You are here

Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Bir Kamu Hastanesi Örneği

The Levels of Burnout of Health Employees: Sample of a Public Hospital

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Burnout is observed as a result of unable to cope with life stress and a situation that to be sensed physiological, mental and emotional fields. Burnout has three dimensions that come into existence emotional exhaustion, depersonalization and Diminished personal accomplishment. The aim of this study is to examine burnout levels of employees that works in a state public hospital according to various characteristics. 185 health employees have participated in the study. Research results have been observed to the health employees’ titles and the period of work in this organization is not of an impact on exhaustion levels, but such as sexuality, age, numbers of children and education, other identifying features influence the levels of exhaustion. There is burnout syndrome between health employees’ different dimensions and levels. As a result, contribute directly to better patient services will be, it is suggested pay attention to improve working conditions and welfare of health employees, highlight the importance the employees in terms of institutions and community and development of social status of employees.
Abstract (Original Language): 
Tükenmişlik, yaşanan stresle başa çıkamama sonucunda gözlenen, fizyolojik, zihinsel ve duygusal alanlarda hissedilen bir durumdur. Duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı duygusunda azalma olmak üzere üç boyutu vardır. Araştırmada bir kamu hastanesinde görev yapan personelin tükenmişlik düzeylerinin çeşitli özelliklerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 185 sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, sağlık çalışanlarının unvan ve şu anki işyerinde çalışma sürelerinin tükenmişlik düzeyleri üzerinde bir etkisinin olmadığı, ancak cinsiyet, yaş, çocuk sayısı, eğitim gibi diğer tanımlayıcı özelliklerinin tükenmişlik düzeylerine etki ettiği gözlenmiştir. Sağlık çalışanları arasında farklı boyut ve düzeylerde tükenmişlik sendromu vardır. Dolayısı ile hastalara daha iyi hizmet sunumuna doğrudan katkısı olacağından çalışanların çalışma koşulları ve refahının geliştirilmesine dikkat edilmesi; sağlık çalışanlarının kurum ve toplum bakımından öneminin vurgulanması ve toplumsal statülerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması önerilmektedir.
229-253

REFERENCES

References: 

1. Akbolat, M.; Işık O. ve Karadağ M. (2008) “Tükenmişlik ve Örgütten
Ayrılma ile İlgili Tıbbi Sekreterler Üzerinde Ampirik Bir Çalışma”, 7.
Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Trabzon, ss: 393–406
252 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:11, Sayı:2 (2008)
2. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E. (2005) Sosyal
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi,
Sakarya.
3. Aslan S. H., Aslan R.O., Alparslan. Z. N., Gürkan. S. B. ve Ünal. M.
(1997) “Hekimlerde Tükenmede Cinsiyetle İlişkili Etkenler”, Çukurova
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 22(2):132–136.
4. Borkowski N. (2005) “Stress in the Workplace and Stress Management”. In
Borkowski N. (ed), Organizational Behavior in Health Care, Jones and
Bartlett Publishers, Sudbury, Massachusetts, ss: 231-269.
5. Budak, G. ve Sürgevil O. (2005) “Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen
Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir
Uygulama”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi 20(2):95–108.
6. Cemaloğlu N. ve Erdemoğlu Şahin D. (2007) “Öğretmenlerin Mesleki
Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi”,
Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2):465–484.
7. Cordes C. L., Dougherty T.W. ve Blum M. (1997) “Patterns of Burnout
among Managers and Professionals: A Comparison of Models”, Journal of
Organizational Behavior, 18:685–701.
8. Dolunay A. B. (2001) Keçiören İlçesi Genel Liseler ve Teknik- Ticaret-Meslek Liselerinde Görevli Öğretmenlerde tükenmişlik Durumu
Araştırması, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek
Lisans Tezi, Ankara.
9. Ergin C. (1992) “Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach
Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması”, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi
Bilimsel Çalışmaları, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu
Ve Türk Psikoloji Derneği Yayını, Ankara, ss. 144–155.
10. Ersoy F.; Yıldırım C. ve EDİRNE T. (2001) “Tükenmişlik (Staff Burnout)
Sendromu”, Sted Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi,
http://www.ttb.org.tr/STED/sted0201/1.html, Erişim Tarihi: 13.03.2009
Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri 253
11. Gündüz B. (2004) Öğretmenlerde Tükenmişliğin Akılcı Olmayan
İnançlar ve Bazı Mesleki Değişkenlere Göre Yordanması, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Adana
12. Italia S.; Favara-Scacco C.; Di Cataldo A. ve Russo G. (2008) “Evaluation
and Art Therapy Treatment of the Burnout Syndrome in Oncology Units”,
Psycho-Oncology, 17:676–680
13. Iverson R. D.; Olekalns M. ve Erwin P.J. (1998) Affectivity,
“Organizational Stressors and Absenteeism: A Causal Model of Burnout
and Its Consequences”, Journal of Vocational Behaviour, 52:1-23.
14. Izgar H. (2001) Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik, Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara.
15. Karlıdağ R. (2000) “Hekimlerde İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyi” Türk
Psikiyatri Dergisi, 11: 49–57.
16. Kırılmaz A. Y., Çelen Ü. ve Sarp N. (2003) “İlköğretimde Çalışan Bir
Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması”, İlköğretim-Online 2(1):2–9.
17. Legassie J., Zibrowski E. M. ve Goldszmidt M.A. (2008) “Measuring
Resident Well-Being: Impostorism and Burnout Syndrome in Residency”,
Journal of General Internal Medicine, 23(7):1090–2004.
18. Maslach C. ve Goldberg J. (1998) “Prevention of Burnout: New
Perspectives”, Applied&Preventive Psychology, 7:63–74.
19. Maslach C. ve Jackson S.E. (1981) “The Measurement of Experienced
Burnout”, Journal of Occupational Behavior, 2:99–113.
20. Naktiyok A. ve Karabey C. N. (2005) “İşkoliklik ve Tükenmişlik
Sendromu”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2:
179–198.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com