You are here

Sağlık Yöneticilerinde Duygusal Zekâ Boyutlarının Cooper Sawaf Haritasıyla Araştırılması

An Investigation of The Dimensionsof Emotional Intelligence In Health Sector Administrators With Cooper Sawaf Map

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The present study investigated the EQ dimensions of health sector administrators according to Cooper-Sawaf map. The study was conducted on 126 administrators working in 27 different hospitals in 7 different provinces of Turkey using the questionnaire technique. As a result of the study, differences were found among the EQ dimensions of the health administrators in terms of demographic variables. Moreover,it was concluded that health administrators experienced problems with interpersonal communication, and they were more aware of others’ emotion and less aware of their own.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada sağlık yöneticilerinin duygusal zekâ (EQ) boyutları, Cooper-Sawaf haritasına göre araştırılmıştır. Araştırma, Türkiye’nin 7 farklıilinde, 27 farklı hastanede görev yapmakta olan başhekim, hastane müdürü, müdür yardımcısı, başhemşire ve başhemşire yardımcısıolmak üzere toplam 126 yönetici üzerinde, anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, demografik değişkenler açısından sağlık yöneticilerinin EQ boyutlarıarasında farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca sağlık yöneticilerinin kişiler arasıiletişim sorunlarının olduğu; başkalarının duygularının yüksek düzeyde ancak kendi duygularının düşük düzeyde farkında olduklarısonuçlarına ulaşılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Akgemci T. Aslan Ş. Özata M. (2007) Duygusal Zekanın Demografik
Değişkenler Açısından Araştırılması: Hizmet sektörü Yöneticileriyle İlgili
Bir Çalışma, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler
Kitabı, 25–27 Mayıs 2007, ss: 871–879.
2. Akgül A. ve Çevik O. (2003) Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz
Teknikleri. Emek Ofset, Ankara.
3. Arıcıoğlu M.A (2002) ‘Yönetsel Başarının Değerlendirilmesinde Duygusal
Zekânın Kullanımı: Öğrenci Yurdu Yöneticileri Bağlamında Bir
Araştırma’,Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi(4):26–42.
4. Austin E.J. (2003) ‘An Investigation of the Relationship Between Trait
Emotional Intelligence and Emotional Task Performance, Personality and
Individual Differences’. www.sciencedirect.com,Erişim: 10.05.2006.
5. BaltaşA. (2001) Değişimin İçinden Geleceğe Doğru Ekip Çalışmasıve
Liderlik.Remzi Kitabevi, İstanbul.
6. Bar-On R. Brown J.M. Kirkcaldy B.D. Thomé E.P. (2000) Emotional
Expression and Implications for Occupational Stress; An application of
The Emotional Quotient Inventory. Personality and Individual
Differences, (28):1107-1118.
7. Bennis W. (2001) Bir Lider Olabilmek. (Çev: Utku Teksöz) İkinci Basım.
Sistem Yayıncılık, İstanbul.
8. Carney M.P. (1999) The Human Side of Organizational Change:
Evolution, Adaptation and Emotional Intelligence, A Formula for
Success. Unpublished Doctoral Dissertation, Widener University.
9. Cherniss C. (1998) Social and Emotional Learning for Leaders.
Educational Leadership55(7): 26-28.
Duygusal Zekâ Boyutlarının Cooper Sawaf Haritasıyla Araştırılması 219
10. Cherniss C. (2000) Emotional Intelligence: What it is and Why it
Matters. The Annual Meeting of the Society for Industrial and
Organizational Psychology. New Orleans, LA. April 15:1–14.
11. Cooper K.R ve Sawaf A. (2000) Liderlikte Duygusal Zekâ. Sistem
Yayıncılık, İstanbul.
12. Çakar U. ve Arbak Y. (2004) Modern Yaklaşımlar Işığında Değişen
Duygu-Zekâ İlişkisi ve Duygusal Zeka. Dokuz Eylül Ün. SBE Dergisi
6(3): 23-48.
13. Damasio A.R (2006) Descartes’in Yanılgısı; Duygu Akıl ve İnsan Beyni.
Varlık Yayınları, Üçüncü Basım, İstanbul.
14. Dulewicz V. and Higgs M. (2000) Emotional Intelligence, A Review and
Evaluation Study. Journal of Managerial Psychology15(4):341-372.
15. Dulewicz C. Young M. and Dulewicz V.(2005) The Relevance of
Emotional Intelligence for Leadership Performance. Journal of General
Management31(3) :71-86.
16. Empey D. Peskett S. and Lees P. (2002) Medical Leadership. Career
Focus7:191-192.
17. Ergin, E. E., (2002) ‘Üniversite Öğrencilerinin Sahip OlduklarıDuygusal
Zeka Düzeyi İle 16 Kişilik Özelliği Arasında İlişki Üzerine Bir Araştırma’.
