You are here

TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA HbAıC İLE LİPİDLER VE LİPOPROTEİN(a) DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Investigation of the correlation between HbA1C and lipid and lipoprotein (a) levels in patients with type 2 diabetes mellitus

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, we compared the lipid and Lipoprotein(a) levels in patients with type 2 diabetes mellitus with the patients in the control group. A group of patients with high serum glucose and HbA1c levels was followed up for six months following medical treatment With the normalisation of blood glucose and HbA1c eve s in this period, the difference in serum Lp(a) and other atherogenic ipid eve s were determined. Yazışma Adres i: Dr. Ha uk Şav ı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD MALATYA + Bu çalışma, 10-15 Mayıs 1999 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen XXXV. Ulusal Diyabet Kongresi ve IV. Uluslararası Obezite Sempozyumunda poster olarak sunu muştur. Eighty patients (29 males and 51 females) with type 2 diabetes mellitus, aged 47.94 ± 7.76 years, were included in the study. Patients were divided into three groups depending on HbA1c levels (< 6°%, 6-8°% and > 8%). Blood glucose levels were normalised at six months following treatment in 52 patients with HbA1c levels > 8%%. The study was designed as a controlled and prospective study. Prior to treatment, there were no significant differences in Lp(a) eve s in a of the groups. After six months, there were sti no significant differences in Lp(a) and trig yceride eve s. However, there was a significant decrease in tota cho estero , HDL-cho estero and LDL-cho estero eve s. Besides, there was no corre ation between HbA1c eve s and a other parameters. We conc ude that there was no significant difference in Lp(a) eve s in patients with type 2 diabetes and the patients in the contro group. In addition, the improvement in serum g ucose eve s and ipid metabolism in diabetes did not affect Lp(a) levels as the lipid profles of our patients were similar to the characteristics of dyslipidemia in diabetes. Finally, the lipid profile of patients with type 2 diabetes me itus was a so found to be affected by the regiona differences in diet besides medica treatment.
Abstract (Original Language): 
Çalışmamızda, tip 2 diyabetli hasta gruplarıyla sağlıklı kontrol grubu arasında lipoprotein (a) (Lp(a))ve lipid düzeyleri karşılaştırıldı. Kan şekeri ve HbAlc değerleri çok yüksek seyreden hasta grubu 6 ay süreyle takip ve tedavi edildi. HbAlc ve kan şekeri düzeyleri kabul edilebilir değerlere indirildiğinde, serum Lp(a) ve diğer aterojen lipid düzeylerinin hangi ölçüde değişim gösterdiği saptandı. Tip 2 diyabetli, yaş ortalamaları 47.9417.76 yıl olan 80 hasta (29 erkek ve 51 kadın) çalış-maya alındı. Hastalar HbA1c değerleri <%6, %6-8 ve >%8 olmak üzere üç gruba ayrıldı. HbA1c değerleri >%8 olan 52 hastanın 6 aylık takip ve tedavi sonucunda kan şekerleri kabul edilebilir düzeylere indirildi. Çalışma kontrollü ve prospektif olarak düzenlendi. Başlangıçta, tüm gruplar arasında Lp(a) düzeyleri yönünden anlamlı bir fark olmadığı sap-tandı. Altı ay sonunda, Lp(a) ve trigliserid düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Total kolesterol, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol düzeylerinde ise anlamlı azalma saptandı. HbA1c ile tüm parametreler arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Sonuç olarak, Lp(a) düzeylerinin tip 2 diyabetli hastalarda sağlıklı bireylerden farklı olma-dığı, diyabetteki kan şekeri ve lipid metabolizmasında yapılan iyileştirmelerin Lp(a) düzey-lerini etkilemediği, hastalarımızda genel olarak diyabette görülen dislipidemi özelliklerinin var olduğu, diyabetin medikal tedavisinin yanısıra diyetin ve diyetteki yöresel özelliklerin de hastaların lipid profili üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.
112-117

REFERENCES

References: 

