You are here

6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE POSTPONEMENT OF ARTICLE 6 OF SAFETY LAW NO. 6331 IN TERMS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROFESSIONALS AT PUBLIC ORGANISATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
By The Occupational Health and Safety Law No. 6331; without exclusions stated, all the employees including apprentice and trainee no matter working in public or private sector are taken in to scope and new obligations are imposed to public institutions and private sector businesses. The enforcement date of the 6th and 7th articles including the necessity of employing the public safety expert and the occupational physician was delayed by Law No. 6495 on July 1st 2016 and later on with Law No. 6745 on 07/01/2017. However, as of December 30th 2012, the other articles of the law also entered into force for the public sector. It seems that liabilities are not fulfilled for those publicly owned businesses employing less then 50 people and carrying low risk of danger, and there is a misperception that the low is postponed to July 1st 2017. Public employees are at risk and public administrators have administrative, legal and criminal responsibilities as an employer. In this study, the first version of the effective date of Article 6 of the Law and the postponement of the years 2016 and 2017 were examined, and the results and obligations were compared and evaluated in terms of public. In the implementation of the law in the public, it was seen that there were generally wrong and different applications and uncertainty. Uncertainties and misapplications have been revealed in the study.
Abstract (Original Language): 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile belirtilen istisnalar hariç kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler de dahil tüm istihdam edilenler kapsam içerisine alınmış yeni yükümlülükler getirilmiştir. Kamuda İSG Uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğunu da içeren 6. ve 7.ci maddelerinin yürürlük tarihi, 6495 sayılı kanunla önce 01.07.2016, daha sonra da 6745 sayılı kanun ile 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir. Ancak kanunun diğer maddeleri 30.12.2012 tarihi itibarıyla kamu kesimi için de yürürlüğe girmiştir. Kamuya ait iş yerlerinde ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde yürürlükte olan maddeler ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmediği ve kanunun 01.07.2017 tarihine ertelendiği şeklinde bir algı oluştuğu görülmektedir. Kamu çalışanları risk altında olup, kamu yöneticilerinin de işveren sıfatı ile idari, hukuki ve cezai sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çalışmada, kanunun 6. maddesinin yürürlük tarihlerinin ilk hali ile 2016 yılı ve 2017 yılına ertelemesi durumu irdelenmiş, kıyaslanmış, ortaya çıkan sonuçlar ve yükümlülükler kamu açısından değerlendirilmiştir. Kamuda kanunun uygulanmasında genel olarak yanlış ve farklı uygulamalar yapıldığı ve belirsizlik olduğu görülmüştür. Çalışmada bu belirsizlikler ve yanlış uygulamalar ortaya konmuştur.
23
36

REFERENCES

References: 

5510 Sayı ve 31.05.2016 Tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.doc, 20.03.2016.
Ceylan H. (2011) Analysis of Occupational Accidents According to The Sectors in Turkey, Gazi University Journal of Science. 3(2):18-24.
Ceylan, H. (2012). Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Electronic Journal of Vocational Colleges. (December 2012):94-104.
Demir B. ve Demir N. (2016). Kamu Sektöründe 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasasının Uygulanması ve Mevcut Yükümlülükler. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 29(2016):167-194.
TC Devlet Personel Başkanlığı. Kamu Personelinin İstihdam Şekillerine Göre Dağılım http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri, 22.03.2017.
Ekmekçi, Ö. (2015). İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşveren ve Çalışanların Hukuki Sorumlulukları ve Süreç Yönetimi. TBB Yerel Yönetimlerde İSG Sempozyumu. İstanbul.
Sosyal Güvenlik Kurumu (2017). SGK Yıllık İstatistikleri. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatist..., 22.03.2017.
İri, A., (2007). OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Bir İnşaat Firmasında Uygulanması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü . İstanbul.
Korkmaz, A., Avsallı, H., (2012). Çalışma Hayatında Yeni Bir Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi. Ağustos 2012(26):153-167.
Memurlar.net (2016). Kamunun, İSG uzmanı ve işyeri hekimi istihdam etme zorunluluğu ertelendi. http://www.memurlar.net/haber/606552/kamunun-isg-uzmani-ve-isyeri-hekimi..., 07.09.2016.
Mollamahmutoğlu, H. (2008). İş Hukuku. (Gözden geçirilmiş yenilenmiş 3. Baskı). Turhan Kitapevi, Ankara.
Özkılıç, Ö. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK. Ankara.
Hastane Öncesi Dergisi
HOD, Nisan 2017, Cilt 2 – Sayı 1 Sayfa No: 23-36 36
Süzek, S. (2011). İş Hukuku. (3. Baskı). Beta. İstanbul.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (2016). Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği, 6331 sayılı kanunun kamuda uygulanması. Ankara
TMMOB, Makine Mühendisleri Odası (2014). İş Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu. MMO/617, Ankara.
Turan B. (2015). İş Sağlığı ve Güvenliği. Safety Mag. 1(3):27-28.
Yardım, N., Çipil Z., Vardar C., Mollahaliloğlu S., (2007). Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 264 Türkiye İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: 2000-2005 Yılları Ölüm Hızları. Dicle Tıp Dergisi. 34(4):264-271.
Yılmaz, M. (2013). ÇSGB, Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Uygulanması. Çalışma Dünyası Dergisi. 1(2):39-51.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com