You are here

Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Isparta İli Örneği

The Effect of Internal Marketing Approach on Job Satisfaction and Organizational Commitment in Hospital Businesses:The Case of the Province of Isparta

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Businesses must focus on methods that will increase job satisfaction and motivation of employees to sustain competitive advantage against its competitors and to satisfy the customers. Internal marketing can be expressed as the creation of business environment where the needs and wishes of employees are met by the business at the point of providing better service to employees seen as internal customer. In this context, it is proposed that internal marketing have positive correlation with job satisfaction, as for job satisfaction may show an increasing effect on organizational commitment in the long-term. Service quality which is one of the important elements that ensure patient satisfaction depends on the attitudes and behavior of employees perceived as internal customers. It is thought that the meeting of the expectations of the employees from the business environment towards their needs and wishes, may affect positively their job satisfaction, organizational commitment against their business and therefore the formation of customer/ patient-oriented organizational culture. The propose of this study conducted for hospital business employees operating in Isparta, is to examine the impact of internal marketing activities on job satisfaction and organizational commitment of hospital business employees.In this context, regression analysis and factors analysis of the methods of statistical analysis was applied to the data obtained by survey, propound hypotheses have been analysed, findings has been evaluated. As a result of findings, career development activities which allows employees to plan their future and activities of rewards for positive behavior as a result of performance exhibited in the business environment affect positively employees’ job satisfaction and organizational commitment. However, survey results show that there is no significant return within the value-added management and visioning to stay in the organization for the employees.
Abstract (Original Language): 
İşletmelerin müşterilerini memnun edebilmesi ve rakiplerine karşı rekabetçi üstünlüğünü sürdürebilmesi için çalışanlarının iş tatminini ve motivasyonunu arttıracak yöntemler üzerine odaklanması gerekmektedir. İçsel pazarlama, işletmelerin daha iyi hizmet sağlaması noktasında çalışanlarının iç müşteri olarak görülerek, istek ve ihtiyaçlarının karşılandığı iş ortamının yaratılması olarak ifade edilebilmektedir. Bu bağlamda literatürde içsel pazarlamanın iş tatmini ile pozitif bir ilişkisi olduğu, iş tatmininin ise uzun dönemde örgütsel bağlılığı artırıcı bir etki gösterebileceği ileri sürülmektedir. Sağlık sektöründe ise müşteri/hasta memnuniyetini sağlayan önemli unsurlardan biri olan hizmet kalitesi iç müşteri olarak kabul edilen çalışanların tutum ve davranışlarına bağlıdır. Çalışanların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda iş ortamından beklentilerinin karşılanmasının, iş tatminlerini, işletmeye karşı örgütsel bağlılıklarını ve dolayısıyla müşteri/hasta yönelimli örgüt kültürü oluşumunu olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Isparta’da faaliyet gösteren hastane çalışanlarına yönelik yürütülen bu çalışmanın amacı, hastane çalışanlarının iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları üzerinde içsel pazarlama yaklaşımının etkisini incelemektir. Bu bağlamda anket çalışması ile elde edilen verilere istatistiksel analiz yöntemlerinden faktör ve regresyon analizleri uygulanmış, ileri sürülen hipotezler analiz edilmiş, bulgular değerlendirilmiştir. Bulgular sonucunda, çalışanların kendi geleceklerini planlamalarına imkan tanıyan kariyer geliştirme faaliyetleri, iş ortamında sergilediği performans sonucu olumlu davranışlarının ödüllendirilmesine yönelik faaliyetler çalışanların iş tatminlerini ve örgütsel bağlılıklarını olumlu yönde etkilediği bununla beraber anket sonuçları, çalışanlar açısından vizyon geliştirme ve katma değer yönetimi yönüyle örgütte kalmanın anlamlı bir getirisi olmadığını göstermektedir
115-142

REFERENCES

References: 

1. Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E.(2005) Sosyal
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi,
4. Baskı, Sakarya.
2. Arseven, A. D. (2001) Alan Araştırma Yöntemleri: İlkeler, Teknikler,
Örnekler, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
3. Arnett, D.B., Laverie, D. A., Mclane, C. (2002) “Using Job Satisfadon and
Pride as Internal-marketing Tool”, Cornell Hotel and Restaurant
Administration Quarterly, April:87-96.
4. Balcı, A. (2004), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve
İlkeler, Pegem Yayıncılık, Ankara.
5. Candan, B. ve Çekmecelioğlu, H. G. (2009) “İçsel Pazarlama
Faaliyetlerinin Örgütsel Bağlılık Unsurları Açısından Değerlendirilmesi:
Bir Araştırma”, Yönetim, Yıl:20 Sayı: 63.
6. Caruana, A., Calleya P. (1998) “The Effect Of Internal Marketing on
Organisational Commitment Among Retail Bank Managers”,
International Journal of Bank Marketing, 16/3:108–116.
140 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:13 Sayı:2 (2010)
7. Çetinkaya, A. Ş. (2007) “Bilişim Teknolojilerinin Konaklama İşletmeleri
Performansına Etkileri: Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma”,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Konya.
8. Demir, K. (2000) “Vizyon Geliştirme Tutum Ölçeği” Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:33 No:1: 165-168.
9. Demir, H., Usta R. ve Okan T.(2008) “İçsel Pazarlamanın Örgütsel
Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2:135-161.
10. Erdem, R. (2003) “Toplumsal Kültürün Hastanelerin Kurum Kültürüne
Etkisi: Fırat Tıp Merkezi Örneği”, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
11. Foreman, S. K.; Money A. H. (1995) “Internal Marketing: Concepts,
Measurement and Application”, Journal of Marketing Management,
11:755-768.
12. Gombeski,W. R., Day J. R., Far G. W. ve Lowery, M.C. (1992) “Physician
peer review surveys: a Management tool for improving Quality of patient
care, Health Care Marketing Minicase”, JHCM, Vol. 12, No. 2:52-59
13. Gounaris, S. P. (2006) “Internal-market orientation and its measurement”,
Journal of Business Research, 59:432 – 448.
14. Hattie, J. (1985) “Methodology Review: Assessing Unidimensionality of
Tests and ltenls”, Applied Psychological Measurement, Cilt 9, Sayı
2:139-164.
15. Igbaria, M., Parasuraman S., Badawy M. K. (1994) “Work Experience, Job
Involvement and Quality of Work Life Among Information System
Personel”, MIS Quarterly, Cilt 18, Sayı 2:175-200.
16. Kalaycı Ş. (2005) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik
Teknikleri “Faktör Analizi”, içinde Kalaycı Ş. (Editör), Asil Yayın
Dağıtım, Ankara.
İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi 141
17. Karagöz, Y. ve Ekici S. (2004) “Sosyal Bilimlerde Yapılan Uygulamalı
Araştırmalarda Kullanılan İstatistiksel Teknikler ve Ölçekler”, C.Ü.
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1:25-43.
18. Karasar, N. (2004) Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler,
Teknikler, Nobel Yayıncılık, Ankara.
19. Kavuncubaşı, Ş. (2000), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal
Kitabevi, Ankara.
20. Kayış, A. (2005) “Güvenirlik Analizi”, içinde Kalaycı Ş. (Editör), SPSS
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım,
Ankara.
21. Kurtuluş, K. (1989), Araştırma Yöntembilimi (Araştırma Yöntemleri),
İşletme Fakültesi Yayınları No:210, İstanbul.
22. Küçüksille, E.(2005) “Basit Doğrusal Regresyon”, içinde Kalaycı Ş.
(Editör), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil
Yayın Dağıtım, Ankara.
23. Lings, I. N. (1999) “Managing Service Quality with Internal Marketing
Schematic”, Long Range Planning, Vol. 32, No. 4:452-463.
24. Papatya, N. (2003) Kaynak Tabanlılık Görüşü, Sürdürülebilir
Rekabette Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı Kavramsal ve
Kuramsal Yaklaşım, Nobel Yayınları, Ankara.
25. Perry, J. L. ve Angle H. L. (1981) “An Empirical Assessment of
Organizational Commitment and Organizational Effectivenes”,
Administrative Science Quarterly, Vol. 26, No. 1:1-14.
26. Rafiq, M. ve Pervaiz K. A. (2000) “Advances in the internal marketing
concept: definition, synthesis and extension”, Journal of Services
Marketing, Vol. 14 No. 6:449-462.
27. Sharma, S.(1996) Applied Multivariate Techniques, John Wiley & Sons
Inc., New York.
142 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:13 Sayı:2 (2010)
28. Senge, P. (1998) Beşinci Disiplin (çev. Ayşegül İldeniz ve Ahmet
Doğukan), YKY Yay., İstanbul.
29. Şimşek, M. Ş., Akgemci T. ve Çelik, A. (2007) Davranış Bilimlerine
Giriş ve Örgütsel Davranış, Adım Ofset, Konya.
30. Tabak, R. S. (2006) “Kurumsal İletişim”, içinde Kurumsal Kültür
Organizasyonlar, Kurallar ve Kurumlar (Der. AKTAN Ç. C).,
Kurumsal Araştırmalar Serisi No:3,Yayın No:195.
31. Tavşancıl, E. (2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi,
Nobel Yayınları, Ankara.
32. Telman, N. ve Ünsal P. (2004) Çalışan Memnuniyeti, Epsilon Yay.,
İstanbul.
33. Tütüncü, Ö. (2001) Yiyecek İçecek İsletmelerinde Müşteri Tatminin
Ölçülmesi, Turhan Kitabevi, Ankara.
34. Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan S. (2004), SPSS Uygulamalı Bilimsel
Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara.
35. Yüksel, İ. (2005) “İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede
Yapılan Görgül Çalışma” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2):291-306

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com