institucional percebut per l'estudiant, que al seu torn està positivament relacionat amb: la comunicació corporativa, la relació universitat-alumne i la relació alumne-alumne. D’altra banda, l’ocupabilitat d’una institució educativa és relaciona positivament amb la percepció de qualitat universitària per part de l’estudiant i aquesta percepció ve determinada per la bona reputació de la universitat i per la percepció de l’estudiant que la universitat fomenta l’ocupabilitat en la seva formació.Limitacions: El model presentat es fonamenta des d’un punt de vista teòric i per tant és un punt de partida de línies futures de caràcter empíric. Implicacions pràctiques: Aquest article teòric pretén donar un punt de sortida i nou enfocament al màrqueting universitari. Esperem que aquest article ajudi a accelerar el progrés en l’àmbit del màrqueting universitari, posant de relleu qüestions fonamentals que necessiten investigació futura. Implicacions socials: La confirmació del model conceptual donaria les eines necessàries perquè les universitats desenvolupin les seves estratègies de captació i retenció d'estudiants basant-se en el màrqueting i en la segmentació, fet que també es relaciona amb un millor servei per part de les universitats publiques i una major satisfacció de l’alumnat. Valor afegit: La principal contribució teòrica es la de proposar incorporar variables clàssicament estudiades en el comportament organitzatiu com antecedent de les variables típicament estudiades en el comportament del consumidor.
170-212

REFERENCES

References: 

AGGARWAL, P. (2004). The effects of brand relationship norms on consumer attitudes and behavior. Journal of Consumer Research, 31(1): 87-101. doi:10.1086/383426
AHEARNE, M.; BHATTACHARYA, C.B.; GRUEN, T.W. (2005). Antecedents and consequences of customer-company identification: Expanding the role of relationship marketing. Journal of Applied Psychology, 90(3): 574-585. doi:10.1037/0021-9010.90.3.574
AL-ALAK, B.A.M. (2006). The impact of marketing actions on relationship quality in the higher education sector in Jordan. Journal of Marketing for Higher Education, 16(2): 1-23.
ANG, L.; BUTTLE, F. (2006). Customer retention management processes: A quantitative study. European Journal of Marketing, 40(1): 83-99.
APPLETON-KNAPP, S.L.; KRENTLER, K.A. (2006). Measuring student expectations and their effects on satisfaction: The importance of managing student expectations. Journal of Marketing Education, 28: 254-264. doi:10.1177/0273475306293359
Intangible Capital, 2011 – 7(1):170-212 - ISSN: 1697-9818
doi:10.3926/ic.2011.v7n1.p170-212
Anàlisi teòrica dels antecedents i conseqüències de la identificació de l’alumnat… 204
I. Trullas – M. Enache
ARAMBEWELA, R.; HALL, J.; ZUHAIR, S. (2005). Postgraduate international students form Asia: Factors influencing satisfaction. Journal of Marketing for Higher Education, 15(2): 105-128.
ASFORTH, B.E.; MAEL, F.A. (1989). Social identity theory and the organization. The Academy of Management Review, 14(1): 20-39. doi:10.2307/258189
BEERLI, A.; DÍAZ, G. (2003). Los efectos de la imagen percibida de la universidad en la satisfacción de los estudiantes. Revista Española de Investigación de Marketing, ESIC, 7(1): 7-25.
BELANGER, C.; MOUNT, J.; WILSON, M. (2002). Institutional image and retention. Tertiary Education and Management, 8(3): 217-230. doi:10.1080/13583883.2002.9967080
BELK, R.W. (1988). Possession and the extended self. Journal of Consumer Research, 15: 139-168. doi:10.1086/209154
BHATTACHARYA, C.B.; SEN, S. (2003). Consumer-company identification: A framework for understanding consumers’ relationships with companies. Journal of Marketing, 67(2): 76-88. doi:10.1509/jmkg.67.2.76.18609
BIGNE-ALCAÑIZ, E.; CURRÁS-PÉREZ, R. (2008). ¿Influye la imagen de responsabilidad social en la intención de compra? El papel de la identificación del consumidor con la empresa. Universia Business Review, 19: 10-23.
