You are here

Bir Meslek Eğitim Merkezi Üçüncü Sınıfında Okuyan Öğrencilerin Sağlık Hizmeti Kullanım Durumlarının Saptanması

Health Service Utilization of the Third Grade Students at an Occupational Training Center

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Introduction: Nowadays, there are about 1.2 billion around adolescents living the world and one out of five people is known to be at this age group. Almost 85% of adolescents live in developing countries. It is stated that adolescents utilize health services less than the other age groups do. Objective: In this study, utilization of health services of 186 third grade students at an Occupational Training Center (OTC) was evaluated (participation rate=87.1%). Findings: The mean age of the students was 18.4 (sd+0.9). Frequency of utilization of check-up services before they started to work professionally was 22.2% whereas it was 21.1% afterwards. Forty-two percent of the participants were influenced by the experiences of elder family members when they were ill for the last time. The percent of attendance to a health instutition was 27.2, whereas the pharmacy attendance was 14.8%. The percent of attendence to a "Social Insurance Organization Hospital" was 32% and the primary health care unit utilization was found to be 11.4%. In this study, the usage of check-up services for routine controls was also assessed. 58.4% of the participants stated that they had utilizaed health services although they did nothave any illness in the last six months. Use of dental services was found to be in the first rank (27.0%). Conclusion and recommendations: In this quantitative research, the frequency of health service utilization was thought to be low. Qualitative studies (eg. focus group discussions) are recommended to be carried out to investigate the underlying factors of low usage.
Abstract (Original Language): 
Giriş: Dünyada yaşayan her beş kişiden birinin adolesan yaş grubunda olduğu ve bugün dünyada 1.2 milyar adolesan yaşadığı bilinmektedir. Adolesanların %85'i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadırlar. Yapılan çalışmalar adolesanların diğer yaş gruplarına göre sağlık hizmetlerinden daha az yararlandıklarını göstermektedir. Amaç: Bu çalışmada, Ankara'da bir "Meslek Eğitim Merkezi (MEM)"nde üçüncü sınıfında okuyan 186 öğrencinin sağlık hizmetlerini kullanma durumlarının saptanması amaçlanmıştır (katılma yüzdesi=87.1). Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 18.4 (ss±0.9)'dür. Öğrencilerin profesyonel olarak çalışmaya başlamadan önce sağlık kontrolünden geçme sıklığı %22.2, çalışmaya başladıktan sonra ise %21.1'dir. Katılımcılar son hastalandıklarında %42'si aile büyüklerinin tecrübelerine göre hareket etmiştir. Sağlık kurumuna başvuranların yüzdesi 27.2, eczacının tavsiye ettiği ilacı kullananların yüzdesi ise 14.8 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin son hastalandıklarında sağlık kurumuna başvuranların %32'si SSK hastanelerine başvurmuştur. Sağlık ocağına başvuranlar ise %11.4 olmuştur. Bu çalışmada kontrol amaçlı sağlık hizmeti kullanımı da değerlendirilmiştir. Katılımcıların % 58.4'ü son 6 ay içinde hasta olmadığı halde sağlık hizmeti aldıklarını ifade etmiştir. Sağlık hizmeti kullanımındaki ilk sırayı % 27.0 ile diş muayenesi ve kontrolü almıştır. Sonuç ve öneriler: Bu yapılan niceliksel çalışmayla sağlık hizmeti kullanım düzeyinin düşük olduğu saptanmıştır. Sağlık hizmetleri kullanım düzeyinin düşüklüğünün altında yatan nedenleri saptamaya yönelik niteliksel çalışmaların (odak grup çalışmaları, vb.) yapılması önerilmektedir.
19-24

REFERENCES

References: 

1.
Özte
k Z. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşmesi ve Sağlık Ocağı Yönetimi. Birinci Baskı, Ankara Palme Yayıncılık, 2004: 55-66.
2. Özcebe H. Kırsal Kesimde Erkek Adolesanların Bazı Üreme Sağlığı Bilgileri ve Cinsel Deneyimleri. Nüfusbilirrı Dergisi, 2001; 23: 41-57.
3.
MacKa
y AP, Fingerhut LA, Duran CR. Adolescent Health Chart Book. Health, United
States, 2000. Hyattsville, Maryland: National Center for Health Statistics, 2001.
4.
Özceb
e H, Aslan D, Boran E, Durmuş N, Ercan H, Erol C, Erol F, Bağçecik G. Ankara'da bir Anadolu Lisesi'nde Orta 3 ve Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Sağlık Hizmeti Kullanımı.
Sağlık ve Toplum Dergisi, 2002; 12 (2): 59-65.
5.
Asla
n D., Üner S. Türkiye'nin Sağlık Durumu, 2001. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayınları.
6. Toros A., Öztek Z., Health Services Utilization in Turkey, Ministry of Health, Health Project General Coordination Unit, January, 1996.
7.
Bili
r N, Yıldız AN. Çalışma Hayatında Çocuk. İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabında. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004: 111-126
8.
Yıldı
z A. N., Küçük ve Orta Ölçekli İş Yerlerinde İşçi sağlığı İş Koşulları ve Çocuk İşçiler Durum Saptama Çalışması, Yayınlanmamış Rapor, Ankara 1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com