You are here

Hastaneye yatırılmayı gerektiren toraks travmalı 748 olgunun analizi

Analysis of 748 patients with thoracic trauma requiring hospitalization

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the demographic features and treatment results of our patients hospitalized due to thoracic trauma were presented and it was aimed to share our experience. Chart records of the 748 patients hospitalized due to thoracic trauma between 1994 and 2008 were investigated retrospectively. The patients were analyzed according to age, gender, the type of trauma, diagnostic procedure, clinical findings, presence of accompanying trauma, surgical intervention and its indications, duration of hospitalization, complication and mortality. Of our cases, 673 (90%) were male and 75 (10%) were female. The median age was 31.9 (5 to 94) years. Of our patients with thoracic trauma, 377 (50.4%) had blunt and 371 (49.6%) had penetrating traumas. The most common causes of thoracic trauma were gun shot wounds (n=294, 39.3%), vehicle accidents (n=279, 37.3%) and stab wounds (n=77, 10.3%). The most common clinical pictures were hemothorax (n=174, 23.3%), hemopneumothorax (n=154, 20.6%), pneumothorax (n=142, 19%), pulmonary contusion (n=136, 18.2%) and rib fracture (n=104, 13.9%). Mean duration of hospitalization was 6.97 days, and mortality rate was 0.014%. The most important cause, which increases mortality in thoracic traumas is associated organ injuries. The patients with thoracic trauma should be carefully be examined with respect to probable asoociated organ injuries.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada hastaneye yatırılarak tedavi edilen toraks travmalı olgularımı- zın demografik özellikleri ve tedavi sonuçlarının ortaya konulması ve deneyimlerimizin paylaşılması amaçlanmıştır. Toraks travması nedeniyle 1994 ile 2008 yılları arasında yatarak tedavi gören 748 olgunun kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Olgular, yaş, cinsiyet, travma etiyolojisi, tanısal yöntem, klinik bulgular, eşlik eden yaralanmalar, cerrahi girişim ve nedenleri, hastanede yatış süresi, komplikasyon ve mortalite açısından incelenmiştir. Olgularımızın 673’ü (%90) erkek, 75’i (%10) kadındı. Yaş ortalaması 31.9 (5-94) yıl olarak saptanmıştır. Toraks travmalı olgularımızın 377’si (%50.4) künt toraks travması ve 371’i (%49.6) penetran toraks travması nedeniyle kliniğimizde yatarak tedavi görmüştür. Toraks travmasına sıklıkla ateşli silah yaralanmaları (n=294, %39.3), motorlu taşıt kazası (n=279, %37.3) ve delici kesici alet yaralanmalarının (n=77, %10.3) neden olduğu saptanmıştır. Olgularımızda en sık rastlanan klinik tablolar sırasıyla hemotoraks (n=174, %23.3), hemopnömotoraks (n=154, %20.6), pnömotoraks (n=142, %19), akciğer kontüzyonu (n=136, %18.2) ve kot fraktürü (n=104, %13.9) olarak saptanmıştır. Olgularımızın ortalama hastanede yatış süresi 6.97 gün ve mortalite oranı %0.014’dür. Toraks travmalarında mortaliteyi artıran en önemli neden eşlik eden organ yaralanmalarıdır. Travmalı olgular eşlik edebilecek organ yaralanmaları açısından dikkatle değerlendirilmelidir.
86-90

REFERENCES

References: 

Kaynaklar
1. Genc O, Dakak M, Gürkök S, Gözübüyük A, Balkanli
K. Thoracic trauma and management. Internet J Thorac
Cardiovasc Surg 2000; 4: 3-4.
2. Dakak M. The role of vats in thoracic trauma (our initial
clinical experience). Gulhane Med J 2003; 45: 218-220.
3. Altunkaya A, Aktunc E, Kutluk AC ve ark. Göğüs
travmalı 282 olgunun analizi. Turk J Thorac Cardiovasc
Surg 2007; 15: 127-132.
4. Yucel O, Genc O, Ozcan A, et al. The blunt thoracic
trauma model on rat lungs: an experimental study.
Gulhane Med J 2008; 50: 249-252.
5. Shorr RM, Crittenden M, Indeck M, Hartunian SL,
Rodriguez A. Blunt thoracic trauma. Analysis of 515
patients. Ann Surg 1987; 206: 200–205.
6. Temel F, Ozcebe H. Türkiye’de Karayollarında Trafik
Kazaları. Sted 2006; 15: 192-198.
7. Ho ML, Gutierrez FR. Chest radiography in thoracic
polytrauma. AJR Am J Roentgenol 2009; 192: 599-612.
8. Cobanoglu U. Göğüs travması: 110 olgunun analizi.
Toraks Dergisi 2006; 7: 162-169.
9. Leblebici IH, Kaya Y, Kocak AH. Göğüs travmalı 302
olgunun analizi. Turk J Thorac Cardiovasc Surg 2005;
13: 392-396.
10. Tekinbas C, Eroglu A, Kurkcuoglu IC, Turkyilmaz A,
Yekeler E, Karaoglanoglu N. Toraks travmaları: 592
olgunun analizi. Ulus Travma Derg 2003; 9: 275-280.
11. Imamoglu OU, Oncel M, Erginel T, et al. Toraks
travmalarında yaklaşım: 110 olgunun değerlendirilmesi.
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1999; 7:
450-453.
12. Yalcinkaya I, Sayir F, Kurnaz M, Cobanoglu U. Göğüs
travması: 126 olgunun analizi. Ulus Travma Derg 2000;
6: 288-291.
13. Basoglu A, Akdag AO, Celik B, Demircan S. Göğüs
travmaları: 521 olgunun değerlendirilmesi. Ulus Travma
Acil Cerrahi Derg 2004; 10: 42-46.
14. Yoruk Y, Sunar H, Kose S ve ark. Toraks travmaları. Ulus
Travma Derg 1996; 2: 189-193.
15. Cagirici U, Uc H, Calkavur T, et al. Thoracic trauma: the
6-year experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 1998;
4: 248-252.
16. Segers P, Van Schil P, Jorens PH, Van Den Brande F.
Thoracic trauma: an analysis of 187 patients. Acta
Chirurgica Belgica 2001; 6: 277-282.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com