BRODIE, R.J.; COVIELLO, N.E.; BROOKES, R.W.; LITTLE,V. (1997). Towards a paradigm shift in marketing: An examination of current marketing practices. Journal of Marketing Management, 13(5): 383-406. doi:10.1080/0267257X.1997.9964481
BUSBIN, J.W. (1994). The role of marketing research decission systems in the marketing process. Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing, 2(2/3): 167-190.
BUSH, V.; FERRELL, O.C.; THOMAS, J.L.Jr. (1998). Marketing the business school: An exploratory investigation. Journal of Marketing Education, 20(1): 16-23. doi:10.1177/027347539802000103
Intangible Capital, 2011 – 7(1):170-212 - ISSN: 1697-9818
doi:10.3926/ic.2011.v7n1.p170-212
Anàlisi teòrica dels antecedents i conseqüències de la identificació de l’alumnat… 205
I. Trullas – M. Enache
CANNON, J.P.; PERREAULT, W.D. (1999). Buyer-seller relationship in business markets. Journal of Marketing Research, 36(4): 439-460. doi:10.2307/3151999
CHAPMAN, R. (1986). Towards a theory of college selection: a model of college search and choice behaviour. Advances in Tourism Marketing Conference. Paper. 13 pag.
CHRISTOPHER, M.; PAYNE, A.; BALLANTYNE, D. (1991). Relationship Marketing. Butterworth-Heinemann, Oxford.
COMM, C.L.; LABAY, D.G (1996). Repositioning colleges using changing student quality perceptions: An exploratory analysis. Journal of Marketing for Higher Education, 7(4): 21-35.
CUESTAS, P.J.; FENOLLAR, P.; ROMÁN, S. (2006). Las motivaciones sociales como antecedentes del éxito académico de los estudiantes universitarios de marketing. Ponencia presentada en los XVIII Encuentros de Profesores Universitarios de Marketing. Almería, 20, 21 y 22 de Septiembre de 2006.
DUTTON, J.E.; DUKERICH, J.M.; HARQUAIL, C.V. (1994). Organizational images and member identification. Administrative Science Quartely, 39(2): 239-263. doi:10.2307/2393235
EGAN, J. (2004). Relationship marketing: Exploring relational strategies in marketing (2nd ed.). Essex, UK: Prentice Hall.
EIGLIER, P.; LANGEARD, E. (1989). Servucción: el marketing de los servicios. McGraw Hill. Madrid.
EISENBERGER, R.; HUNTINGTON, R.; HUTCHINSON, S.; SOWA, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71: 500-507. doi:10.1037/0021-9010.71.3.500
ELLIOT, K.M.; HEALY, M.A. (2001). Key factors influencing student satisfaction related to recruitment and retention. Journal of Marketing for Higher Education, 10(4): 1-11. doi:10.1300/J050v10n04_01
Intangible Capital, 2011 – 7(1):170-212 - ISSN: 1697-9818
doi:10.3926/ic.2011.v7n1.p170-212
Anàlisi teòrica dels antecedents i conseqüències de la identificació de l’alumnat… 206
I. Trullas – M. Enache
ENGELLAND, B.T.; WORKMAN, L.; SING, M (2000). Ensuring service quality for campus career services centers: a modified SERVQUAL scale. Journal of Maketing Education, 22(3): 236-245. doi:10.1177/0273475300223007
FIELDER, J.S.; HILTON, C.B.; MOTES, W.H. (1993). Educational services marketing: A proposed system for enhanced recruitment of students. Journal of Professional Services Marketing, 8: 191-205.
FOURNIER, S. (1998). Consumer and their brands: Developing relationship theory in consumer research. Journal of Consumer Research, 24: 343-373. doi:10.1086/209515
FUENTES, M.; GIL, I.; BERENGUER (2005). Las expectativas de los estudiantes universitarios: Una aproximación como base de segmentación. Ponencia presentada en XVII Encuentros de Profesores Universitarios de Marketing, Madrid. Septiembre de 2005.
FUENTES, M.; GIL, I; MOLINER (2007). La utilidad de las expectativas como base de segmentación predictiva de la calidad del servicio universitario. VI Congreso Internacional de Marketing Público y No lucrativo, Braga 14-15 de Junio de 2007.
