You are here

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İKLİMİNE İLİŞKİN ALGILARINI YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE VARIABLES PREDICTING PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF SCHOOL CLIMATE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study examined the variables predicting the primary school students’ perceptions of school climate. A total of 683 students from Afyon, Gümüşhane, Kocaeli, Konya, Mersin, Van, and Yozgat were participated in the study. “School Climate Student Scale” and “School Atmosphere Scale” were used to gather data. Multiple hierarchical regression analysis indicated that girls were more likely to experience a positive school climate than boys. Supportive behaviors of teachers and school administrators, perceived quality of academic programs, and a strong sense of school belonging were positively associated with the perceptions of school climate. However, perceived school violence was negatively related to school climate. Suggestions for creating a positive school climate and learning environment were presented at the end of the study.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, ilköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenler incelenmiştir. Araştırmada; Afyon, Gümüşhane, Kocaeli, Konya, Mersin, Van ve Yozgat illerinden toplam 683 ilköğretim okulu öğrencisine “Okul İklimi Öğrenci Ölçeği” ve “Okul Atmosferi Ölçeği” uygulanarak elde edilen veriler kullanılmıştır. Çoklu hiyerarşik regresyon analizi sonuçları, kız öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların iklimini erkek öğrencilere göre daha olumlu algıladıklarını göstermiştir. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin destekleyici olarak algılanması, akademik programlardan memnuniyet ve okula aidiyet duygusu değişkenleri, öğrencilerin okul iklimi algıları ile pozitif yönde ve anlamlı düzeyde ilişkili bulunmuştur. Bununla birlikte, okuldaki şiddet algısı ile okul iklimi arasında negatif bir ilişki vardır. Araştırmanın sonunda, olumlu bir okul iklimi ve öğrenme ortamının oluşturulmasına yönelik öneriler sunulmuştur.
213-224

REFERENCES

References: 