1.
Hatem
i H. Ateroskleroz ve Diabet. İlkova H (ed). Tip 2 diyabet, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Tip 2 diyabet Sempozyumu, İstanbul 1997; 35-8.
2. Escalante DA, Kim DK, Garber Al Atherosclerotic Cardiovascular Disease. De Fronzo RA. Current Management of Type 2 diabetes, Mosby-Year Book, Inc, 1998; 176-82.
3. Yoshino G, Hirano T, Kazumi T. Dyslipidemia in type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 1996; 33 (1): 1-14.
4. Betteridge Dl Lipid disorders in type 2 diabetes. Pickup J, Williams G(eds). Diabetes, 2nd ed, Blackwell Science, Victoria, 1997; 2(55):1-31.
5. O'Brien T, Nguyen TT, Harrison JM, Bailey KR, Dyck PJ, Kottke BA. Lipids and lipoprotein (a) lipoprotein levels and coronary artery disease in subjects with non-insulin-dependent type 2 diabetes. Mayo Clin Proc 1994; 69: 430-35.
6. Hajjar KA, Nachman RL. The role of lipoprotein (a) in atherogenesis and thrombosis. Annu Rev Med 1996; 47: 423-42.
7. James RW, Boemi M, Sirolla C, Amadio L, Funelli P, Pometta D. Lipoprotein(a) and vascular disease in diabetic patients. Diabetologia 1995; 38 (6): 711-4.
8. Martinez-Triguero ML, Salvador A, Samper MJ, Almela M, Vega L, Martinez-Diago V. Lipoprotein(a) and other risk factors with non-insulin-dependent type 2 diabetes. Coron Artery Dis 1994; 5 (9): 755-60.
9. Wollesen F, Dahlen G, Berglund L, Berne C. Peripheral atherosclerosis and serum lipoprotein(a) in diabetes. Diabetes Care 1999; 22(1): 93-8.
10. Mahley RW. Aterojen lipoproteinler
v
e aterosklerozu hızlandırma mekanizması. Gökdemir O, Palaoğlu KE (eds). Aterogenezin hücresel ve moleküler biyolojisi. Kolesterol taşınması ve lipoprotein metabolizması. Merck Sharp ve Dohme İlaçları A.Ş. 1993: 139-72.
11. Burtis CA and Ashwood ER. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 2 nd. Edition, W.B. Saunders Company, USA 1994;1020.
12. Toru K, Tomio O, Michitaka S, Masahiro T. Different change in lipoprotein (a) levels from lipid levels of other lipoproteins with improved glycemic control in patients with NIDDM. Diabetes Care, 1994; 17:9.
13. Hirata K, Saku K, Jimi S, Kikuchi S, Hamaguchi H, Arakawa K. Serum lipoprotein(a) concentrations and apolipoprotein(a) phenotypes in the families of NIDDM patients. Diabetologia 1995; 38 (12): 1434-42.
14. Çömlekçi A, Biberoğlu S, Kozan O, Bahçeci O, Ergene O,Nazlı C, Kınay O, Güner G. Correlation between serum lipoprotein(a) and angiographic coronary artery disease in non-insulin-dependent type 2 diabetes. J Intern Med 1997; 242(6): 449-54.
15.
Kadıoğl
u P, Özer EM, Hacıbekiroğlu M, Hatemi H. İnsuline bağımlı olmayan diabetiklerde lipoprotein(a) seviyeleri. 34. Ulusal Diabet Kongresi ve 3. Uluslararası Obezite Sempozyumu Kongre Kitapçığı 1998:
102.
16. Bryne CD, Wild SH. Lipoprotein(a) in health and disease. BJCP 1994; 48(4): 206-11.
17. Boerwinkle E, Leffert CC, Lin J et al. Apolipoprotein(a) gene accounts for greater than 90% of the variation in plasma lipoprotein(a) concentrations. J Clin Invest 1992; 90: 52-60.
18. Yamamoto M, Tsukiyama K, Ishizaki H, Yokoi T. Lipoprotein(a) levels and glycemic control in NIDDM subjects. Diabetologia Year Book 1997;
1652.
19. Betteridge DJ. Lipids, diabetes and vascular disease: the time to act. Diabet Med 1989; 6: 195-218.
20. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effects of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent type 2 diabetes. N Engl J Med, 1993 ; 329: 977-86.
21.
Bağrıaçı
k N. Tip 2 diyabet, tanımı, tarihçesi, sınıflaması ve sıklığı. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Etkinlikleri, Tip 2 diyabet Sempozyumu 1997; 4: 9-18

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com