You are here

Hastanelerin Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Biriminde Çalışan Sağlık Personelinin Çalışan Güvenliği Konusundaki Farkındalığı

The Awareness of Health Employees Working in Units of Radiology, Radiotherapy and Nuclear Medicine in Hospitals

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to determine the knowledge level of health employees for employee safety in units of radiology, radiotherapy and nuclear medicine. Also, the study purposes to reveal whether knowledge level differs in terms of a variety of individual and demographic characteristics. Accordingly, the population of research consists of health employees working in units of radiology, radiotherapy and nuclear medicine in a public hospital (N=192) and a university hospital (N=193) in Ankara. Data collection tool of research was distributed to all population and 180 were returned for a response rate of 47%. The data was analyzed using descriptive statistical methods, significance test, one-way analysis of variance, Tukey's test and Kruskal-Wallis test. The analyzes were performed based on items because of measuring different aspects of knowledge level of employee safety and not factoring in questionnaire. The study showed that the item with highest participation was “occupational diseases are seen in employees” (3.64±1.276) and the item with lowest participation was ”social and cultural events are organized for reducing the psychological pressure on employees” (2.15±1.160). It was found some statistically significant differences in socio-demographic characteristics of participants in terms of age, type of hospital, profession and total working years. More than half of respondents (62.8%) have not read the ''Employee Safety Circular”, are not aware of existence of arrangements, written regulations for employee safety and hospital disaster plan in their organization. As a result, knowledge and awareness of health employees working in units of radiology, radiotherapy, and nuclear medicine were found at low levels in terms of impications of organizations about employee safety. Despite the precautions taken by the hospital management on employee safety, precautions may not meet the purposes unless employees know them. Therefore, studies should be done in order to increase the awareness of employees about employee safety.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp birimlerinde çalışan sağlık personelinin çalışan güvenliğine yönelik bilgi düzeylerini belirlemektir. Ayrıca, çalışmada çalışan güvenliği bilgi düzeylerinin çeşitli bireysel ve demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, araştırmanın evrenini Ankara ilinde bir devlet hastanesi (N=192) ve bir üniversite hastanesinin (N=193) radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp birimlerinde çalışan sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı tüm evrene dağıtılmış ve 180 kullanılabilir anket (%47) elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey testi ve Kruskal Wallis yöntemi kullanılmıştır. Ölçekteki sorular, çalışan güvenliği bilgi düzeyinin farklı yönlerini ölçtüğünden ve faktörleşme olmadığından analizler soru bazında gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların en yüksek katılım gösterdiği ifadenin “çalışanlarda meslek hastalıkları görülür” (3,64±1,276) ifadesi ve en düşük katılım gösterdiği ifadenin “çalışanlardaki psikolojik baskıyı azaltmak için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir” (2,15±1,160) ifadesi olduğu belirlenmiştir. Katılımcılarda sosyo-demografik özellikler içinde yaş, hastane türü, meslek ve toplam çalışma yılı değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bazı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların yarısından fazlası (%62,8) Çalışan Güvenliği Genelgesini okumamıştır, kurumlarında bir Çalışan Güvenliği Komitesi bulunduğundan, çalışan güvenliğine yönelik yazılı düzenleme olduğundan ve hastane afet planından haberdar değildir. Sonuç olarak, radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp birimlerinde çalışan sağlık personelinin çalışan güvenliği bakımından kurumda olup bitenlere yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Hastane yönetimleri çalışan güvenliği konusunda gerekli önlemleri alsa da, çalışanlar bunları bilmedikçe önlemler amacına ulaşamayacaktır. Bu nedenle, personelin çalışan güvenliği konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
FULL TEXT (PDF): 
305
324

REFERENCES

References: 

1. Aldem M., Arslan F. T. ve Kurt A. S. (2013) Sağlık Profesyonellerinde Çalışan
Güvenliği. Tıp Araştırmaları Dergisi 11(2): 60-67.
2. Alotaibi M. and Saeed R. (2006) Radiology Nurses’ Awareness of Radiation. Journal
of Radiology Nursing 25(1): 7-12.