GALLARZA, M.G.; FAYOS, T.; SERVERA, D.; ARTEAGA, F. (2009). Análisis y evaluación del servicio de formación universitaria: Implicaciones para el marketing estratégico de las universidades. 8th International Congress Marketing Trends, Paris.
GHOSH, A.; JAVALGI, R.; WHIPPLE, T. (2007). Service strategies for higher educational institutions based on student segmentation. Journal of Marketing for Higher Education, 17(2): 238-255.
GRÖNROOS, C. (1994). From marketing mix to relationship marketing: Towards a paradigm shift in marketing. Management Decisions, 32(2): 4-20.
GRÖNROOS, C. (2004). The relationship marketing process: Communication, interaction, dialogue, value. Journal of Business & Industrial Marketing, 19(2): 99-113.
Intangible Capital, 2011 – 7(1):170-212 - ISSN: 1697-9818
doi:10.3926/ic.2011.v7n1.p170-212
Anàlisi teòrica dels antecedents i conseqüències de la identificació de l’alumnat… 207
I. Trullas – M. Enache
GUENZI, P.; PELLONI, O. (2004). The impact of interpersonal relationships on customer satisfaction and loyalty to the service provider. International Journal of Service Industry Management, 15(2): 134-149.
HARKER, J.M. (1999). Relationship marketing defined? An examination of current relationship marketing definitions. Marketing Intelligence and Planning, 17(1): 13-20. doi:10.1108/02634509910253768
HELGESEN, O. (2008). Marketing for higher education: A relationship marketing approach. Journal of Marketing for Higher Education, 18(1): 50-78. doi:10.1080/08841240802100188
HEMSLEY-BROWN, J.; OPLATKA, I. (2006). Universities in a competitive global marketplace: A sistematic review of the literature on higher education marketing. International Journal of Public Sector Management, 19(4): 316-338. doi:10.1108/09513550610669176
HENNIG-THURAU, T. (2004). Customer orientation of employees: Its impact on customer satisfaction, commitment and retention. International Journal of Service Industry Management, 15(5): 460-478. doi:10.1108/09564230410564939
HENNIG-THURAU, T.; LAGER M.F.; HANSEN, U. (2001). Modelling and managing student loyalty: An approach based on the concept of relationship quality. Journal of Service Research, 3(1): 331-344. doi:10.1177/109467050134006
HUGSTAD, P. (1997). Marketing the marketing major. Journal of Marketing Education, 19(1): 4-13. doi:10.1177/027347539701900102
IVY, J. (2001). Higher education institution image: A correspondence analysis approach. International Journal of Educational Management, 15(6): 276-282. doi:10.1108/09513540110401484
KOTLER, P. (1986). The Principles of Marketing. Prentice-Hall. Englewood.
KOTLER, P. (2003). Marketing Management, (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
KOTLER, P.; FOX, K.F.A. (1995) Strategic marketing for educational institutions (2nd ed.). Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
Intangible Capital, 2011 – 7(1):170-212 - ISSN: 1697-9818
doi:10.3926/ic.2011.v7n1.p170-212
Anàlisi teòrica dels antecedents i conseqüències de la identificació de l’alumnat… 208
I. Trullas – M. Enache
LANDRUM, R.E.; TURRISI, R.; HARLESS, C. (1998). Universitty image: the benefits of assessment and modelling. Journal of Marketing for Higher Education, 9(1): 53-68.
LEBLANC, G.; NUGUYEN, N. (1999). Listening to the customer's voice: Examining perceived service value among businesses college students. International Journal of Educational Management, 13(4): 187-198. doi:10.1108/09513549910278106
LEJEUNE, M. (1989). Services et produïts: de la différence á la complémentarité: Bibliographie commentée sur le marketing des services. Revue française de Marketing, 121: 47-66.
LOVELOCK, C.H. (1996). Services Marketing (3rd edition). Prentice Hall. New Jersey, USA.
LUQUE, T.; DEL BARRIO, S. (2007). Análisis del valor de las percepciones de los clientes en el diagnóstico estratégico de la universidad. Ponencia presentada en el International Congress Marketing Trends, 26-27 de enero de 2007.
