You are here

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği eğitimi alan öğrencilerin öğrenme stil ve stratejilerinin incelenmesi

Evaluation of learning styles and strategies of paramedics student

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
In this study it was aimed to examine the learning styles and strategies, characteristics that may be related with socio-demographics, and motivational status of paramedics students in a cross-sectional design. In the study 179 students were enrolled. ‘Learning styles Inventory’, ‘General Learning Strategies Evaluation Scale’, ‘Motivational Resources and Problems Scale’ and ‘Personal Information Inquiry’ were used for data collection. Students were more likely using assimilator and converger learning styles, and there were differences between the first and second grade students with respect to learning styles. It was detected that attention, metacognitive, elaboration, cognitive and memory strategies were used ‘rarely’, and affective and rehearsal strategies were used ‘occasionally’ by the students. Second grade students achieved much more points in using attention, elaboration, rehearsal and metacognitive strategies. It was detected that there was a significant relationship between studying plans and strategies, and frequencies of using elaboration strategy, memory strategy and attention strategy were higher in those with lower economic income, in students who red books more frequently and in those who graduated from vocational high schools, respectively. There were significant differences between vocational motivational levels and their subgroups, and the grade of class, type of high school, frequency of reading, study plan, number of siblings, and educational level of mother. As a result, it is suggested that students need to be noticed about their own learning strategies. The content of the lessons is suggested to be examined according to the compatibility of assimilator and converger learning styles of the students.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği eğitimi alan öğrencilerin öğrenme stil ve stratejilerini ve bunlarla ilişkili olabilecek özellikler ile güdülenme durumunu incelemek amacıyla kesitsel desende planlanmıştır. Araştırma kapsamında 179 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplama amacıyla Öğrenme Stilleri Envanteri, Genel Öğrenme Stratejileri Değerlendirme Ölçeği, Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği ve Sosyo-demografik Özellikler Anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin daha çok özümseyen ve ayrıştıran öğrenme stiline sahip olduğu, birinci ve ikinci sınıflar arasında öğrenme stilleri açısından farklılık olduğu görülmüştür. Dikkat, bilişi yönetme, anlamlandırma, zihne yerleştirme ve hatırlama stratejisinin “çok az”, duyuşsal stratejilerin ve tekrar stratejisinin ise “ara sıra” kullanıldığı belirlenmiştir. Dikkat, anlamlandırma, tekrar ve bilişi yönetme stratejilerini kullanma sıklıkları açısından ikinci sınıfların daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür. Ders çalışma planları ile stratejiler arasında bir ilişki olduğu, ekonomik düzeyi düşük olanların anlamlandırma, çok sık kitap okuduğunu belirten öğrencilerin hatırlama, meslek lisesi mezunlarının dikkat stratejisi kullanma sıklıklarının diğerlerinden yüksek olduğu bulunmuştur. Mesleksel güdülenme düzeyleri ve alt boyutları ile sınıf, bitirilen lise türü, kitap okuma sıklığı, ders çalışma planı, kardeş sayısı, anne eğitimi arasında anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda öğrencilerin öğrenme stratejileri konusunda farkındalıklarının artırılması, ders içeriklerinin özümseme ve ayrıştırma stillerine uygunluğu konusunda incelenmesi gerektiği önerilmektedir.

REFERENCES

References: 

Kaynaklar
1. Temel A. Öğrenme stilinizi belirleyin. Eğitim Bilim
Dergisi 2002; 48: 6-9.
2. Güven M. Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir, 2004.
3. Karakış Ö. Bazı yükseköğrenim kurumlarında farklı öğ-
renme stillerine sahip olan öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu, 2006.
4. Güven B. İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri, tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2008; 12:
35-54.
5. Tay B. Sosyal bilgiler ders kitaplarında öğrenme stratejileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
2005; 6: 209-225.
6. Aşkar P, Akkoyunlu B. Kolb Öğrenme Sitili Envanteri.
Eğitim ve Bilim 1993; 87: 37-47.
7. Acat MB, Köşgeroğlu N. Güdülenme kaynakları ve
sorunları ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:
204-210.
8. Koçak T. İlköğretim 6. 7. 8. Sınıf öğrencilerinin öğrenme
stilleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gaziantep, 2007.
9. Gencel İE. Öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler program
hedeflerine erişi düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
İzmir, 2006.
10. Kılıç E. Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri
tercihi ve akademik başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve
Uygulama 2002; 1: 1-15.
11. Gürsoy T. Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çe-
şitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü. Aydın, 2008.
12. Çaycı B, Ünal E. Sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerini çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi 2007; 7: 1-16.
13. Gürpınar. E. Tıp Fakültesi öğrencilerinin öğrenme
stillerine göre probleme dayalı öğrenim ve klasik eğitimden duydukları memnuniyet ve akademik başarıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Antalya, 2009.
14. Koşan A. Tıp eğitiminde probleme dayalı öğrenme
yaklaşımında öğrenci öz değerlendirme becerilerinin
değerlendirilmesi-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, 2007.120 • Haziran 2010 • Gülhane Tıp Derg Güllerci ve Ofl az
15. Babadoğan C. Öğretim Stili Odaklı Ders Tasarımı
Geliştirme. (Erişim tarihi: 16.10.2009) http://yayim.
meb.gov.tr/dergiler/147/babadoğan.htm
16. Kaya H, Akçin E. Öğrenme biçemleri/stilleri ve hemşirelik eğitimi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek
Okulu Dergisi 2002; 6: 1-5.
17. Evans C, Harkins MJ, Young JD. Exploring teaching
styles and cognitive styles: evidence from school teachers in Canada. North Am J Psychol 2008; 10: 567-582.
18. Oral B. Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme stillerinin
belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
2003; 35: 418-435.
19. Çalışır ES. Manisa Sınıf Öğretmenliği programında kullanılan öğretim yöntemlerinin öğrenme stillerine uygunluğunun değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi. Manisa, 2008.
20. Arsal Z, Özen R. Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme
stratejileri ve öğrenme biçimi tercihlerinin incelenmesi.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2007; 7: 151-164.
21. Baykan Z, Nacar M, Mazıcıoğlu M. Öğrenme stratejilerinin öğrenci başarısına etkisi. Erciyes Tıp Dergisi 2007;
29: 220-227.
22. Toy Ö. Biyoloji dersinde kullanılan öğrenme stratejileri ve başarı güdüsü arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü. İzmir, 2007.
23. Uyar M. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin ders çalışmada öğrenme stratejileri kullanım sıklığının ve akademik başarılarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta, 2008.
24. Yüksel S, Koşar E. Eğitim fakültesi öğrencilerinin ders
çalışırken kullandıkları öğrenme stratejileri. Çağdaş
Eğitim Dergisi 2001; 278: 29-36.
25. Hamurcu H. Okulöncesi Öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi 2002; 23: 127-134.
26. Çağlayan HS, Şirin EF, Yıldız Ö. Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu öğrencilerinin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. TSA 2008; 12: 2.
27. Özdemir Ö. Lise öğrencilerinin kullandıkları öğrenme
stratejileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2004.
28. Gençay ÖA, Gençay S. Beden eğitimi ve spor yüksekokulları öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin
motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi 2007; 17: 241-253.
29. Sarıyer S. Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin İngilizce
öğreniminde güdülenmelerine olumsuz etki eden faktörler ve öğretmenlerin kullandıkları güdülenme stratejileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla, 2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com