You are here

GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine entrepreneurs and university students’ opinions about what should be the characteristics of entrepreneurs and what should be the education of entrepreneurship at university. For this purpose, semi-structured interviews were conducted with 58 entrepreneurs. Afterwards, entrepreneurs’ opinions and suggestions were asked to 125 students through the questionnaire and tried to determine whether the students agreed entrepreneurs’ opinions and suggestions. Findings demonstrate that first 4 characteristics (confidence, honesty, risk taking, innovate thinking), which entrepreneurs emphasize, is among first 5 characteristics considered important by students. However, being social characteristic, which entrepreneurs consider important, was not included first 5 characteristics by students. In fact, students reported this characteristic in the latest. Entrepreneurs report suggestion about entrepreneurship course respectively; “practical rather than theory, entrepreneur invitation to courses, encouraging students and gaining entrepreneurial characteristics”. By agreeing mostly on these opinions, students pay more attention to the adequacy of academician, the education of gaining entrepreneurial characteristics, possibility of concentration areas of interest, successful entrepreneurs invitation to courses and studies for applied projects.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, günümüzde girişimci özelliklerinin ne olması gerektiği ve üniversitelerdeki girişimcilik eğitiminin nasıl olması gerektiğine yönelik hem girişimcilerin hem de öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 58 girişimci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Girişimcilerden alınan görüş ve öneriler 125 öğrenciye anket yöntemi ile yöneltilmiş ve girişimcilerin görüş ve önerilerine katılıp katılmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bulgular göstermektedir ki girişimcilerin vurguladıkları ilk 4 girişimci özellik (özgüven, dürüstlük, risk alma, yenilikçi düşünme) öğrenciler tarafından da önemsenen ilk 5 özellik arasında yer almıştır. Ancak girişimcinin önemli olduğunu vurguladığı sosyal olma özelliği il 5 özellik içinde yer almamış hatta bu özelliği en son sırada belirtmişlerdir. Girişimciler, girişimcilik dersi ile ilgili olarak sırasıyla; “teorikten ziyade uygulama, girişimcilerin derslere daveti, öğrencilerin cesaretlendirilmesi ve girişimcilik özelliklerinin kazandırılması” önerileri yer almıştır. Öğrenciler bu önerilere çoğunlukla katılmakla birlikte, dersi veren akademisyenlerin yeterliliğini, kendilerine girişimci özellikleri kazandırılmasına yönelik eğitimi, ilgi duyulan alanlara yoğunlaşma imkânının sağlanmasını, başarılı girişimcilerin derslere davetini ve uygulamalı projelere yönelik çalışmaların yapılmasını daha fazla önemsemişlerdir.
FULL TEXT (PDF): 
7-28

REFERENCES

References: 

AKIN, Adnan (2010). “İnsan Sermayesi Kaynakları Açısından
Girişimci Özellikleri (Anadolu Girişimcileri Üzerine Bir
Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Sayı 26, s.8-22.
ALBERTI, Fernando, Salvatore SCİASCİA ve Alberto POLİ (2004).
“Entrepreneurship Education: Notes on an Ongoing
Debate”, 14th Annual Int. Ent. Conference, University of
Napoli Federico II (Italy).
ARIKAN, Semra (2002). Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı
Güncel Konular, Ankara, Siyasal Kitabevi.
BALABAN, Özlem ve Yasemin ÖZDEMİR (2008). “Girişimcilik
Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya
Üniversitesi İİBF Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,
3(2), s.133–147.
BAŞAR, Mehmet (2004). “Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri”,
içinde Yavuz Odabaşı (ed.) Girişimcilik, Eskişehir, Açık
Öğretim Fakültesi Yayını No:824.
BOZKURT, Öznur (2007). “Girişimcilik Eğiliminde Kişilik
Özelliklerinin Önemi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2),
s.93–111.
BOZKURT, Öznur, Zeynep ASLAN ve Murat GÖRAL (2011).
“Yükseköğretimde Verilen Girişimcilik Eğitiminin
Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Teknik Program
ve Sosyal Program Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Uluslar
arası Yükseköğretim Kongresi Yeni Yönelişler ve Sorunlar,
27- 29 Mayıs, s.822- 833.
CEYLAN, Adnan ve Nigar DEMİRCAN (2001). “Girişimciliği
Etkileyen Faktörler İle Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki
İlişkilere Yönelik Bir Araştırma”, 9. Yönetim Ve
Organizasyon Kongresi Bildirileri, 24–26 Mayıs, s.827–840.
CHULUUNBAATAR, Enkhbold Ottavia ve Ding-Bang LUH (2010).
