You are here

GİRİŞİMCİLİK FİNANSMANINDA RİSK SERMAYESİ VE MELEK FİNANSMANI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Capital is one of the important factors for businesses. No businesses can sustain its development without having sufficient capital. Because the entrepreneurships and the firms in early development stage have high risks and lack of sufficient collateral, traditional financing sources are not an option for these kinds of firms. Today venture capital and angel financing are the outstanding instruments which provide capital that the entrepreneurships and firms in the early development stage need in the financial markets. Emergence and evolution of venture capital and angel financing and the current aspect of venture capital and angel financing in Turkey are examined and in this study.
Abstract (Original Language): 
Sermaye işletmeler için önemli faktörlerden birisidir. Hiçbir işletme yeteri kadar sermayeye sahip olmadan gelişimini sürdüremez. Girişimler ile gelişimlerinin erken evrelerinde bulunan firmaların yüksek riskleri ve yeterli teminata sahip olmamaları nedeniyle, geleneksel finansman kaynakları bu tür şirketler için bir seçenek olmamaktadır. Günümüzde girişimlerin ve gelişimlerinin erken evrelerinde bulunan firmaların ihtiyaç duydukları sermayenin sağlanmasında risk sermayesi ve melek finansmanı, finansal piyasalarda öne çıkan araçlardır. Bu çalışmada risk sermayesi ve melek finansmanının ortaya çıkışı ve gelişimi ile Türkiye’de risk sermayesi ve melek finansmanının mevcut durumu incelenmektedir.

REFERENCES

References: 

Angel Capital Association, FAQs on Angel Investing, (Çevrimiçi)
http://www.angelcapitalassociation.org/
entrepreneurs/faqs/#What_is_the_difference_between_angels_and
_venture_capitalists_ (06.12.2012).
BENJAMIN, Gerad A. ve MARGULIS, Joel B (2000). Angel Financing: How
to Find and Invest in Private Equity, New York, John Wiley & Sons,
Inc.
CHRISTOFIDIS, Constantin ve DEBANDE, Olivier (2001). Financing
Innovative Firms through Venture Capital, European Investment
Bank Sector Papers, (Çevrimiçi), http://www.eib.org/
attachments/pj/vencap.pdf (02.12.2012).
GOMPERS, Paul ve LERNER, Josh (2001). The Venture Capital Revolution,
Journal of Economic Perspectives, Volume 15, Number 2, pp.145-
168.
Galata İş Melekleri (2012). Hakkımızda, (Çevrimiçi),
http://www.galatabusinessangels.com/hakkimizda (16.12.2012).
Hazine Müsteşarlığı (2012). Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği Taslağı,
(Çevrimiçi),
http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Hazine%20Web/
Mali%20Sekt%C3%B6r/Bireysel%20Kat%C4%B1l%C4%B1m%20
Sermayesi%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi%20Tasla%C4%9F%C
4%B1%20basin_23.07.12.pdf (04.12.2012).
iLab (2012). iLab Hakkında, (Çevrimiçi), http:// www.ilab.com.tr/about-ilabventures/ (20.12.2012).
iVCi (2012). iVCi Hakkında, (Çevrimiçi), http:// www.ivci.com.tr/ (13.12.2012).
İş Girişim Sermayesi (2012). Tarihçe, (Çevrimiçi),
http://www.isgirisim.com.tr/tr/tarihce.asp (25.12.2012)
JOSEPH, W. Bartlett (1999). Fundamentals of Venture Capital, Oxford,
Madison Books.
Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (2010). Tarihçe, (Çevrimiçi),
http://kobias.com.tr/kobiportal/tarihce. html (10.12.2012).
labX (2012). Melek Yatırımcı Ağı, (Çevrimiçi), http://www.lab-x.org/melekyatirimci.php?lng=tr (17.12.2012).
METRIK, Andrew ve Yasuda Ayako (2011). Venture Capital & the Finance of
Innovation, 2.bs., New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.
OECD (2009). Venture capital in the economic crisis, in OECD Science,
Technology and Industry Scoreboard 2009, OECD Publishing,
(Çevrimiçi), http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2009-4-en
(07.12.2012)
OECD (2011a), The changing landscape of innovation, in OECD Science,
Technology and Industry Scoreboard 2011, OECD Publishing,
(Çevrimiçi), http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2011-7-en,
(07.12.2012)
OECD (2011b). Financing High-Growth Firms: The Role of Angel Investors,
OECD Publishing, (Çevrimiçi),
http://dx.doi.org/10.1787/9789264118782-en (06.12.2012).
SAHBAZ, Ussal (2010). How to foster a venture capital industry in Turkey? A
Design for a Public Fund of Funds, (Çevrimiçi), http://gepturkey.org/www/ doc/sypa_%20FINAL_1%20logolar_dahil.pdf
(10.12.2012).
Sermaye Piyasası Kurulu (2003). Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına
İlişkin Esaslar Tebliği,
(Çevrimiçi),http://www.spk.gov.tr/apps/teblig/displayteblig.aspx?id=2
01&ct=f&action=displayfile (05.12.2012).
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (2012). Teknoloji Yatırım A.Ş., (Çevrimiçi),
http://www.ttgv.org.tr/tr/ teknoloji-yatirim (16.12.2012).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com