3. Altınel L., Köse K. Ç. ve Cihan Altınel E. (2007) Profesyonel Hastane Çalışanlarında
Bel Ağrısı Prevalansı ve Bel Ağrısını Etkileyen Faktörler. Tıp Araştırmaları Dergisi
5(3): 115-120.
4. Aravacık E. D. (2014) Sağlık Hizmetleri Bakımından İş Sağlığı ve Güvenliği, Adli
Bilimciler Derneği. 1. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, 1-4 Mayıs, Marmaris.
5. Aslan F. E. ve Öntürk Z. K. (2011) Güvenli Ameliyathane Ortamı; Biyolojik, Kimyasal,
Fiziksel ve Psikososyal Riskler, Etkileri ve Önlemler. Maltepe Üniversitesi
Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 4(1): 133-140.
6. Ayranci U., Yenilmez C., Balci Y. and Kaptanoglu C. (2006) Identification of Violence
in Turkish Health Care Settings. Journal of Interpersonal Violence 21(2): 276-296.
7. Azap A., Ergonul O., Memikoglu K. O., Yesilkaya A., Altunsoy A., Bozkurt G. Y. and
Tekeli E. (2005) Occupational Exposure to Blood and Body Fluids among Health Care
Workers in Ankara, Turkey. American Journal of Infection Control 33(1): 48-52.
8. Balsak H. (2014) Radyoloji Çalışanlarının Tanı Amaçlı Kullanılan Radyasyonun,
Zararlı Etkileri Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları. İnönü Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
9. Beck-Krala E. and Klimkiewicz K. (2016) Occupational Safety and Health as an
Element of a Complex Compensation System Evaluation within an Organization.
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics DOI:
10.1080/10803548.2016.1183338.
10. Bilir N. ve Yıldız A. N. (2004) İş Sağlığı ve Güvenliği. Hacettepe Üniversitesi
Yayınları, Ankara.
11. Blakely E. A., Kleiman N. J., Neriishi K., Chodick G., Chylack L. T., Cucinotta F. A.
and Kanamoto T. (2010) Radiation Cataractogenesis: Epidemiology and Biology.
Radiation Research 173(5): 709-717.
12. Camkurt M. Z. (2013) Çalışanların Kişisel Özelliklerinin İş Kazalarının Meydana
Gelmesi Üzerindeki Etkisi. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi 24(6): 70-101.
13. Campbell J. C., Messing J. T., Kub J., Agnew J., Fitzgerald S., Fowler B., Sheridan D.,
Lindauer C., Deaton J. and Bolyard R. (2011) Workplace Violence: Prevalence and
Risk Factors in the Safe at Work Study. Journal of Occupational and Environmental
Medicine 53(1): 82–89.
14. Caruso C. C. (2014) Negative Impacts of Shiftwork and Long Work Hours.
Rehabilitation Nursing 39(1): 16-25.
Sağlık Personelinin Çalışan Güvenliği Konusundaki Farkındalığı 321
15. Devebakan N. ve Paşalı N. (2015) Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının
Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir
Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 18(2): 123-142.
16. Dokuzoğuz B. (2008) Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri ve Kontrolü. 10. Ulusal İç
Hastalıkları Kongre Kitabı, 15-19 Ekim Antalya.
17. Emiroğlu C. (2012) Sağlık Sektöründe Mesleki Riskler ve Hukuksal Düzenlemeler.
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 12(43): 16-25.
18. Estryn-Behar M., Van Der Heijden B., Camerino D., Fry C., Le Nezet O., Conway P.
M. and Hasselhorn H. M. (2008) Violence Risks in Nursing-Results From the European
‘NEXT’ Study. Occupational Medicine 58(2): 107-114.
19. Gower-Thomas K., Lewis M. H., Shiralkar S., Snow M., Galland R. B. and Rennie A.
(2002) Doctors’ Knowledge of Radiation Exposures is Deficient. British Medical
Journal 324 (7342): 912-919.
20. Güden E., Öksüzkaya A., Balcı E., Tuna R., Borlu A. ve Çetinkara K. (2012) Radyoloji
Çalışanlarının Radyasyon Güvenliğine İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışı. Performans
ve Kalite Dergisi 3: 29-45.
