You are here

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖZ-YETERLİKLERİ VE FİZİK PROBLEMLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
It is well known the fact that one of the most important application areas of mathematics is physics and students have difficulties in this area. The most important reasons of the students’ difficulties in physics problems solving are the lack of information in general physics and basic terms of operational processes. The aim of this study is to determine mathematics self-efficacy beliefs of pre-service science teachers and to take their views on ability of physics problem solving by using math knowledge. This study was conducted with 174 pre-service science teachers at education faculty, department of primary science education . To determine self-efficacy beliefs of the pre-services, Mathematics Self Efficacy Against Perception Scale (MSAPS) which was developed by Umay (2000) were used. To take their views on ability of physics problem solving by using math knowledge, a questionnare was developed by experts and applied. In data analysis, SPSS 13.0 was used. The results were commented obtained from scale, frequency and percentage tables of the questionnaire. According to the data analysis, it was found that Science Education Pre-services have high mathematics self-efficacy beliefs and the result were discussed.
Abstract (Original Language): 
Matematiğin en önemli uygulama alanlarından birinin fizik olduğu ve öğrencilerin bu alanda zorluklar yaşadıkları bilinen bir gerçektir. Öğrencilerin fizik problemlerinin çözümünde yaşadıkları zorlukların en önemli sebepleri fizik bilgilerinin yanında temel işlemsel süreçler bakımından da eksikliklerinin bulunmasıdır. Bu çalışmanın amacı İlköğretim Fen Bilgisi öğretmen adaylarının; matematik öz-yeterlik inanç düzeylerinin belirlenmesi ve fizik problemlerini çözmede matematik bilgisinin gerekliliği yönündeki görüşlerini almaya yöneliktir. Bu araştırma, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi programında öğrenim gören 174 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının öz-yeterlilik inançlarının belirlenmesi için Umay (2000) tarafından geliştirilmiş Matematiğe Karşı Öz-yeterlik Algısı Ölçeği (MKÖAÖ) kullanılmıştır. Fizik problemlerinin çözümünde matematik bilgisinin gerekliliği yönündeki görüşler için hazırlanan anket uzman görüşleri alınarak araştırıclar tarafından oluşturulmuştur. Verilerin analizinde SPSS 13.0 kullanılmıştır. Ölçekten alınan puanlar ile anketten elde edilen frekans ve yüzde değerlerine ilişkin tablolar oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. Veri analizi sonuçlarına göre Fen Bilgisi öğretmen adaylarının matematiğe karşı öz-yeterlik algılarının oldukça yüksek olduğu görülmüş, bu durumun sebepleri tartışılmıştır.
58-71

REFERENCES

References: 

Aksu, H. H. (2008). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları, Abant Izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8(2), 161-170.
Akbaş, A. ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi.Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
Alcı, B., Erden, M. ve Baykal, A. (2001 ). Üniversite öğrencilerinin matematik başarıları ile algıladıkları problem çözme becerileri, özyeterlik algıları, bilişüstü özdüzenleme stratejileri ve öss sayısal puanları arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 25(2).
Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. Freeman, New York, 1997.
Bandura, A. (1997a) Current directions in self-efficacy research. Advance in Motivation and Achievement, 10, 1-49.
Bandura, A. (1997b). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.
Bouffard-Bouchard, T., Parent, S. & Larivee, S. (1991). Influence of self-efficacy on self-regulation and performance among junior and senior high-school students. International Journal of Behavioral Development,14, 153–164.
Cooper, S. E. & Robinson, D. A. G. (1991). The relationship of mathematics self-efficacy beliefs, mathematics anxiety and performances. Measurement & Evaluation in Counseling & Development, 24(1), 4-11.
Çöğmen, S., Kurşunoğlu, A. ve Ermeç, E. G. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin özyeterlik inançları, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat.
Günhan-Cantürk, B. ve Başer, N. (2007). Geometriye yönelik öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 68-76.
Hackett, G. & Betz, N. E. (1989). An exploration of the mathematics self-efficacy/mathematics performance correspondence. Journal for Research in Mathematics Education, 20, 261-273.
Junge ME, Beverly JD.(1995). Mathematical self-efficacy gender differences in gifted/talented adolescents. Gifted Child Quart,39:22−26.
Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel yayın dağıtım Tic. Ltd. Şti., Ankara.
Korkmaz, H. (2004).Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları, Ankara:Yeryüzü Yayınevi.
Kotaman, H. (2008). Özyeterlik inancı ve öğrenme performansının geliştirilmesine ilişkin yazın taraması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 111-133.Mayer, R. E. (1998). Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving. Instructional Science. 26, 49-63.
Pajares, F. & Kranzler, J., (1995). Self-efficacy beliefs and general mental ability in mathematical problem-solving. Contemporary Educational Psychology, 20, 426-443.
Pajares, F., & Miller, D. M. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86, 193-203.
Randhawa, B., Beamer, J., & Lundberg, I. (1993). Role of mathematics self-efficacy in the structural model of mathematics achievement. Journal of educational psychology, 85(1), 41.
Schunk, D. H., Zimmerman & Barry J.,(1998). Self- Regulated Learning From Teaching to Self Reflective Practice. New York: Guilford Press.
Siegle D. (2003). Influencing student mathematics self-efficacy through teacher training. Paper Presented At The Annual Meeting Of The American Research Association, Chicago, IL.
Teti, M. D., & Gelfand, M. D. (1991). Behavioral competence among mothers of infants in the first year: The mediational role of maternal self-efficacy. Child Development, 62, 918-929.
Terzi, M. ve Mirasyedioğlu, Ş. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik özyeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, TÜBAV Bilim Dergisi, 2(2), 257-265.
Umay, A. (2000), İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı öz yeterlilik algısına etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
Woolfolk, A. E., Rosoff, B., & Hoy, W. K. (1990). Teachers’ sense of efficacy and their beliefs about managing students. Teaching and Teacher Education. 6, 137– 148.
Zengin, U. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin özyeterlik algıları ve sınıf içi iletişim örüntüleri. D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com