Ahghar, G. (2008). The role of school organizational climate in occupational stress among secondary school teachers in
Tehran. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 21(4), 319-329.
Balcı, A. (2008). Etkili okul ve okul geliştirme: Kuram, uygulama ve araştırma (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
Yayıncılık.
Blum, R. (2005). School connectedness: Improving the lives of students. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health.
Cemalcılar, Z. (2009). Schools as socialisation contexts: Understanding the impact of school climate factors on students’
sense of school belonging. Applied Psychology: An International Review. doi: 10.1111/j.1464-0597.2009.00389.x
Çalık, T. (2008). Seçim teorisi temelli güvenli okul ikliminin oluşturulması. TÜBİTAK tarafından desteklenen 106K016 nolu
araştırma projesi.
Çalık, T. ve Kurt, T. (baskıda). Okul iklimi ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. TED Eğitim ve Bilim
Dergisi.S. ÖZDEMİR- et. al. / H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 38 (2010), 213-224
222
Demirel, Ö. (2003). Eğitim sözlüğü (İkinci baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Dunn, R. J., & Harris, L. G. (1998). Organizational dimensions of climate and the impact on school achievement. Journal of
Instructional Psychology, 25(2), 100-114.
Erdem, F. (1996). İşletme kültürü. Ankara: Friedrich-Naumann Vakfı ve Akdeniz Üniversitesi Yayınları.
Halpin, A. W., & Croft, D. B. (1963). The organizational climate of schools. Chicago: Midwest Administration Center of the
University of Chicago.
Heck, R. H. (2009). Teacher effectiveness and student achievement: Investigating a multilevel cross-classified model.
Journal of Educational Administration, 47(2), 227-249.
Hoy, W. K. (1990). Organizational climate and culture: A conceptual analysis of the school workplace. Journal of
Educational and Psychological Consultation, 1(2), 149-168.
Hoy, W. K., & Feldman, J. A. (1987). Organizational health: The concept and its measure. Journal of Research and
Development in Education, 20(4), 30-37.
Hoy, W. K., & Hannum, J. W. (1997). Middle school climate: An empirical assessment of organizational health and student
achievement. Educational Administration Quarterly, 33(3), 290-311.
H o y , W . K . , & M i s k e l , C . G . ( 1 9 8 7 ) . Educational administration: Theory, research, and practice (4th ed.). New York:
McGraw-Hill.
Hoy, W. K., Smith, P. A., & Sweetland, S. R. (2002). The development of the organizaitonal climate index for high schools:
Its measure and relationship to faculty trust. High School Journal, 86(2), 38-49.
H o y , W . K . , T a r t e r , C . J . , & B l i s s , J . R . ( 1 9 9 0 ) . O r g a n i z a t i o n a l c l i m a t e , s c h o o l h e a l t h , a n d e f f e c t i v e n e s s : A c o m p a r a t i v e
analysis. Educational Administration Quarterly, 26(3), 260-279.
Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools / healthy schools: Measuring organizational climate.
Newbury Park: SAGE Publications.
Karagülmez, Ç., Dinçyürek, S., Kıralp, Y. ve Şahin, S. (2006). İlkokul 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin çeşitli
değişkenler açısından incelenmesi. 1. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek
Tedbirler Uluslararası Katılımlı Sempozyum Bildiri Kitabı (ss. 119-130). İstanbul, 28-31 Mart 2006.
Karslı, M. D. (1998). Yönetsel etkililik. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 6.
Kepenekçi, Y. K. ve Çınkır, Ş. (2003). Öğrenciler arası zorbalık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 9(34), 236-253.
K e s s l e r , S . R . , S p e c t o r , P . E . , C h a n g , C . H . , & P a r r , A . D . ( 2 0 0 8 ) . O r g a n i z a t i o n a l v i o l e n c e a n d a g g r e s s i o n : D e v e l o pm e n t o f
the three-factor Violence Climate Survey. Work & Stress, 22(2), 108-124.
Kline, T. J. B., & Boyd, J. E. (1991). Organizational structure, context, and climate: Their relationships to job satisfaction at
three managerial levels. The Journal of General Psychology, 118(4), 305-316.
L i c a t a , J . W . , & H a r p e r , G . W . ( 2 0 0 1 ) . O r g a n i z a t i o n a l h e a l t h a n d r o b u s t s c h o o l v i s i o n . Educational Administration
Quarterly, 37(1), 5-26.
Mearns, K. J., & Flin, R. (1999). Assessing the state of organizational safety-culture or climate? Current Psychology, 18(1),
5-17.
Ornstein, A. C. (1990). Foundations of education. New Jersey: Houghton Mifflin Company.
Ö z d e m i r , S . , Y a lın , H . İ. v e S e z g i n , F . ( 2 0 0 8 ) . Eğitim bilimine giriş (Geliştirilmiş Altıncı Baskı). Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Patterson, M., Warr, P., & West, M. (2004). Organizational climate and company productivity: The role of employee affect
and employee level. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(2), 193-216.
Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Bilimleri, 2, 531-562.
Schulte, M., Ostroff, C., & Kinicki, A.J. (2006). Organizational climate systems and psychological climate perceptions: A
cross-level study of climate-satisfaction relationships. Journal of Occupational and Organizational Psychology,
79(4), 645-671.
Şişman, M. (2002). Örgütler ve kültürler (1. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Turan, S. (1998). Measuring organizational climate and organizational commitment in the Turkish educational context. Paper
Presented at the Annual Meeting of the University Council for Educational Administration ( S t . L o u i s , MO , O c t o b e r
30 – November 1, 1998). ED 429359.
Türnüklü, A., Zoraloğlu, Y. ve Gemici, Y. (2001). İlköğretim okullarında okul yönetimine yansıyan disiplin sorunları. Kuram
ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7(27), 417-441.
Xiaofu, P., & Qiwen, Q. (2007). An analysis of the relation between secondary school organizational climate and teacher job
satisfaction. Chinese Education and Society, 40(5), 65-77.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com