You are here

YEREL BASIN YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇILARIYLA ESKİŞEHİR YEREL BASINI

ESKISEHIR LOCAL PRESS FROM LOCAL PRESS MANAGERS POINT OF VIEW

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, problems of local press which is trying to satisfy the news demands of audience can easily use more than one media in same day to get economic income to able to continue its own existance, were listen by own directors. To reach this aim, qualified employee needs, technology ownership and limits of relationship with advertiser topics and results were discussed, their opinions about local, local newspaper and their projects about future were asked via structured interview technics. Results of the study shows that the decrease of individuals' state of belonging to city, low circulation, narrowness of advertisement cake is weakening the local press. As a result of this, they are falling behind the nationwide press from labor quality, and technologically.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada birbirini ikame eden ya da tamamlayan birden fazla medyayı gün içinde kullanma yetisine sahip izlerkitlenin haber talebini karşılamak, bu yolla ekonomik bir girdi elde etmek, elde edilen girdi ile varlığını sürdürmek zorunda olan yerel basının sorunları, Eskişehir Yerel Basını yöneticilerinin ağzından dinlenmiş ve derlenmiştir. Bu yanıyla betimleyici bir çalışma olan araştırmada amaca ulaşmak için nitelikli çalışan gereksinimi, teknoloji sahipliği ve haber kaynakları ile kurulan ilişkinin sınırları ve sonuçları üzerinde durulmuş, Gazetelerin yerel, yerel basın kavramı hakkındaki düşünceleri sorulmuş, geleceğe dönük projelerini ve hayallerini anlatmaları yapılandırılmış görüşme tekniği ile incelenmiştir. Elde edilen veriler göstermiştir ki, kent halkının yaşadığı yere dönük aidiyet duygusunun azalması, düşük tiraj ve reklam pastasının darlığı, yerel basını ekonomik olarak güçsüzleştirmekte, bunun sonucunda teknoljik olarak ve işgücü niteliği açısından yaygın basının gerisinde kalmaktadır.
115-142

REFERENCES

References: 

5187 sayılı ve 09.06.2004 tarihli Basın Kanunu.
ATILGAN, Semra (1991). Gazetecinin Korunması İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.
BAĞCI, Şaban (2008). Yüz Yüze Görüşme, 10 Ocak 2008 ÇAYLAK, Ramazan (2007). Yüz Yüze Görüşme, 22 Kasım 2007
DAĞTAŞ, Erdal ve DAĞTAŞ, B. (2007) "Eskişehir Kent Basını ve Gazeteciliği Üzerine Bir Profil denemesi: Gazetecilerin Kent Basınına İlişkin Tutumları" Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Sayı:6, Yaz, 14.
EMEÇ, Rahmi (2007). Yüz Yüze Görüşme, 18 Kasım 2007
GEZGİN, Suat (2007). "Türkiye'de Yerel Basın", Suat Gezgin (Editör). Türkiye'de Yerel Basın, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul. 177-196.
GİRGİN Atilla (2007), Türkiye'de Yerel Basın Suat Gezgin (Editör). "Türkiye'de Yerel
Basın ve Resmi İlan Türkiye'de Yerel Basın", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul. 243-260.
GUERİN, Serge (1992). Medya Dünyası, Jean Marie Charon (Editör). Bir Avrupa günlük Basın Modeli Var mı. İstanbul: İletişim Yayınları, 1992.73-75.
GUERİN, Serge (1992). Medya Dünyası, Jean Marie Charon (Editör). Enformasyon mu İletişim mi? Fransa'da Kapak Sayfalarının Seçimi, İstanbul: İletişim Yayınları.78-80
GÜR, Seda (2007). Yüz Yüze Görüşme, 25 Ekim 2007
GÜRELİ, Nail (2007). "Yerel Basının İşlevi ve Demokrasilerde Önemi", (Editör).
Türkiye'de Yerel Basın. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul.
171-176.
IŞIK, Metin (2001). "Globalleşme-Yerelleşme ve Medya", Selçuk İletişim, Sayı 4., Ocak,
s.38-43.
KURŞUN, Ahmet Kadri (2007). "Yerel Basının Yerel Siyasi Katılıma Etkisi", Suat Gezgin
(Editör). Türkiye'de Yerel Basın. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları,
İstanbul. 177-196.
NALCIOĞLU, Belkıs Ulusoy (2007). Türkiye'de Yerel Basın Suat Gezgin (Editör).
"Türkiye'de Yerel Medya Çalışanları, Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm" Önerileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul. 197-209.
O'NEAL, John (1998). Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, A. Belsey ve Chadwick (Editör). Piyasada Gazetecilik Yapmak. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
SAĞLAM, Hakkı (2008). Yüz Yüze Görüşme, 7 Ocak 2008
ŞEKER, Mustafa (2007). Yerel Gazeteler, Konya: Tablet Kitabevi
TAŞKIN, Murat (2008). Yüz Yüze Görüşme, 5 Ocak 2008
UÇAR, Oğuz (1997). Türkiye'de Yerel Basın Suat Gezgin (Editör). "Anadolu Basınındaki Zorluklar. Yerel basında gazetecinin tanımı, işlevi çalışma koşulları, ve sorunları", Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Konrad Adenauer Vakfı Yerel Basın Eğitim Seminerleri Dizisi: 1.
VURAL, A. Murat (1999). Yerel Basın ve Kamuoyu, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
YÜKSEL, A. Halûk ve Demiray, Uğur (1988). Basının Toplumsal İletişimdeki İşlevleri Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Teknoloji ve Yaygın Eğitim Vakfı, Eğitim ve Bilimsel Yayınlar Dizisi, No: 002.
e-gifder,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com