MACMILLAN, K.; MONEY, K.; DOWNING, S.; HILLENBRAND, C. (2005). Reputation in relationships: Measuring experiences, emotions and behaviors. Corporate Reputation Review, 8(2): 214-232. doi:10.1057/palgrave.crr.1540251
MAIGNAN, I.; FERRELL, O.C. (2004). Corporate social responsibility and marketing: An integrative framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 32(1): 3-19. doi:10.1177/0092070303258971
MARIN, L.; RUIZ, S. (2007). La identificación del consumidor con la empresa: Más allá del marketing de relaciones, 13: 62-75.
MARINGE, F. (2005). University Marketing: perceptions, practices and prospects in the less developed world. Journal of Marketing for Higher Education, 15(2): 129-154. doi:10.1108/09513540610683711
MARINGE, F. (2006). University & Course Choice: Implications for positioning recruitment and marketing. International Journal of Educational Management, 20 (6): 466-479.
Intangible Capital, 2011 – 7(1):170-212 - ISSN: 1697-9818
doi:10.3926/ic.2011.v7n1.p170-212
Anàlisi teòrica dels antecedents i conseqüències de la identificació de l’alumnat… 209
I. Trullas – M. Enache
MARZO-NAVARRO, M., PEDRAJA-IGLESIAS, M.; RIVERA-TORRES, P. (2005). A new management element for universities: Satisfaction with the offered courses. International Journal of Educational Management, 19(6): 505-526. doi:10.1108/09513540510617454
MAZZAROL, T. (1998). Critical success factors for international education marketing. International Journal of Educational Management, 12(4): 163-175. doi:10.1108/09513549810220623
MCMURTRIE, B. (2000). Foreign students at U.S. institutions, 1999-2000. Chronicle of Higher Education, 47(12): 76-77.
MÖLLER, K.; HALINEN, A. (2000). Relationship marketing theory: Its roots and direction. Journal of Marketing Management, 16: 29-54. doi:10.1362/026725700785100460
MUNIZ, A.M.; O’GUINN, JR.T.C. (2001). Brand community. Journal of Consumer Research, 27(4): 412-432. doi:10.1086/319618
NESSET, E.; HELGESEN, O. (2009). Modelling and managing student loyalty: A study of a Norwegian University College. Scandinavian Journal of Educational Research, 53(4): 327-345. doi:10.1080/00313830903043117
NORA, A.; CABRERA, A.F. (1993). The construct validity of institutional commitment: A confirmatory factor analysis. Research in Higher Education, 34(2): 243-262. doi:10.1007/BF00992164
OOSTERBEEK, H.; GROOT, W.; HARTOG, J. (1992). An empirical analysis of university choice and earnings. De Economist, 140(3): 293-309. doi:10.1007/BF01799322
PALMER, R.; LINDGREEN, A.; VANHAMME, J. (2005). Relationship marketing: Schools of thought and future research directions. Marketing Intelligence & Planning, 23(3): 313-330. doi:10.1108/02634500510597337
PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V.; BERRY, L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49: 41-50.
Intangible Capital, 2011 – 7(1):170-212 - ISSN: 1697-9818
doi:10.3926/ic.2011.v7n1.p170-212
Anàlisi teòrica dels antecedents i conseqüències de la identificació de l’alumnat… 210
I. Trullas – M. Enache
RAHONA, M. (2006). La influencia del entorno socioeconómico en la realización de estudios univeritario: Una aproximación al caso español de la década de los 90. Hacienda Pública Española / Revista de Economía Pública, 178(3): 55-80.
REICHHELD, F.F. (1996). The loyalty effect: The hidden force behind growth, profits, and lasting value. Harvard Business School Press. Boston.
RIBERA-CAMINO, J.; DE JUAN, M.D. (2007). Educación de calidad en marketing: Un modelo holístico. Ponencia presentada en el XIX Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing (EPUM), septiembre 2007.