21. Hammer G. P., Scheidemann-Wesp U., Samkange-Zeeb F., Wicke H., Neriishi K. and
Blettner M. (2013) Occupational Exposure to Low Doses of Ionizing Radiation and
Cataract Development: A Systematic Literature Review and Perspectives on Future
Studies. Radiation and Environmental Biophysics 3: 303-319.
22. Hisar A. (2013) Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetiminin Çalışan Güvenliğine Etkisi ve
Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
Tezi, İzmir.
23. İncesesli A. (2005) Çalışma Ortamında Hemşirelerin Sağlığını ve Güvenliğini Tehdit
Eden Risk Faktörlerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
24. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 30.06.2012 Tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete.
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf Erişim Tarihi: 26.05.2016.
25. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130329-
4.htm Erişim Tarihi: 26.05.2016.
26. Janowitz I. L., Gillen M., Ryan G., Rempel D., Trupin L., Swig L. and Blanc P. D.
(2006) Measuring the Physical Demands of Work in Hospital Settings: Design and
Implementation of an Ergonomics Assessment. Applied Ergonomics 37(5): 641-658.
27. Kaya S., Demir I. B., Karsavuran S., Urek D. and Ilgun G. (2016) Violence Against
Doctors and Nurses in Hospitals in Turkey. Journal of Forensic Nursing 12(1): 26-34.
28. Koçyiğit A., Kaya F., Çetin T., Kurban I., Erbaş T., Ergin A. ve Karabulut N. (2014)
Radyolojik Tetkikler Sırasında Maruz Kalınan Radyasyon Hakkında Sağlık
Personelinin Bilgi Düzeyleri. Pamukkale Tıp Dergisi 7(2): 137-42.
322 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2016; 19(3): 305-324
29. McCormick R. D. and Maki D. G. (1981) Epidemiology of Needle Stick Injuries in
Hospital Personnel. American Journal of Medicine 70(4): 928-932.
30. McDiarmid M. A. (2006) Chemical Hazards in Health Care. Annals of the New York
Academy of Sciences 1076(1): 601-606.
31. Meydanlıoğlu A. (2013) Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği, Balıkesir Sağlık
Bilimleri Dergisi 2(3): 192-199.
32. Mihai L. T., Milu C., Voicu B. and Enachescu D. (2005) Ionizing Radiation-
Understanding and Acceptance. Health Physics Society 89(4): 375-382.
33. Niu S. (2010) Ergonomics and Occupational Safety and Health: An ILO Perspective.
Applied Ergonomics 41(6): 744-753.
34. Nouetchognou J.S., Ateudjieu J., Jemea B. and Mbanya D. (2016) Accidental
Exposures to Blood and Body Fluids Among Health Care Workers in a Referral
Hospital of Cameroon. BMC Research Notes 9(1): 1-6.
35. Omaç M., Eğri M. ve Karaoğlu L. (2010) Malatya Merkez Hastanelerinde Çalışmakta
Olan Hemşirelerde Mesleki Kesici Delici Yaralanma ve Hepatit B Bağışıklanma
Durumları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17(1): 19-25.
36. Ortabag T., Gülesen A., Yava A. and Bakir B. (2009) Exploring the Frequency of
Sharps Injuries and Affecting Factors Among Health Care Workers in a University
Hospital. Anatolian Journal of Clinical Investigation 3(4): 208-212.
37. Ocek Z., Turk Soyer M., Davas Aksan A., Hassoy H. and Sakaoğlu Manavgat S. (2008)
Risk Perception of Occupational Hazards Among Dental Health Care Workers in a
Dental Hospital in Turkey. International Dental Journal 58(4): 199-207.
38. Özkan Ö. ve Emiroğlu N. (2006) Hastane Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Hizmetleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
10(3): 43-51.
39. Öztürk H., Babacan E. ve Anahar E. Ö. (2012) Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İş
Güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1(4): 252-268.
40. Parlar S. (2008) Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma
Ortamı. TAF Preventive Medicine Bulletin 7(6): 547-554.