SBE Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Ana Bilim Dalı
YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Konya, 2000.
18. Furnham A. ve Buchanan T. (2005)Personality, Gender and Self-perceived
İntelligence. Personality and Individual Differences39:543–555.
19. Goleman D.(1998) Duygusal Zekâ Neden IQ’dan Daha Önemlidir(Çev:
B.Seçkin Yüksel). AltıncıBaskı, Varlık Yayınları, İstanbul.
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2 (2006) 220
20. Goleman D. (1998) Working with Emotional Intellligence.Bantam
Books,
Newyork.http://www.associatedcontent.com/article/67683/predoctoral_gra
duate_personal_emotional.html. Pre-Doctoral Graduate Personal
Emotional Intelligence Assessment Can Your Emotional Intelligence
Evolve. Erişim tarihi: 23.12.2006.
21. Kerr R. Garvin J. Heaton N. and Boyle E. (2006) Emotional Intelligence
and Leadership Effectiveness. Leadership & Organization Development
Journal.27(4): 265-279.
22. Kutlu A.K. Keçecioğlu T. Öğçe F. (2002) Yönetici Hemşirelerde Liderlik
Özellikleri ve Duygusal Zekâ Üzerine Bir Çalışma. Modern Hastane
Yönetimi, 6(1):12–18.
23. Lanser E. G. (2000). Why You Should Care About Your Emotional
Intelligence. Healthcare Executive.4:6–11.
24. Mayer J. and Salovey P. (1993) The Intelligence of Emotional Intelligence.
Intelligence 17(4):433-442.
25. Nikolaou I. and Tsaousis I. (2002)Emotional Intelligence in the
Workplace, Exploring its Effects on Occupational Stress and
Organizational Commitment. International Journal of Organizational
Analysis, Special Issue on Emotional Intelligence10(4): 327-342.
26. Pérez J.C. Petrides K.V. and Furnham A. (2005) Measuring Trait
Emotional Intelligence, In R. Schulze and R. D. Roberts (Eds.).
International Handbook of Emotional Intelligence. MA: Hogrefe & Huber,
Cambridge: 123-143.
27. Poon J.M. L. (2004) Career Commitment and Career Success: Moderating
Role of Emotion Perception. Career Development International,
ABI/INFORM Global 9(4/5):374–390.
28. Rapisarda, B.A. (2002) The Impact of Emotıonal Intelligence on Work
Team Cohesiveness and Performance. International Journal of
Organizational Analysis 10(4):363–379.
Duygusal Zekâ Boyutlarının Cooper Sawaf Haritasıyla Araştırılması 221
29. Robbins C.J. Bradley E.H. and Spicer M. (2001) Developing Leadership
in Healthcare Administration: A Competency Assessment. Journal of
Healthcare Management46(3):188–202.
30. Rozell E.J. Pettijohn C.E. and Parker R.S.(2004) Customer-Oriented
Selling: Exploring the Roles of Emotional Intelligence and Organizational
Commitment. Psychology&Marketing. 21(6):405–424.
31. Salovey P. and Mayer J.D. (1990) Emotional Intelligence. Imanigation,
Cognition, and Personality9(3):185-211. (In Salovey P., Brackett M.A.
and Mayer J.D. (1990) Emotional Intelligence: Key Readings on the
Mayer and Salovey Model. Dude Publishing, New York:1–27).
32. Schutte N. S. Malouff J.M. Thorsteinsson E.B. Bhullar N. and Rooke
S.E.(1998) A Meta-Analytic Investigation of The Relationship Between
Emotional Intelligence and Health. Personality and Individual
Differences. www.sciencedirect.com.Erişim tarihi: 16.11.2006.
33. Sosik J.J. and Megerian L.E.(1999) Understanding Leader Emotional
Intelligence and Performance: The Role of Self Other Agreement on
Transformational Leadership Perceptions. Group & Organization
Management24 (3):367- 390.
34. Stein S. J. ve Book H. E. (2003) EQ Duygusal Zekâ ve Başarının Sırrı
(Çeviren: Müjde Işık), Birinci Baskı, Özgür Yayınları, İstanbul.
35. Turner T.W.(2006) ‘Identifying Emotional Intelligence Competencies
Differentiating FBI National Academy Graduates From Other Law
Enforcement Leaders.’ Unpublished Doctoral Dissertation, The
University of Virginia.
36. Vander Zee K. and Wabeke R.(2004). Is Trait Emotional İntelligence
Simply More Than Just A Trait. European Journal of Personality18:
243–263.
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2 (2006) 222
37. Wolff S. B. Pescosolido A. T. and Druskat V. U. (2002) Emotional
Intelligence as The Basis of Leadership Emergence in Self-Managing
Teams. The Leadership Quarterly13(5) 505-522.
38. Zhou J. and George J. M. (2003) Awakening Employee Creativity, The
Role of Leader Emotional Intelligence.The Leadership Quarterly 14:
545-568.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com