You are here

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde görev yapan hemşirelerin uygulanan hizmet içi eğitim programlarından beklentileri ve bu programlar ile ilgili düşünceleri

The considerations about and expectations from in-service training programs of the nurses working at the intensive care units of the education hospital of Gulhane Military Medical Faculty

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Developments in science and technology made continuous education of health care personnel necessary to follow and adapt to innovations on time in medicine. This continuous education may be provided by in-service training. This descriptive study was planned to determine the considerations about and expectations from in-service training programs of the nurses working at the intensive care units of the education hospital of Gulhane Military Medical Faculty. The study was performed aiming to contact to 102 personnel constituting the study population, however 90 nurses responded to the survey. It was found that nurses' expectations from in-service training were rather high (2.92 out of 3.00 points). It was also found that inservice training given met their expectations to a large extent. However, there are improvement opportunities in determining topics of training by giving importance to participants' opinions, and inservice training planning so that it can improve team spirit.
Abstract (Original Language): 
Bilim ve teknolojideki gelişmeler, diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da, yeniliklerin anında izlenmesi ve bu yeniliklere anında ayak uydurulabilmesi için sağlık personelinin sürekli eğitimini zorunlu kılmıştır. Bu sürekli eğitim de hizmet içi eğitimle sağlanabilmektedir. Bu araştırma, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde görev yapan yoğun bakım hemşirelerinin, hizmet içi eğitimler ile ilgili beklentilerinin ve bu eğitimlerin etkinliği konusundaki düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, evreni oluşturan 102 kişiye ulaşmaya çalışarak 90 kişiden veri elde edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, hemşirelerin, hizmet içi eğitimlerden beklentilerinin oldukça yüksek olduğu (beklenti puanı, üç tam puan üzerinden 2.92 olarak hesaplanmıştır) saptanmıştır. Ayrıca, verilen hizmet içi eğitimlerin beklentileri büyük ölçüde karşıladığı tespit edilmiştir. Ancak, eğitim konuları belirlenirken katılımcıların görüşlerine önem verilmesi ve eğitimlerin ekip ruhunu geliştirecek şekilde planlanması konularında iyileştirme fırsatları bulunmaktadır.
25-31

REFERENCES

References: 

1. Aytaç T. Hizmet içi eðitim kavramý ve
uygulamada karþýlaþýlan sorunlar.
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/147/a
ytac.htm (Eriþim tarihi: 30.05.2006).
2. Karagöz GK. Toplam kalite yönetimi
uygulamalarýnýn yapýlandýrýlmasýnda
hizmet içi eðitim. Yayýnlanmamýþ
Yüksek Lisans Tezi. 2002: 62.
3. Cafoðlu Z. Toplam kalite organizasyonlarý ve süreklilik. Saðlýk Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve
Performans Ölçümü Sempozyumu, 1-
2 Kasým 1996, Ankara. Sempozyum
Bildiri Kitabý, 226.
4. Göçmen Z. Ameliyathane hemþirelerinin ameliyathane hemþireliði oryantasyon programý içeriðine iliþkin
görüþleri. Cumhuriyet Üniversitesi
Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi
2004; 8: 12-24.
5. Günay UR. Hastanelerde hizmet içi
eðitim ve Osmangazi Üniversitesinde
bir uygulama. Yayýnlanmamýþ Yüksek
Lisans Tezi. 1999: 60-61, 105.
6. McDermott J, Beck D, Buffington ST,
et al. Two models of in-service training to improve midwifery skills: How
well do they work?. J Midwifery
Womens Health 2001; 46: 217-221.
7. Merkouris A, Papathanassoglou EDE,
Pistolas D, Papagiannaki Y. Staffing
and organization of nursing care in
cardiac intensive care units in Greece.
Eur J Cardiovasc Nurs 2003; 2: 123-
129.
8. Arýboðan A, Bilgen S. Reanimasyon
kritik=yoðun bakým kavramý ve
yapýlanma özellikleri. http://lokman.
cu.edu.tr/anestezi/reanimasyonnot/ne
wpage12.htm (Eriþim tarihi: 11.06.
2006).
9. 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu.
10.Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk
Komutanlýðý Eðitim Yönergesi (TSK
SAÐ.Y 164-1).
11.Keleþ Z. Hastanede çalýþan hemþirelerin hizmet içi eðitime yönelik
düþünce, beklenti ve sorunlarý. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi. 1998:
58, 61.
12.Yýlmaz F, Karadeniz Mumcu H.
Hemþirelerin baðýmlý ve baðýmsýz
fonksiyonlarýna yönelik düþünceleri ve
uygulamada iþ yükünü artýran faktörler. Saðlýk ve Hastane Yönetimi 2nci
Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül 2005,
Ankara. Kongre Özet Kitabý, 605.
13.Marshall ES. Nursing work force in
practice and education: what can we
learn from the current crisis? J Perinat
Neonatal Nurs 2001; 15: 16-25.
14.Can H, Tuncer D, Ayhan DY. Genel
Ýþletmecilik Bilgileri. Ankara: Siyasal
Kitabevi, 2004: 420
15.Göz F, Baran G. Hemþirelerin elektrokardiografiye (EKG) iliþkin deðerlendirmelerinin ve eðitim gereksinmelerinin belirlenmesi. Cumhuriyet
Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu
Dergisi 2000; 4: 33-39.
16.Kaya S. Saðlýk Hizmetlerinde Sürekli
Kalite Geliþtirme. Ankara: Pelikan
Yayýnlarý, 2005: 93.
17.Efil Ý. Toplam Kalite Yönetimi ve ISO
9000 Kalite Güvence Sistemi. Ýstanbul:
Alfa, 1999: 143.
18.Myers D, Stonehill R. School-based
management. Office of Research Education Consumer Guide 1993; 4: 1-3.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com