You are here

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri

The Knowledge of the Students of Inonu University about the Reproductive Health and their Expectations From the Services

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study has been done to determine the information level of the university students about the reproductive and sexual health , the factors which effect them and the expectations of the students from the service. 1202 students from the first and fourth grades of Education Faculty, Engineering Faculty, Science and Letters Faculty and Faculty of Economics and Administrative Sciences of Inönü University were involved in the study scope. The information was obtained through survey in the study which has a cross-sectional characteristic. Chi- square test was used in statistical evaluation. The research was done with 1202 students; 56.2% of them were males and 43.8% of them were females. The average age of the students was 21,5±2,24. It was determined that half of the students had information about reproductive and sexual health. Half of the students were found to have sufficient information about the reproductive and sexual health. The information level of students varied in terms of their ages, the faculties they attend and the places they live. The ratio of the students who recieved service was low. As the age of the students increased and they became upper class students, their information level increased. The students lacked of information about the reproductive health. At the end of this study, educative brochures about reproductive health were prepared and given to students of the university. It has been suggested that a Reproductive Health Centre should be founded, consultancy and education should be given permanently.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık/üreme sağlığı konusundaki bilgi düzeylerini, bunları etkileyen faktörleri ve üreme sağlığı hizmetinden beklentilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamına, İnönü Üniversitesi’nin Eğitim, Mühendislik, Fen-Edebiyat ve İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 1. ve 4. sınıflarında okuyan 1202 öğrenci alınmıştır. Kesitsel nitelikte olan bu araştırmada veriler, anket yoluyla elde edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %56.2’si erkek, %43.8’i kızdır. Öğrencilerin yaş ortalaması 21,57±2,24’dür. “Üreme sağlığı” konusunda öğrencilerin yarısının bilgisi olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin yarısının cinsel sağlık/üreme sağlığı konusundaki bilgi düzeyi iyi bulunmuştur. Öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı konusundaki bilgi düzeyleri; okudukları fakülte, yaş, sınıf ve kaldıkları yere göre değişiklik göstermektedir. Cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda hizmet alan öğrenci oranı düşüktür. Öğrencilerin yaşları ve sınıfları ilerledikçe cinsel sağlık konusundaki bilgi düzeyleri de artmaktadır. Öğrencilerin üreme sağlığı konusunda bilgi açıkları vardır. Bu çalışmanın sonunda üreme sağlığıyla ilgili konularda hazırlanmış eğitici bir broşür üniversitede tüm öğrencilere dağıtılmıştır. Üniversite alanı içerisinde bir “Üreme Sağlığı Merkezi”nin açılması ve eğitim, danışmanlık hizmetlerinin sürekli hale getirilmesi önerilmiştir.
7-14

REFERENCES

References: 

1. Gölbaşı Z. Adolesan kızlara yönelik okula dayalı üreme sağlığı
eğitim programının etkinliği; Hacettepe Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara. 2002.
2. Tosun A. Atatürk Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin üreme
sağlığı konusundaki bilgi düzeyleri; Atatürk Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans tezi, Erzurum. 1999.
3. Sezgin B. Ankara’daki sağlık meslek liselerindeki dördüncü sınıf
öğrencilerinin üreme sağlığı bilgileri ve cinsel yaşama ilişkin bazı
yaklaşımlarının saptanması; Hacettepe Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara. 2000.
4. Gülersoy Ö N. 1998 TNSA verilerine göre türkiye’deki evli
erkeklerin üreme sağlığı konusundaki bilgi ve tutumları;
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi,
Ankara. 2003.
5. Adolesan Sağlığı ve Gelişimi. Eğitici Eğitimi Rehber Kitabı.
AÇS/AP Müdürlüğü. Ankara. 2004.
6. Özcebe H. Kırsal alanda adolesan ve gençlerin üreme sağlığı
konusunda bilgi düzeyinin saptanması ve bilgi düzeyinin
artırılması için bir müdahale: Adolesan ve Genç Sağlığı
Gönüllüsü. Doktora Tezi, Ankara. 2000.
7. Aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar.
www.tapd.org.tr. (Erişim tarihi: 06.09.2009)
8. Üreme sağlığı, üreme hakları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, aile
planlaması.www. ikgv.org.(06.09.2009)
9. Reproductive Health for Young Adults: Contraception,
Pregnancy and Sexually İnfections/HIV.
www.fhi.org/training/modules (Erişim tarihi: 31.08.2006)
10. World Youth Report 2005: HIV/AIDS. HIV/AIDS and Young
People. www.un.org/youth.(Erişim tarihi:18.09.2006)
11. Aslan D. Kadının insan ve sağlık hakkı. Aktüel Tıp Dergisi.
2001; 56(1), 1-3.
12. Akın A, Bahar Özvarış Ş.Adolesanların/Gençlerin Cinsel ve
Üreme Sağlığını Etkileyen Faktörler Projesi (özet raporu);
Ankara. 2004.
Tablo 7. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre cinsel sağlık/üreme sağlığı konusundaki hizmetten
beklentilerinin dağılımı
Erkek Kız Toplam
Cinsel/Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Nitelikleri n %1 n %1 n %1
Başvuru ve konuşulanlar saklı olmalı 426 63.6 312 59.8 738 61.9
Tedavi ve danışmanlık hizmeti verilmeli* 467 69.7 405 77.6 872 73.2
Kolay ulaşılabilir bir yerde olmalı 317 47.3 227 43.5 544 45.6
Hem bireysel hem grup hizmeti verilmeli 150 22.4 120 23.0 270 22.7
Kadınlara kadın, erkeklere erkek uzmanlar hizmet sunmalı 293 43.7 270 51.7 563 47.2
Kampüse ve gençlerin sık gittiği yerlere duyuru yapılmalı* 196 29.3 124 23.8 320 26.8
1 sütun yüzdesi, *p<0.05
Koluaçık ve ark.
14
13. Dünya’da ve Türkiye’de Gençlerin Üreme ve Cinsel Sağlık
Durumları. www. tusp. saglik.gov.tr .(04.09.2006).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com