You are here

Diş Hekimliği Dünyası: Mersin’de Bir Hastane Etnografisi

The World of Dentistry: A Hospital Ethnography in Mersin

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is to reveal the social and patriarchal patterns embedded in the world of dentistry. This ethnographic study is based on data collected through interviews with both female and male dentists working for a state hospital or an Oral and Dental Health Center (ODHC) in Mersin. This study includes these dentists’ narratives on the social character of dentistry, spatial organizations, and working conditions. The research findings, namely narratives of the dentists, indicate that dentistry as a profession does not only consist of treatments such as tooth extraction, filling, or root canal therapy. On the contrary, dentistry is a profession shaped by social relations or patriarchal patterns and hence a profession performed accordingly. These patterns are reproduced and maintained strongly in gender relations, labour forms, spatial divisions of labour, and specialization areas in dentistry. In other words, it is possible to see the roots of patriarchal patterns in many factors that lead to the view of dentistry as a male-dominated profession and to the labour division among dentists, dental assistants, and dental mechanics. These patterns also construct spatial divisions of labour such as state hospital settings, private dental clinics and specialization areas such as oral and maxillofacial surgery, and pedodontics in dentistry.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı diş hekimliği dünyasında gömülü bulunan toplumsal ve ataerkil örüntüleri açığa çıkarmaktır. Bu etnografik çalışmanın verileri, Mersin’de devlete bağlı bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde (ADSM) çalışan kadın ve erkek diş hekimleri ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelere dayanmaktadır. Bu çalışma, onların diş hekimliğinin toplumsal karakteri, mekânsal örgütlenişi ve çalışma koşulları ile ilgili anlatılarını ihtiva etmektedir. Alandan elde ettiğimiz verilere-diş hekimlerinin anlatılarına göre, diş hekimliği mesleği sadece diş çekmek, dolgu ve kanal tedavisinden vb. ibaret değildir. Aksine, diş hekimliği toplumsal ilişkilere yahut ataerkil örüntülere göre biçimlenen ve icra edilen bir meslektir. Bu örüntüler, diş hekimliğindeki cinsiyet ilişkileri, emek biçimleri, mekânsal işbölümleri ve uzmanlık alanlarında güçlü bir biçimde üretilir ve sürdürülür. Bir başka deyişle, diş hekimliğinin erkek egemen bir meslek olarak algılanmasına, diş hekimleri, yardımcılar, diş teknisyenleri arasındaki işbölümüne yol açan birçok etmende ataerkil örüntülerin köklerini görmek mümkündür. Bu örüntüler, diş hekimliğindeki kamu hastaneleri, muayenehaneler gibi mekânsal işbölümlerini, ağız ve çene cerrahisi, çocuk diş hekimliği gibi uzmanlık alanlarını da yapılandırır.
183-198

REFERENCES

References: 

Acker, J. (1990). Hierarchies, jobs, bodies: a theory of gendered organizations. Gender
& Society, 4 (2), 139–58.
Adams, T. L. (2000). A dentist and a gentleman: gender and the rise of dentistry in
Ontario. Toronto: University of Toronto Press.
Atkinson, P. (1995). Medical talk and medical work: the liturgy of the clinic. London:
Sage Publications.
Cindoğlu, D. (2003). Modern Türk tıbbında bekâret testleri ve sunî bekâret. P. İlkkaracan
(Der.) Müslüman Toplumlarda kadın ve cinsellik içinde, (ss. 115–132). İstanbul:
İletişim Yayınları.
Goffman, E. (1961). Asylums: essays on the social situation of mental patients and other
intimates. New York: Anchor Boks.
Freud, S. (1999). Uygarlığın huzursuzluğu. Çev. H. Barışçan, İstanbul: Metis Yayınları.
Inborn, M. C. (2003). Local babies, global science: gender,religon and in vitro fertilization
in Egypt. New York: Routledge.
Inborn, M.C. (2004). Privacy, privatization, and the politics of patronage: etnographic
challenges to penetrating the secret world of Middle Eastern, hospital-based in
vitro fertilization. Social Science & Medicine, 59, 2095–2108.
Kandiyoti, D. (1995). Ataerkil örüntüler: Türk toplumunda erkek egemenliğinin
çözümlenmesine yönelik notlar. Ş. Tekeli (Der.), 1980’ler Türkiye’sinde kadın
bakış açısından kadınlar içinde, (ss.367–82). İstanbul: İletişim Yayınları.
Nettleton, S.(1994). Inventing mouths: disiplinary power and dentistry. C. Jones-R.Porter
(Ed.), Reassessing Foucault: power, medicine, body içinde, (ss.73–89). London:
Routledge.
Twigg, J. (2006). The body in health and social care. Newyork: Palgrave Macmillan.
Van der Geest, S. ve Finkler, K. (2004). Hospital ethography: introduction. Social Science
& Medicine, 59, 1995–2001.
Witz, A.(1992). Professions and patriarchy. London: Routledge.
Wolkowitz, C. (2006). Bodies at work. London: Sage Publications.
Zaman, S. (2005). Broken limbs, broken lives: ethnography of a hospital ward in
Banglades. Amsterdam: Het Spinhus.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com