You are here

Dozimetre Taşıyan Sağlık Çalışanlarında İş Yükünün İyonlaştırıcı Radyasyon Risk Algısına Etkisi

The Effect of Workload on Risk Perception of Ionizing Radiation in Healthcare Workers Who Carry the Dosimeter

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The study aims to detect the effect of workload on risk perception of ionizing radiation in healthcare workers who carry the dosimeter in university hospitals in Konya. Excessive work load experienced by health workers in hospital settings including ionizing radiation leads the workers exposed to more radiation. Our study is significant in order to indicate how the increase experienced by health workers affects the risk perception of ionizing radiation. To measure their dosimeter, the study was performed with health workers who working in two university hospitals in Selcuk Medical School of Selcuk University and Meram Medical School of Necmettin Erbakan University. No specific sampling was formed for the study, but 90.95% of all professionals were reached as samples. Data were obtained via “The Questionnaire for Occupational Ionizing Radiation Risk Perception” prepared by Sakaoglu, Manavgat (2011) and an 11-item work load scale developed by Caplan et al. (1980). Data were analyzed with SPSS 20.0 software package. In the study, correlation analysis, independent sampling t test, one-way variance analysis were used. Mean risk perception of participants regarding ionizing radiation was found as 7.51±2.09. Mean anxiety levels about life events were found as 5.59±2.34. However, participants’ mean anxiety levels for experiencing a future health challenge were found as 6.98±2.19. Mean work load of participants was also found as 3.54±0.59. Participants were detected to have high risk perception and excessive work load. The increase seen in work load was found to affect participants’ ionizing radiation risk perception positively and significantly. However, while mean work load of physicians was significantly higher than that of other professions, the fact that ionizing radiation risk perception of physicians was found lower draws attention.
Abstract (Original Language): 
Çalışma; Konya'daki Üniversite Hastaneleri’nde dozimetre taşıyan sağlık çalışanlarının iş yükünün iyonize radyasyon risk algılarına etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. İyonlaştırıcı radyasyon alanında görev yapan sağlık çalışanları iş yükünün fazla olması nedeniyle daha fazla radyasyona maruz kalmaktadırlar. Araştırma sağlık çalışanlarının iş yüklerindeki artışın, iyonlaştırıcı radyasyon risk algılarını nasıl etkilediğini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Araştırma, Konya ilinde hizmet veren Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dozimetre taşıyan sağlık çalışanları üzerinde yapılmıştır. Araştırma evreninden bir örneklem seçilmemiş ancak evrenin %90,95'ine ulaşılmıştır. Veriler, Sakaoğlu Manavgat (2011) tarafından hazırlanmış olan "Mesleksel İyonlaştırıcı Radyasyon Risk Algısı Anketi" ve Caplan ve arkadaşları (1980) tarafından geliştirilmiş 11 maddelik iş yükü ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS 20.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada, korelasyon analizi, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Katılımcıların iyonlaştırıcı radyasyon risk algısı ortalaması 7,51 ± 2,09 olarak bulunmuştur. Katılımcıların genel olarak yaşam olayları ile ilgili kaygı düzeyleri ortalaması 5,59 ± 2,34 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların iyonlaştırıcı radyasyon alanlarında görev yapmalarından dolayı ilerleyen dönemlerde olası bir sağlık sorunu geçirmeleriyle ilgili kaygı düzeyi ortalaması ise 6,98 ± 2,19 olarak bulunmuştur. Katılımcıların iş yükü ortalaması da 3,54 ± 0,59 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların yüksek risk algısına ve fazla iş yüküne sahip oldukları tespit edilmiştir. İş yükündeki artışın pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde iyonlaştırıcı radyasyon risk algısını etkilediği saptanmıştır. Çalışma sonucunda; hekimlerin iş yükü ortalaması diğer meslek gruplarına göre anlamlı derecede yüksek bulunurken, iyonlaştırıcı radyasyon risk algısı diğer meslek gruplarından düşük çıkması dikkat çekmektedir.
143
155

REFERENCES

References: 

