You are here

ASİMETRİK LOJİSTİK FAALİYETLERİN ENGELLENMESİ: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ UYGULAMASI

APPLICATION OF LINEAR PROGRAMMING METHOD FOR ASYMMETRIC LOGISTIC ACTIVITIES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In current concept of warfare, called as 4th generation, preferred among nonconventional asymmetric methods in order to avoid high level of costs and damage, terrorist activities are common all over the world. On the other hand while combating against armed terrorist activities, using armed forces directly against such asymmetric assaults causes high casualties, besides high costs, social pressure, and constitutes a threat for social peace; it is expected that by making target the logistic support of terrorist activities, besides using armed forces against armed terrorists themselves, it will be possible to contribute in defusing terrorists. In this study, logistic structures of terrorist organizations, logistic resources, logistic activities, and supply material requirements for terrorist activities are investigated from unclassified sources, interviews with specialist personnel and chosen samples of asymmetric activities all around the world. For eliminating logistic support of terrorists, after revealing items of supply materials, we applied a linear programming for classifying those materials into different classes.
Abstract (Original Language): 
Günümüz koşullarında yürütülen dördüncü nesil savaşlar kapsamında, yüksek maliyet ve tahribattan kaçınmak maksadıyla tercih edilen konvansiyonel olmayan asimetrik yöntemler kapsamında terör faaliyetlerine yaygın olarak başvurulduğu görülmektedir. Buna karşı, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, silahlı kuvvetlerce doğrudan teröristlerin silahlı unsurlarına yöneltilen mücadele yüksek zayiata neden olması, yüksek maliyet getirmesi, toplumsal baskı oluşturması ve toplumsal huzuru tehdit etmesi nedeniyle, askeri yöntemlere destek olarak, terörün lojistik desteği hedef alınarak terörün etkisiz hale getirilmesine katkıda bulunulabileceği öngörülmektedir. Bu çalışmada, terör örgütlerinin lojistik teşkilatlanmaları, kaynakları ve faaliyetleri ile terör faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan ikmal maddeleri açık kaynaklardan, uzman personel görüşleri ve dünyadaki örnekler baz alınarak tespit edilmeye çalışılmış; bu örgütlerin lojistik faaliyetlerinin engellenmesi maksadıyla, belirlenen ikmal maddelerinin doğrusal programlama modeli kullanılarak sınıflandırılması yapılmıştır.
87
109

REFERENCES

References: 

ASU's Premier Forum for Science and Society, —Anti-Personnel Mines as a Violation of International Humanitarian Law Michellell, The Triple Helix, Arizona State University, 22.11.2013
BAUHAUS Yapı Market. 21.11.2013
Bowersox, D.J., D.J.CLOSS, M.B.COOPER, Supply Chain Logistics Management, New York, McGraw-Hill Higher Education, 2002
Dickie, H.F.. Key Consideration to Inventory Management, ABD: AMA Yayını, 1953.
Emir Kimya. 21.11.2013
Ermiş, U.. Suriye'deki Muhaliflerin Askeri Kapasitesi: Silah Türleri ve Silahlanmall, Uluslararası Orta Doğu BarıG Araştırmaları Merkezi- IMPR Nisan 2013 Raporu, 20.11.2013
Flores, B.E. ve D.C.
Whybark
. "Multiple criteria ABC analysis", International Journal of Operations and Production Management, VI, 3, 1986, 38¬46.
Flores, B.E., D.L.Olson, V.K.Dorai. "Management of Multicriteria Inventory Classification"; Mathl. Comput. Modelling, XVI, 12, 1992, 71-82. (Printed in Great Britain. All rights reserved)
Gary's U.S. Infantry Weapons Reference Guide. 20.11.2013
Gudehus, T. ve H. Kotzab, Comprehensive Logistics, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag 2009
Kılıç, Z. Küreselleşme İle İvme Kazanan Uluslar Arası Terörizm Ve Buna Karsı Alınan Tedbirler Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniv.Sos. Bil.Enst. Uluslararası İlişkiler ABD, Isparta, 2007.
103
Tarık Ziya KOYUNCU, Hakan Soner APLAK, Orhan GERDAN
Lambert, D.M., J.R.Stock, L.M.Ellram, Foundamentals of Logistics Management, Boston, Irwin McGraw Hill, 1998.
Migros Market. 21.11.2013
NG, Wan Lung. "A simple classifier for multiple criteria ABC analysis"; European Journal of Operational Research, CLXXVII, 2007, 344¬353.
Özdemir, A. ve O. Özveri. Çok Kriterli Envanter Sınıflandırmasında, Analitik Hiyerarşi Süreci Analizinin Uygulanması; Dokuzeylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İzmir, XIX, 2, 2004, 137-154.
Özgül, E. Yeni Savaş Stratejileri ve Asimetrik Savaş Yüksek Lisans Tezi,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilim Dalı, 2005
RAMANATHAN, R.. "ABC inventory classification with multiple-criteria using weighted linear optimization", Computers & Operations Research,
XXXIII, 2006, 695-700. RUSHTON, A.; P.CROUCHER, P.BAKER, The handbook of Logistics &
Distribution Management, London, Kogan Page Limited, 2010.
Russian Military&Outdoor. 20.11.2013
Saaty, T. L. —How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Prosessl Journal European Journal of Operational Research (Elsevier), XLVIII, 1, 1990, 9-26.
Tekzen. 21.11.2013

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com