41. Ramazzini B. (2001) De Morbis Artificum Diatriba [Diseases of Workers]. American
Journal of Public Health 91(9): 1380-1382.
42. Reddy S., Manuel R., Sheridan E., Sadler G., Patel S. and Riley P. (2010) Brucellosis in
the UK: A Risk to Laboratory Workers? Recommendations for Prevention and
Management of Laboratory Exposure. Journal of Clinical Pathology 63(1): 90-92.
43. Resmi Gazete (2012) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm Erişim Tarihi:
26.05.2016.
Sağlık Personelinin Çalışan Güvenliği Konusundaki Farkındalığı 323
44. Resmi Gazete (2012) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090429-12.htm Erişim Tarihi:
26.05.2016.
45. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Daire Başkanlığı (2016) Sağlıkta Kalite Standartları: Hastane. 1. Revizyon - 2.
Baskı, Ankara.
46. Sakaoğlu Manavgat S. ve Mandıracıoğlu A. (2015) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde Kişisel Dozimetre Taşıyan Çalışanların Mesleksel İyonlaştırıcı
Radyasyon Risk Algısı. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 12(43): 34-43.
47. Samur M. and Intepeler S. S. (2016) Factors Influencing Nurses’ Perceptions of
Occupational Safety. Archives of Environmental & Occupational Health
DOI:10.1080/19338244.2016.1156045.
48. Saygın M., Yaşar S., Çetinkaya G., Kayan M., Özgüner M. F. ve Korucu C. Ç. (2011)
Radyoloji Çalışanlarında Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri. Süleyman Demirel
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2(3): 139-144.
49. Saygun M. (2012) Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları. TAF
Preventive Medicine Bulletin 11(4): 373-382.
50. Shiralkar S., Rennie A., Snow M., Galland R. B., Lewis M. H. and Gower-Thomas K.
(2003) Doctors’ Knowledge of Radiation Exposure: Questionnaire Study. British
Medical Journal 327(7411): 371-372.
51. Şaşkın G. (2010) Radyolojide Hasta ve Çalışan Güvenliği. İçinde: Kurutkan, M.N. (ed.)
Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Güvenliği ss: 88-104. SAGE Yayıncılık, Ankara.
52. Taş F. ve Çevik Ü. (2006) Konya İlindeki Pediatri Hemşirelerinin Şiddete Maruz Kalma
Durumları. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 9(3): 62-68.
53. Taylor K. M., Eakin J. M., Skinner H. A., Kelner M. and Shapiro M. (1990) Physicians’
Perception of Personal Risk of HIV Infection and AIDS Through Occupational
Exposure. Canadian Medical Association Journal 143(6): 493-500.
54. Tüzüner V. L. ve Özaslan B. Ö. (2011) Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Dergisi 40(2): 138-154.
55. Uyargil C., Adal Z., Ataay İ. D., Acar A. C., Özçelik O., Sadullah Ö., Dündar G. ve
Tüzüner L. (2008) İnsan Kaynakları Yönetimi. 3.Baskı, Beta Basım, İstanbul.
56. Wilburn S. Q. and Eijkemans G. (2004) Preventing Needlestick Injuries Among
Healthcare Workers: A WHO-ICN Collaboration. International Journal of
Occupational and Environmental Health 10(4): 451-456.
57. Yılmaz F. (2009) İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Okul Eğitiminin Önemi: Modern
Örnekler Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Eğitiminin Ülkemizde
Uygulanabilirliği. Kamu-İş 11(1), www.kamu-is.org.tr/pdf/1115.pdf Erişim Tarihi:
26.05.2016.
324 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2016; 19(3): 305-324
58. Yurt A., Cavusoglu B. and Gunay T. (2014) Evaluation of Awareness on Radiation
Protection and Knowledge about Radiological Examinations in Healthcare
Professionals Who Use Ionized Radiation at Work. Molecular Imaging and
Radionuclide Therapy 23(2): 48-53.
59. Yüceler A. (2011) Sağlık İşletmelerinde Örgüt Kültürünün Bir Boyutu Olarak Hasta ve
Çalışan Güvenliği: Kuram ve Konya İlindeki Hastanelerde Bir Uygulama. Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Konya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com