You are here

Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında polisomnografi bulguları

Polysomnographic findings of patients with obsessive compulsive disorder

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Sleep disturbances normally are not a prominent feature of obsessive compulsive disorder. However, it is evident that obsessive compulsive disorder is a brain disease. Disorder in the regulation of serotonergic system causing abnormal brain function has an important role. Serotonergic system plays also an important role in the regulation of sleep. However, there are limited number of studies conducted in patients with obsessive compulsive disorder. Thus, in this study it was aimed to investigate the sleep structure of patients with obsessive compulsive disorder. Six patients with a DSMIII-R diagnosis for obsessive compulsive disorder without any drug use for at least 2 weeks were studied with respect to polysomnography for two consecutive nights. Their sleep variables were compared with 6 age- and sex-matched healthy controls. Obsessive compulsive patients exhibited only significantly decreased sleep period time. There were no significant disturbances in slow wave sleep or rapid eye movement (REM) sleep variables. There were no significant differences between the groups regarding sleep architecture. The results of the present study demonstrate that underlying neurobiological abnormalities in obsessive compulsive disorder do not significantly affect macroscopic sleep structure of the patients.
Abstract (Original Language): 
Normalde, uyku bozuklukları obsesif kompulsif bozukluğun bulgularından birisi değildir. Fakat obsesif kompulsif bozukluğun bir beyin hastalığı olduğu da aşikârdır. Anormal beyin işlevine yol açan serotonin sistemi düzenlenmesindeki bozulmanın önemli rolü vardır. Serotonerjik sistem aynı zamanda uykunun düzenlenmesinde de önemli rol alır. Ancak obsesif kompulsif bozukluk hastalarında yapılmış çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu yüzden bu çalışmada obsesif kompulsif bozukluklu hastaların uyku yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla DSM-III-R ile obsesif kompulsif bozukluk tanısı almış ilaçsız altı hasta iki gece uyku laboratuvarında çalışılmıştır. Hastaların uyku değişkenleri, aynı yaş ve cinsiyet grubundan altı sağlıklı denek ile kar- şılaştırılmıştır. Çalışmada obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sadece uyku periyod zamanında azalma anlamlı bulunmuştur. Yavaş dalga uyku ve “Rapid eye movement” (REM) uyku değişkenlerinde anlamlı bir bozulma görülmemiştir. Uyku yapısında da gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu çalışmanın sonuçları obsesif kompulsif bozukluğun altında yatan nörobiyolojik mekanizmalardaki bozulmanın, uykunun makro yapısına yansımadığını göstermiştir.
94-96

REFERENCES

References: 

Kaynaklar
1. Pine DS, McClure EB. Anxiety Disorders: Clinical
Features. In: Sadock BJ, Sadock VA (eds). Kaplan and
Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. 8th
ed. Vol 1. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins,
2005: 1768-1780.
2. Insel TR, Gillin JC, Moore A, Mendelson WB,
Loewenstein RJ, Murphy DL. The sleep of patients with
obsessive-compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry
1982; 39: 1372-1377.
3. Rapoport J, Elkins R, Langer DH, et al. Childhood
obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry 1981;
138: 1545-1554.
4. Hohagen F, Lis S, Krieger S, et al. Sleep EEG of patients
with obsessive-compulsive disorder. Eur Arch Psychiatry
Clin Neurosci 1994; 243: 273-278.
5. Robinson D, Walsleben J, Pollack S, Lerner G. Nocturnal
polysomnography in obsessive-compulsive disorder.
Psychiatry Res 1998; 80: 257-263.
6. Voderholzer U, Riemann D, Huwig-Poppe C, et al. Sleep
in obsessive compulsive disorder. Eur Arch Psychiatry
Clin Neurosci 2007; 257: 173–182.
7. Sorias S, Saygılı R, Elbi H ve ark. DSM-III-R Yapılandırılmış
Klinik Görüşme Formu. Türkçe Versiyonu Yatan Hasta
Formu. Bornova. Ege Üniversitesi Basımevi, 1988.
8. Karamustafalıoğlu OK, Üçışık AM, Ulusoy M, Erkmen
H. Yale-Brown Obsessif Kompulsif Bozukluk Ölçeği
geçerlilik ve güvenirlik çalışması. 29. Ulusal Psikiyatri
Kongresi, 29 Eylül-4 Ekim 1993, Bursa. Program ve
Bildiri Özetleri Kitabı, 86.
9. Rechtschaffen A, Kales A. A manual of standardized
terminology techniques and scoring system for sleep
stages of human subjects. National Institutes of Health
Publication, No.204, 1968.
10. Huwig-Poppe C, Voderholzer U, Backhaus J, et al. The
tryptophan depletion test. Impact on sleep in healthy
subjects and patients with obsessive-compulsive
disorder. Adv Exp Med Biol 1999; 467: 35-42.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com