RIGGLE, R.J.; EDMONDSON, D.R.; HANSEN, J.D. (2009). A meta-analysis of the relationship between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research. Journal of Business Research, 62: 1027-1030. doi:10.1016/j.jbusres.2008.05.003
RYALS, L. (2002). Are your customers worth moret han money?. Journal of Retailing and Consumer Services, 7: 241-251. doi:10.1016/S0969-6989(02)00005-X
SANDLER, M.E. (2000). Career decision-making self-efficacy, perceived stress, and an integrated model of student persistence: A structural model of finances, attitudes, behavior, and career development. Research in Higher Education, 41(5): 537-581. doi:10.1023/A:1007032525530
SAUER, P.L.; O’DONNEL, J.B. (2006). The impact of new major offerings on student retention. Journal of Marketing for Higher Education, 16(2): 135-155.
SCHERTZER, C.B.; SCHERTZER, S.M.B. (2004). Student satisfaction and retention: A conceptual model. Journal of Marketing for Higher Education, 14(1): 79-91. doi:10.1300/J050v14n01_05
SCOTT, S.G.; LANE, V.R. (2000). A stakeholder approach to organizational identity. The Academy of Management Review, 25(1): 43-62. doi:10.2307/259262
SOUTAR, G.N.; TURNER, J.P. (2002). Students’ preferences for university: A conjoint analysis. International Journal of Educational Management, 16(1): 40-45. doi:10.1108/09513540210415523
Intangible Capital, 2011 – 7(1):170-212 - ISSN: 1697-9818
doi:10.3926/ic.2011.v7n1.p170-212
Anàlisi teòrica dels antecedents i conseqüències de la identificació de l’alumnat… 211
I. Trullas – M. Enache
STANDIFIRD, S.S. (2005). Reputation among peer academic institutions: An investigation of the US News and World Report’s rankings. Corporate Reputation Review, 8(3): 233-244. doi:10.1057/palgrave.crr.1540252
STEPHENS, D.L.; HILL, R.P.; BERGMAN, K. (1996). Enhancing the consumer-product relationship: Lessons form the QVC Home Shopping Channel. Journal of Business Research, 37(3): 193-202. doi:10.1016/S0148-2963(96)00069-0
STOREN, L.A.; AAMODT, P.O. (2010). The quality of higher education and employability of graduates. Quality in Higher Education, 16(3): 297-313. doi:10.1080/13538322.2010.506726
STRAUSS, L.C.; VOLKWEIN,F.J. (2004). Predictors of student commitment at two-year and four-year institutioons. Journal of Higher Education, 75(2): 203-228. doi:10.1353/jhe.2004.0007
TAJFEL, H.; TURNER, J.C. (1986). The social identity theory of intergroup behaviour. S.G. Worchel & W. Austin (Eds). Psychology of intergroup relations 2nd edition: 7-24. Chicago:Nelson-Hall.
TESSER, A.; Millary, M.; Moore, J. (1988). Some affective consequences of social comparison and reflection processes: The pain and pleasure of being close. Journal of Personality and Social Psychology, 54(1): 49-61. doi:10.1037/0022-3514.54.1.49
TINTO, V. (1993). Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition. Chicago & London: University of Chicago Press.
TOCQUER, G.; LANGLOIS, M. (1992). Marketing des services. Le défi relationnel, Gätean Morin Éditeur, Paris.
TROUT, J.; RIES, A. (1994). Las 22 leyes inmutables del marketing. Mc Graw-Hill. España.
VELOUTSOU, C.; LEWIS, J.W.; PATON, R.A. (2004). University selection: information requirements and importance. International Journal of Educational Management, 18(3): 160-171. doi:10.1108/09513540410527158
Intangible Capital, 2011 – 7(1):170-212 - ISSN: 1697-9818
doi:10.3926/ic.2011.v7n1.p170-212
Anàlisi teòrica dels antecedents i conseqüències de la identificació de l’alumnat… 212
I. Trullas – M. Enache
WILSON, M.S. (1991). Support services professionals’ evaluation of current services for students with learning disabilites and low achieving students without learning disabilities: More grist for the reform mill. School Psychology Review, 20(1): 67-81.
YOON, E.; GUFFEY, H.J.; KIJEWSKI, V. (1993). The effects of information and company reputation on intentions to buy a business service. Journal of Business Research, 27: 215-228. doi:10.1016/0148-2963(93)90027-M
ZEITHAML, V.A.; BITNER, M.J.; GREMLER, D.D. (2006). Services marketing: Integrating customer focus across the firm. McGraw Hill. Singapore.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com