“Entrepreneurship start-up Process The role of emotional
intelligence”, International Conference On Kansei
Engineering And Emotion Research, March 2–4, Paris.
http://pie.kansei.tsukuba.ac.jp/keer2010/Papers/2371.pdf,
(11.02.2012)
CORBETT, Andrew C. ve Keith M. HMIELESKI (2005). “How
Corporate Entrepreneurs Think: Cognition, Context, and
Entrepreneurial Scripts,” Academy of Management Best
Conference Paper, D1-D7.
ÇELİK, Adnan ve Tahir AKGEMCİ (1998). Girişimcilik Kültürü ve
KOBİ’ler, Konya, Nobel Yayın Dağıtım.
DAFT, Richard L. (2005). The Leadership Experience, Third
Edition, Canada, Thomson South-Western College
Publishing.
DRUCKER, Peter F. (1998). “The Discipline of Innovation”,
Harvard Business Review, 76(6), s.149-160
DURAK, İbrahim (2011). “Girişimciliği Etkileyen Çevresel
Faktörlerle İlgili Girişimcilerin Tutumları: Bir Alan
Araştırması”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), s.194- 213.
ETZKOWITZ, Henry, Andrew WEBSTER, Christiane GEBHARDT
ve Branca Regina Cantisano TERRA (2000). “The Future of
The University and The University of The Future: Evolution
of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm”, Research
Policy, 29 (2), s.313–330.
FINKLE, Todd A., Donald F. KURATKO ve Michael G. GOLDSBY
(2006). “An Examination Of Entrepreneurship Centers In
The United States: A National Survey”, Journal of Small
Business Management, 44(2), s.184-206.
GEISLER, Eliezer (1993). “Middle Managers as Internal Corporate
Entrepreneurs: An Unfolding Agenda,” Interfaces, 23(6),
s.52-63.
GUZMAN, Joaquín ve Francisco LIÑÁN (2005). “Perspectives On
Entrepreneurial Education: A Us-Europe Comparison”,
Jean Monnet European Studies Centre Universidad
Antonio de Nebrija,
http://www.nebrija.com/jeanmonnet/pdf/guzman-linian.pdf,
(02.03.2012)
GÜNEY, Semra ve Arman NURMAKHAMATULY (2007). “Kültürün
girişimciliğe etkisi: Kazakistan ve Türkiye üniversite
örgencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesine
yönelik kültürlerarası araştırma”, Balıkesir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(18), s.62–86.
GÜROL, Yonca ve Nuray ATSAN (2006). “Entrepreneurial
Characteristic amongst University Students: Some Insights
for Entrepreneurship Education and Training in Turkey,”
Education + Training, 48(1), s.25–38.
HEINONEN, Jarna (2006). “Action-Based Activities in Teaching
Corporate Entrepreneurship at University Level”, Journal of
Asia Entrepreneurship and Sustainability, 11(2), s.1-26.
HERRON, Lanny (1992). “Cultivating Corporate Entrepreneurs”,
Human Resource Planning, 15(4), s.3- 14.
HEWISON, Alistair ve Fran BADGER (2006). “Taking the Initiative:
Nurse Intrapreneurs in the NHS,” Nursing Management-UK,
13(3), s.14-19.
HISRICH, Robert D. ve Michael PETERS (2001).
Entrepreneurship, 5th Edition, McGraw- Hill Higher.
HISRICH, Robert D., Michael PETERS ve Dean A. SHEPHERD
(2005). Entrepreneurship, 6th Edition, New York: McGrawHill.
HITT, Michael A., Stewart BLACK ve Lyman W. PORTER (2005).
Management, International Edition, New Jersey, Pearson
Prentice-Hall.
JOHNSON, Terrence L. ve Cassandra HAYES (1996). “Wanted:
Entrepreneurial Skills,” Black Enterprise, 26(9), s.62- 63.
İPÇİOĞLU, İsa ve Atıl TAŞER (2009). “İşletme Bölümlerinde
Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki
Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 2(10), s.13–25.
İRMİŞ, Ayşe ve Esin BARUTÇU (2012). “Öğrencilerin Kendilerini
Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini Ve İş Kurma
Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması”, Atatürk
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), s.1–25.
İRMİŞ, Ayşe, İbrahim DURAK ve Lütfiye ÖZDEMİR (2010).
Girişimcilik Kültürü Anadolu Girişimciliğinden Örnekler,
Bursa, Ekin Yayınları.
KARADENİZ, Yasin (2010). “Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi”,
http://vizyon21yy.com/documan/Egitim_Ogretim/Onemli_G
unler_Kuruluslar/Girisimcilik_Haftasi/Turkiyede_Girisimcilik
_Egitimi.pdf, (12.01.2013)
KLOFSTEN, Magnus (2000). “Training entrepreneurship at
universities: a Swedish Case”, Journal of European
Industrial Training 24 (6), s.337– 44.