1. Akdağ T. ve Sarıyıldız L. (2012) Elektromanyetik Alanlara Maruziyet Sonrası
Gözlenen Bazı Biyokimyasal Değişiklikler. Cumhuriyet Medical Journal 34(4): 534-
539.
2. Aksoy M. (2014) Sağlık Çalışanlarında İş Yükünün Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini
Üzerindeki Etkisi Diyarbakır Hastanelerinde Bir Uygulama. Çağ Üniversitesi Sosyal
Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
3. Balsak H. (2014) Radyoloji Çalışanlarının Tanı Amaçlı Kullanılan Radyasyonun,
Zararlı Etkileri Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları. İnönü Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
4. Coşkun Ö. (2011) İyonize Radyasyonun Biyolojik Etkileri. Süleyman Demirel
Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi 1(2): 13-17.
5. Caplan R. D., Cobb S., French J. R. P., Van Harrison R. and Pinneau S. R. (1980) Job
Demands and Worker Health. University of Michigan, Institute for Social Research.
Ann Arbor, Michigan.
6. Demirkaya S. (2014) Hastane Acil Servislerinde Çalışan Sağlık Personellerinin İş Yükü
ve Tükenmişlik Sendromu İlişkisi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
7. Kalkan M. E. ve Deniz V. (2013) Risk Kavramı Üzerine. Türk Tabipler Birliği
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 48(41): 43-48.
8. Erdem E. (2014) Kurumsal Risk Yönetiminde Çalışanların Risk Algısı: Bir Kalkınma
Ajansı Örneğinde. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,
Ankara.
9. Işık Z., Selçuk H. ve Albayram S. (2010) Bilgisayarlı Tomografi ve Radyasyon. Klinik
Gelişim Dergisi 23(2): 16-18.
Dozimetre Taşıyan Sağlık Çalışanlarında İş Yükünün İyonlaştırıcı Radyasyon Risk Algısına Etkisi 155
10. Koçyiğit A., Kaya F., Çetin T., Kuban I., Erbaş T., Ergin A., Ağladıoğlu K., Herek D.
ve Karabulut N. (2014) Radyolojik Tetkikler Sırasında Maruz Kalınan Radyasyon
Hakkında Sağlık Personelinin Bilgi Düzeyleri. Pamukkale Tıp Dergisi 7(2): 137-142.
11. Korkmaz Z. (2012) Yenidoğan Hemşirelerinde İş Analizi ve İş Yükü. Erciyes
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Kayseri.
12. Mavi M. (2008) Lise Öğrencilerinin Radyasyon Konusundaki Kavram Yanılgılarının
Tespiti. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Tezi, Isparta.
13. Michelle L. R., Mark O. B., Murray R. A. and Andy M. (2013) Perception of Radiation
Exposure and Risk Among Patients, Medical Students, and Referring Physicians at a
Tertiary Care Community Hospital. Canadian Association of Radiologists Journal
64(3): 208-212.
14. Prodromou T. (2015) Adults' Perceptions of Risk in The Big Data Era. The
Mathematics Enthusiast 12(1,2,3): 364-377.
15. Sakaoğlu Manavgat S. (2011) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kişisel
Dozimetre Taşıyan Çalışanların Mesleksel İyonlaştırıcı Radyasyon Risk Algısı ve
İlişkili Etmenler. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi, İzmir.
16. Traczyk J., Sobkow A. and Zaleskiewicz T. (2015) Affect-Laden Imagery and Risk
Taking: The Mediating Role of Stressand Risk Perception. Plos One 10(3): 1-22.
17. Tüzüner V. L. ve Özaslan B. Ö. (2011) Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Dergisi 40(2): 138-154.
18. Uçar M. (1996) Gata Hastanesinde İyonizan Radyasyon Riski Altında Çalışan
Doktorlarda Risk Algılamalarının Belirlenmesi. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Uzmanlık Tezi, Ankara.
19. Vural F., Fil Ş., Çiftçi S., Dura A. A., Yıldırım F. ve Patan R. (2012) Ameliyathanelerde
Radyasyon Güvenliği; Çalışan Personelin Bilgi, Tutum ve Davranışları. Balıkesir
Sağlık Bilimleri Dergisi 1(3): 131-136.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com