KORKMAZ, Oya (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik
Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit
Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF
Dergisi, 14(2), s.209–226.
KUTANİS, Rana Özen (2006). Girişimci Kadınlar, Sakarya,
Değişim Yayınları.
LEKOKO, M., E. M. RANKHUMİSE ve Peter RAS (2012). “The
effectiveness of entrepreneurship education: What matters
most?”, African Journal of Business Management, 6(51),
s.12023–12033.
LUCHSINGER, Vincent P. ve D. Ray BAGBY (1987).
“Entrepreneurship and Intrapreneurship: Behaviors,
Comparisons, and Contrasts,” SAM Advanced Management
Journal, 52(3), s.10-13.
MC LARTY, Roy (2005). “Entrepreneurship among Graduates:
Towards A Measured Response”, The Journal of
Management Development, 24(3), s.223-243.
MÜFTÜOĞLU, M. Tamer ve Tülin DURUKAN (2004). Girişimcilik
ve KOBİ’ler, Ankara, Gazi Kitabevi.
OKAY, Şenol ve Mehmet KARAHAN (2010). “Küçük Ölçekli
İşletmelerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine
Bir Alan Araştırması: Denizli İli Örneği”, Türkiye Sosyal
Araştırmalar dergisi, 14(1), s.292–304.
ÖREN, Kenan ve Mehmet BİÇKES (2011). “Kişilik özelliklerinin
girişimcilik potansiyeli üzerindeki etkileri (Nevşehir’deki
yüksek öğrenim öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma”,
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 16(3), s.67–86.
ÖRÜCÜ, Edip, Recep KILIÇ ve Özer YILMAZ (2007). “Üniversite
Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin
Etkisi Üzerine Bir Uygulama”, Girişimcilik ve Kalkınma
Dergisi, 2(2), s.27–47.
ÖZDEMİR, Yasemin ve Sercan MAZGAL (2012). “Bir Kariyer
Tercihi Olarak Girişimcilikte Dışsal Faktörlerin Etkisi:
Sakarya Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(1),
s.87–102.
ÖZKUL, Gökhan ve Murat Ali DULUPÇU (2007). “Kişisel Gelişimin
Girişimci Tipleri Üzerine Etkisi: Antalya – Isparta İllerinde Bir
İnceleme”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), s.67–92.
RAPOSO, Mário ve Arminda do PAÇO (2011). “Entrepreneurship
education: Relationship between education and
entrepreneurial activity”, Psicothema, 23(3), s.453–457.
RASMUSSEN, Einar A. ve Roger SORHEIM (2006). “ActionBased entrepreneurship education”, Technovation, 26,
s.185-194.
ŞAHİN, Esen (2009 ). “Kadın Girişimcilik Ve Konya İlinde Kadın
Girişimcilik Profili Üzerine Bir Uygulama”, SÜ İİBF Sosyal ve
Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(17), s.287- 309.
TAĞRAF, Hasan ve Muhsin HALİS (2008). “Üniversitelerdeki
Girişimcilik Eğitiminin “Girişimsel Öz Yetkinlik” Algısı
Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma
Dergisi, 3(2), s.91–111.
TÜRKER, Duygu ve Senem SÖNMEZ SELÇUK (2009). “Which
Factors Affect Entrepreneurial Intention of University
Students?”, Journal of European Industrial Training, 33(2),
s.142–159.
YELKİKALAN, Nazan (2007). “21. Yüzyılda Girişimcinin Yeni
Özelliği: Duygusal Zekâ”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,
1(2), s.39–51.
YELKİKALAN, Nazan, Ayten AKATAY, H. Mehmet YILDIRIM,
Yasin KARADENİZ, Can KÖSE, Öznur KONCAGÜL ve
Eray ÖZER (2010). “Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde
Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, KMÜ Sosyal
ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (19), s.51–59.
ZAKAREVIČIUS, Povilas ve Aurimas ŽUPERKA (2010).
“Expression of Emotional Intelligence in Development of
Students’ Entrepreneurship”, Economics and Management,
Vol: 15, s.865-873.
ZHAO, Hao, Scott E. SEIBERT ve Gerald E. HILLS (2005). “The
Mediating Role of Self-Efficacy in the Development of
Entrepreneurial Intentions”, Journal of Applied Psychology,
90(6), s.1265-1272.
ZIMMERER, Thomas W. ve Norman M. SCARBOROUGH (1998).
Essentials of Entrepreneurship and Small Business
Management. Second Edition, Prentice Hall, Inc.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com